Brassói Friss Ujság, 1935. május (4. évfolyam, 120-150. szám)

1935-05-01 / 120. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Zsilvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR, Petroseni Szerda, 1935. május 1. Főszerkesztő: DR. VÖRÖS LÁSZLÓ Ara­­­lei Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Bulev. Regele Ferdinand 62. VI. évfolyam, 120 szám Titkos megbeszélések folynak Münchenben a tiltakozó jegyzék visszhangjáról Berlin. Hitler kancellár születésnapjának megünneplése óta Münchenben tartózkodik és jól informált helyen tudni vélik, hogy bő alkalommal nagyarányú külpolitikai értekezlet folyik, amelyen Neurath külügyminiszteren kivil Ribbentropp külpolitikai tanácsadó is részt vesz. Az értekezlet a német tiltakozó jegyzékkel kapcsolatosan előállott nemzetközi helyzettel foglalkozik. Kiszivárgott hírek sze­rint a tanácskozásokon meglehetősen feszült hangulat uralkodik, ami politikai körökben erősen érezteti hatását, amennyiben különö­sen Olaszország és Anglia nagyon elhidegülően fogadta a német tiltakozást. A német sajtóból az a félelem csendül ki, hogy esetleg rö­videsen teljesen magára marad Németország és ellenfeleinek sikerülni fog a blokádot százszázalékosan végrehajtani. lődik a Pa­nazóna megszállására Németország nagy titokban készül NEW YORK. PHILIPP SIMS ANGOL PUBLICISTA, A JELENLEGI EURÓPAI KÜLPOLITIKA ISMERT SZAKÉRTŐJE, A TE­LEGRAPH WORLDBAN ÉRDEKES CIKKET KÖZÖL, AMELYBEN TELJESEN MEGBÍZHATÓ HÍRFORRÁSRA VALÓ HIVATKOZÁS­SAL KÖZLI, HOGY NÉMETORSZÁG A SEMLEGES RAJNAI ZÓNA MIELŐBBI MEGSZÁLLÁSÁRA TÖREKSZIK. HITLER BIZALMAS UTASÍTÁST ADOTT A RAJNAMENTI CSAPATTESTEK ÁTSZER­VEZÉSÉRE, ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT A RENDŐRSÉG LÉTSZÁMÁT HATVANEZERRE, A KASZÁRNY­ÁKBAN ELHELYEZETT CSAPATOK LÉTSZÁMÁT 36 EZERRE BECSÜLIK. Franciaország teljes optimizmussal tekint a dunai konferencia elé Elhárult mind sa lánsrenai akadály a duc­só államok eredményes értekeztede elől Páris. Úgy politikai mint diplo­máciai körökben nagy érdeklődés­sel tekintenek a duniai konferencia előkészítését célzó római értekezlet elé, amelyen Olaszország, Magyar­­ország és Ausztria vesznek részt. A francia sajtó általánosságban nagy jelentőséget tulajdonít a május ne­gyedikén Velencében megtartandó dunai konferenciának, ahol Olasz­országot Mussolini miniszterelnök és Savici államtitkár fogják kép­viselni, Magyarország részéről Ká­nya külügyminiszter, Ausztria ré­széről Waldenegg kancellár jelenik meg Velencében. Francia külpoliti­kai körökben a legnagyobb megelé­gedéssel állapítják meg, hogy a du­nai konferencia programjának elő­készítése körül úgyszólván vala­mennyi lényeges akadály elhárított­nak tekinthető. Így érdekes, hogy a társyláson résztvevő felek kül­ügyminisztériumai előzetesen meg­egyeztek abban, hogy már a tárgy­­sorozat előkészítése során nem tű­zik napirendre Magyarország és Bulgária fegyverkezésének kérdését hanem csak arról fognak tárgyalni, hogy miként lehetne Ausztriát meg­felelően felfegyerezni. A Habsburg restauráció kérdésében is megegyez­tek a tárgyaló felek, mégpedig ab­ban, hogy egyelőre ezt a kérdést sem tűzik napirendre. Német horogkeresztesek ismét elhurcoltak egy emigránst cseh területről Diplomáciai folytatása lesz a súlyos határincidensnek Prága. Az A. Z. jelentése szerint a csehszlovák német határon Ze­­lezna Bruda közelében újabb em­berrablást hajtottak végre a horog­keresztesek. Egy Landesberg nevű emigráns hónapok óta é­l Zelezná­­ban és összeköttetést tartott fenn egyik Münchenben élő egyetemi hallgató barátjával, akit arra kért, hogy látogassa meg és majd a ha­tár közelében találkozni fognak. A találkozás csakugyan le is folyt, de hirtelen egyenruhás rohamosz­­tagosok bukkantak fel cseh terüle­ten és Landesberget, valamint tár­sát magukkal hurcolták. A cseh határőrök későn vették észre az emberrablást és már német terüle­ten voltak, amikor látták, hogy a horogkeresztesek úgy ütlegelik a szerencsétlen Landesberget, hogy az eszmé­jét vesztette. Állítólag a németek egy cseh tisztviselőt is magukkal hurcoltak, aki Landes­berg segítségére sietett. Prágában ez a hír nagy feltűnést keltett és minden valószínűség sezrint ennek az emberrablásnak is diplomáciai folytatása lesz NAGYFONTOSSÁGÚ ÉRTEKEZ­LET VOLT LLOYD GEORGE LAKÁSÁN London. Hétfőn délelőtt nagy­­fontosságú értekezlet volt Lloyd George volt miniszterelnök laká­sán, amelynek során megvizsgál-­­ták az úgynevezett „Új rendszer“ tervről készült törvényjavaslatot. Az értekezleten a kormánybizott­ság is részt vett. NAGY ÁRVIZEKET JELENTE­NEK A FELS­ŐMURES ÉS TISZA KÖRNYÉKÉRŐL Cluj. Ardealban a Mures és a Tisza felső szakaszában árvizek, pusztítanak. Alsóvisónál a magas vizállá elmosta a gátat és elöntöt­te a környező területeket. A Mures felső szakaszán a víz több helyen kilépett medréből.-o— TARGUL MURESI LELKÉSZ TRAGIKUS HALÁLA Targul Mures. Csik János Ágos­ton targul muresi minorita lelkész, hétfőn vérmérgezés következtében meghalt. A minorita lelkész csak a világháború után lépett a rend kötelékébe, ahol ügybuzgó tevé­kenykedést folytatott. című ingyenregényünk meg­jelent. Átvehető 3 lej kezelési költség ellenében a lapkihor­­dóknál.

Next