Brassói Friss Ujság, 1935. április (4. évfolyam, 91-119. szám)

1935-04-01 / 91. szám

Szerkeszt ó-és és kiadóit v&tal: Ml AD­RI’L. HKfilNA MARIA 9 Z«ilvi'|j*vi képv­ise?! HIHSi.ll MOH, Pt’h­osoni. Helfi, 1935. április 1. Fó.«zerke*jrlfl. na. «tökös laszló Ara­­­lei Székel vifdldi imkeiz!Aség és kiadóhivatal: O'iorhein. Hitlep, Regele petronatul 6?. VI. évfolyam, 91. szám Moszkva. Eden lord moszk­vai tanácskozásai lényegében véget értek. Eden, aki most elő­ször jár orosz földön, a tár­gyalások befejezése után meg­tekinti az orosz fővárost és annak környékét és hír sze­rint ellátogat majd Litvinov kül­ügyi népbiztos vidéki bir­tokára is. A félhivatalos angol Reuter távirati ügynökség Moszkvá­ba küldött munkatársa azt a Az angol főpecsétőr útja siker as vszt benyomást szerezte, hogy az angol főpecsétőr útja jelenté­keny sikerrel járt. Felvilágo­sításaival sikerült neki elosz­latnia a szovjet kormány félel­mei az angol diplomácia állí­tólagos tekervényes cech­zövé­­seiről. A szovjet vezetői, kik­kel a főpecsétőr tárgyalt, ki­­jelentették, hogy hajlandók kőelemünk­s­kedni a nagy bi­­kóm­a létrehozásában. Varsó: Politikai körükben arról beszélnek, hogy Éden lord varsói útja alkalmával fel fogja venni a kisebbségi vé­­teelm­i törvények ellen eme­l kifogásokat a lengyel hivata­los körük előtt. London. Az angol sajtó Eden moszkvai tanácskozásai­ról részleteket közöl és áltand­­s­an igen optimista álláspon­tot foglal el. úgy az angol, mint az orosz körükben azért bizakodó a hangulat, mert a la­t nagyhatalom nézőpontjai minden vona­ln egyeznek. Azok az orosz politikusok, akik összeköt­­elesb­e kerültek Edén főpecsétőrrel el vannak T'Ogndzsíva az angol diplomá­ciától, mert minden olyan kér­désben, ami Anglia és Orosz­­ország között kiélezhette vol­na helyzetet, kedvező vá­laszt kaptak. Tarthatatlanná vált az a belga kormány helyzete, bár a kamarában többséget szerzett két nagy párt el­ensi Van Iá anai m­niszteri n5.A pénz­üogj­ava­slatait Brüsszel. A belga képviselőhöz 107 szavazattal 54 ellenében meg­­adta a felhatalmazást az új kor­­nánynak a különleges pénzügyi in­ézkedések meghozatalára. A kor­mány a felhatalmazás birtokában­­­­ost már végre fogja hajtani az a­­rányalapról való letérés műve- l­­etét. Van Zeland miniszterelnök­­ körülbelül har­minc százalékkal­­ fogja leértékelni a belga fontot. Újabb jelentéseik­ szerint annak ellenére is, hogy a kormány pénz­ügyi javaslataihoz a nagy többség bizalmát előlegezte, a kormány helyzete mégis igen kényes, mert a liberálisok és a katdelikus párt nagyrés­ze a kormány ellen sza­vazott Van Zelmd miniszterelnök ennek kövek­­eztében délután mi­­­nisztertar.dcsal hívett össze, hogy­­ megbeszélje a helyzetet. Valószí­nű, hogy a kormány bevárja a szenátus magatartását. A minisz­terelnök ugyanis a felső­házban is ki fogja fejteni kormányprogram­ját és az itteni szavazás fogja el­­­ di­nteni az új belga kormány sor­­­­sát. Egyhangúlag Popovics Mihályt választották meg a nemzeti­ parasztpárt erdélyi tartományi elnökévé Cluj. A nemzeti paraszt­párt tartományi választmányának ülésén Mihalache beszéde után a bi­zottság egyhangú határozattal Popovici Mihályt választotta meg tartományi elnökké. Alelnökök: Socol Aurel és Deleu Viktor lettek, tartományi vezéri­tkárrá Cristint választottak. Paris. Lavai külügyminisz­ter délben díszebédet adott Ti­­tulescu külügyminiszter tiszte­letére. A lapok Lávai és Titulescu tárgya­lásai, és kiemelik, hogy a két államférfi teljesen egyetért a helyzet alakulása dolgában. Titulescusban a francia sajtó a ke­let európai szerződés egyik legszi­lárdabb kivét látják. A Paris Midi azt írja, hogy keleti egyezmény kori­ár­gyalások súlypontja most már Parisba helyeződött át, miután Potemkin szovjet nagykö­vet közölte, hogy Eden lord moszkvai tárgyalá­sai kedvező mederben halad­nak. Potemkin Titulescu külügyminisz­terről is beázásán tárgyait. A lap szerint Titulescu külügyminiszter , hangsúlyozta Sávári:.’!, hogy I a kicantaut együtt az il k' 1 c­éc­c -­ nek Moszkvára kell támasz­­­­kodnia, tehát, hogy semmi félreértés ne legyen, helyesen tenné­ a francia kormány, ha Sfiesába ilyen tervek­kel menne. Pertinax az Echo de Parisban azt írja, hogy Franciaországnak a kisantanttal és a Bakán szövetség­gel való együ­ttműködése csak ak­kor folytatódhat tovább, ha Párizs és Moszkva között megegyezés jön , létre a béke védelme ügyeben. A­­ béke láncának ez az egy*-1 szem®,­­ míg a másik a kise­n kint és Olasz- I ország asszí-békivé.«» Pertinax szerint Laval és Ti­­tulescu, Laval 6s Potemkin, Eden, Sla­in és Litvinov tár­gyalásain dől el, hogy a nagy bél:­'szövetség léh­esün-e vagy darabokra kuli. llk­.1­1 :t. fll­m ......... . . című gyönyörű szép ingyenre­gényünk meg­jelent. Aki csak egyetlen cselben is megvásárol­ja lapunkat, az követelje a re­gényt a lej kezelési költség lefi­zetése ellen­ében a lapkihordótól ELPUSZTULTAK A VIHARBAN HÚSZ AUSZTRÁLIAI HALÁSZ­­HAJÓ UTASAI Molbourne, Ausztrália nyugati partvidékein hatal­mas orkán dü­­­hö­ü­ ült, húsz h­alászhajó a nyilt tengeren ért a vihar és közülük egy nem tért vissza. Attól tarta­mi­, hogy valamennyi elpusztult, —-O — ÁPRILIS ELEJÉN MEGKEZDIK A FORD-ÉPÍTKEZÉST Bucuresti. A jövő héten kezdik meg a Ford művek flereaseai tele­pén az építkezési munkálatokat. rl.ésá-on érkezik meg Londonból a­­ Ford művek által kiküldött bizott­­­­ség, amely már a terveket és 1.:5 ! Utasításokat is magával hozza. --«»­ REPÜLŐ KATASZTRÓFA HÁROM HALOTTAL ÉS NÉGY SEBESÜLTTEL Tokió. Tateama mellett egy hidroplán, ame­­lyen heten ültek, a tengerbe zuhant. Három sze. I­mi­ly meghalt, négy súlyos sérü­­l­­ést szenvedet

Next