Brassói Friss Ujság, 1935. március (4. évfolyam, 60-90. szám)

1935-03-01 / 60. szám

.­ Az olasz sajtó óvatosságra inti a kor­mányt az abesszin konfliktus ügyében Roma. A Messagero hosszabb cikkben foglalkozik az abessziniai kérdéssel és megállapít­ja, hogy Olaszországnak nem szabad elnn­­.’»..rkudni lépésen, mert tekintet­tel kell lennie arra, hogy lépésével­­ milyen hatást fog gyakorolni az amúgy is súlyos európai helyzet­­í­re, illetve készen étben kell állnia­­ Európában is. Csak abba*» *·› I­gen határozhatja el magát döntő esésze, ha az Abesszíniába szállt­­ott haderő kivonásával nem gyen­g­íti európai helyzetét. Pilker. 1935. mtrciHS 1 Főszerkesztő: O­rncivib­us 9/.n 52erke$xtöség és kiadón.ultal: ARAD. BUL. REGINA MARIA 9. Zsilvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR. Petroseni 1 _____________DR. VÖRÖS LÁSZLÓ Ura­­ és kiadóhivatal: Oderhein. Balet* Hegeli Ferdinand 62. VI. évfolyam, 60 szám A legnagyobb áldozatok árán is elkerüli az abessziniai csiszár a háborút RÓMA. A RÓMÁBAN SZÉKELŐ ABESSZINIAI Ü­GYVIVŐ TEGNAP FOGADTA A SAJTÓ KÉPVISELŐIT, AKIK ELŐTT HOSSZASAN ISMERTETTE KORMÁNYÁNAK ÁLLÁSPONTJÁT AZ OLASZ KÖVETELÉSEKET ILLETŐEN. AZ ÜGYVIVŐ TÖB­BEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐKET MONDOTTA: — BECSÜLET SZAVAMRA KIJELENTEM, HOGY HAZÁM NEM AKAR HÁBORÚT. TEGNAP LEVELET KAPTAM CSÁSZÁ­ROMTÓL, AMELYBEN LEGFŐBB URAM ARRA KÉR, HOGY A LEGNAGYOBB ÁLDOZATOK ÁRÁN IS KERÜLJEM A HÁBORÚS KONFLIKTUST. ABESSZÍNIA MÁR HAJLANDÓ AZ OLASZ KÖVETELÉSEKBEN SZEREPLŐ KÉTSZÁZEZER TALLÉRT IS MEG­FIZETNI, DE ELŐBB EGY VEGYES BIZOTTSÁG ÁLLAPÍTSA MEG, HOGY­­AZ UAL-VALI TÁMADÁSÉRT KIT TERHEL A FELE­LŐSSÉG. Sztrájkba lépett 330 ezer amerikai diák NEW YORK. HÁROMSZÁZHARMINCEZER DIÁK SZTRÁJIKBA LÉPETT. AZ ÖSSZES EGYE­TEMEKET ÉS FELSŐBB ISKOLÁKAT BEZÁRTÁK. A SZTRÁJK ÁLLÍTÓLAG POLITIKAI OKOK MIATT TÖRT KI. Súlyos konfliktus van keletkezőben Panama köz­társaság és az Egyesült Államok között Newyork. Az Egyesült Államok kormánya elhatározta, hogy a Panama csatorna használa­táért fizetett 250 ezer dollár évi bérl ezentúl valorizált értékben fogja megfizetni. Panama köztársaság kormány hevesen tiltakozott az elhatározás ellen és megtorló lépéseket helyezett kilátásba a terv meg­valósulása esetén. Ausztria csak mint egyenrangú fél tárgyal megnemtámadási szerződésről London. Az angol lapok nagyon barátságos hangon foglalkoznak az osztrák államférfiak londoni látgatásával. A Times a követke­zőket írja : Schuschnigg és Berger A Waldenegg tárgyalásai igen nagy jelentőségűeknek tekinthetők. Hogy azonban ezeknek a tárgya Ilmoknak meg­legyen a gyakorlati eredményük, ahhoz feletlenü szükséges, hogy a nagyhatalmak végleges formában elintézzék a jugoszláv—magyar konfliktust Ausztria azonban csak abban az esetben hajlandó magára nézve el­fogdni a környező al­antok m­eg­nemtámadási szerződését, ha ezek­nél a szerződéseknél­­nini egyen­rangú fél vehet részt. A lap meg­­állapítása szerint az osztrák— olasz egyezmény lényegi tartalma az egyedüli helyes lépés, amit a további szerződések során csak folyta­ni kell. Roosevelt elnökségéig a tönk szélén állott Amerika Genf. A Munkaügyi Hivatal ér­dekes tanulmányt adott ki Ameri­ka gazdasági életének visszaérke­zéséről egészen Roosevelt uralom­ra jutásáig. A tanulmány adatai szerint Amerika nemzeti jövedel­me 1929-ben 30 milliárd dollár volt, amely 1932-ben 40 milliárd dollárra esett le. Az Egyesült Ál­lamok vásárlóképessége 25 száza­lékkal gyengült, a vezető iparágak­ban alkalmazott személyek száma 41 százalékkal csökkent, a mun­­ká­sok száma 60 százalékkal, a me­zőgazdasági munkásoké pedig 60 százalékkal. Roosevelt uralom­ra­­jutásáig a munkanélküliek szá­ma meghaladta a 10 milliót. HARC A FRANCIA NŐK SZAVAZATI JOGÁÉRT Páris. A községi válastások idei pontját május 5-ikében állapítot­­ták meg. Ez alkalomból az egyik­ nagy francia lap sajtókampányt­ indított, hogy a nők is szavazati­ jogot kapjanak. Miután a szenátus­ ellenzi a nők választó­jogának a magadását és a képviselőház nem tárgyalhatja le az erre vonatkozó javaslatot, a legközelebbi községi választáson még a nők nem vehet­nek részt. DIKTATÚRA KÉSZÜL KUBÁBAN Havanna. Az a hír terjedt el,­ hogy Mendieta köztársasági elnök­ lemond és diktatúrát vezetnek be.­ A diktatúra kilátásai azonban nem túlsá­gosan biztatóak, mert az Egyesült Államok minden erejük­kel tiltakoznak a parancsuralom bevezetése ellen. —6— ÁLTALÁNOS RAZZIA VOLT BUCURESTIBEN Bucuresti. Az elmúlt éjjel álta­lános razziát tartottak a főváros­ban és többszáz személyt állítottak elő, akik személyazonosságukat igazolni nem tudták. Számosan kö­zülük körözött bűnösök és katonai szökevények. HÁROMSZÁZEZER LEJT RABOLTAK EL A S­ARM­ASI ADÓHIVATALBÓL Cluj. A sarmasi adóhivatalt teg­­nap éjjel ismere­len tettesek ki­fosztották. A 300 ezer lejt kitevő készpénz készletet teljes egészében­ magukkal vitték. LO— LAVAL TÁJÉKOZTATTA PÁRI­SI KÖVET L­ÉKET A FRANCIA­­OSZTRÁK TÁRGYALÁSOKRÓL Bucuresti. Dinu Cesianu párisi meghatalmazott miniszter ma au­diencián jelent meg Laval külügy­­mini­zternél, aki tájékoztatta a­­követet a francia-osztrák tárgyalá­sokról.

Next