Brassói Friss Ujság, 1935. június (4. évfolyam, 151-180. szám)

1935-06-01 / 151. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Zsilvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR, Petroseni Szombat, 1936. Junius Főszerkesztő:­­ DR. VÖRÖS LÁSZLÓ «8*3­1 lei Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Bi­lev, Regele Ferdinand 62. VI. évfolyam, 151 szám hozni Roosevelt elnök a munka-Külön törvényben akarja szabi­időt és a munkabéreket Döntő jelentőségű tanácskozások folynak a Fehér Házban Washington. Roosevelt elnök csak szombaton vagy vasárnap teszi közé nyilatkozatát, amelyben kifejti eddigi politikájának eredményét és további programot ad. A Fehér Házban kijelentették, hogy Roosevelthez százszámra érkeznek a távlartok azzal a felszó­lítással, hogy semmi áron se szakítson eddigi politikájával és azt minden körülmények között tartsa fenn. Sokan azt indítványozzák, hogy a legfőbb bíróság hatalmát messzemenő módon korlátozzák vagy adjanak ezedkívüli felhatalmazást a kormánynak a gazdasági politika terén. Roosevelt állandóan tanácskozik az újjáépítés vezérkarával és ezeken a tanácskozásokon részt vesz Johnson tábornok is, a törvény megalkotója A FEHÉR HÁZBÓL KISZIVÁRGOTT HÍREK SZERINT SZÓ VAN ARRÓL, HOGY ROOSE­VELT ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÓ JAVASLATOT FOG BETERJESZTENI, MELY A MUNKAIDŐ ÉS A MUNKABÉR SZABÁLYOZÁSÁT TARTALMAZZA. Két milliárd értékű frank vándorolt ki nyelyven­­nyolc óra alatt Franciaországból Szilárd maradt a frank árfolyama. Tovább folyik a spekuláció Páris. A kamara pénzügyi bizott­ságának döntése nyomán a speku­láció óriási méreteket öltött. A spekuláció központja London volt, ahol nagymennyiségű frankot dob­tak piacra. Az arany kiáramlás példátlan méreteket öltött. Negyvennyolc óra alatt kétmilliárd értékű frank ván­dorolt ki. Ennek az a különös ha­tása volt, hogy a nemzetközi pénz­piacokon a frank árfolyama szi­lárd maradt, sőt Zürichben az ár­folyam kevéssel a part fölé emel­kedett. Komoly pénzügyi körökben az a vélemény, hogy a kívánt felhatal­mazás megtagadása semmi esetre sem mérvadó a frank további sor­sa szempontjából. A pénzügyi bi­zottság állásfoglalása csak azt je­lenti, hogy a kamara a kormány­­nyal együttesen akar dönteni a frank árfolyamának biztosításáról és állásfoglalásával csupán Flan­­din esetleges diktatórikus szándé­kát akarta megakadályozni. Tegnap avatták fel az első német távolbalátó rádióállomást Berlin. A német rádióvezetőség tegnap nagyjelentőségű kongresz­­szust tartott, amely a távolbalátás problémájának volt szentelve. Teg­nap felszentelték az első német tá­volbalátó rádióállomást. A kon­gresszusnak nagy szenzációja is akadt. Elkészítették az új rendsze­rű géppel az első felvételt. Az első felvétel a hatalmas pro­bléma megoldását jelentette, mert tökéletes mértékben si­került a távolbalátás. Az Avus sporttelepen készítették el a felvételt az olimpiai küzde­lemre készülő több atlétáról. Az at­léták két kilométenyi utat tettek. A felvevő gép egy helyből követte az atlétákat és sikerült a távolba­látó készülék segítségével állan­dóan úgy levenni az atléták futá­sát, minthogyha közvetlenül a nyo­m­ukban jártak volna. Keletporoszországban évenként két korosztályt hívnak fegyverbe BERLIN. A NÉMET TÁVIRATI IRODA JELENTÉSE SZERINT KELETPOROSZORSZÁGBAN A KATONAI SZOLGÁLAT KORHATÁRÁT ÖTVENÖT ESZTENDŐBEN ÁLLAPÍTOTTÁK MEG ÉS ÉVENKÉNT KÉT KOROSZTÁLYT HÍVNAK BE SZOLGÁLATTÉTELRE. Belgium megerősíti határait, mert nem bízik Hitler békenyilatkozatának őszinteségében Belgium. A külpolitikai vita be­fejezése után, a zárószó jogán Van Zeeland miniszterelnök nyilatkozott a külügyi helyzetről. Kijelentette, hogy Hitler legutóbbi beszéde ala­pos tanulmányozást követel, ezért a beszédről érdemben nem kíván­­ nyilatkozni. Belgium azonban két pontot kiragad a beszédből. 1. A német birodalmi kormány ünnepélyes formában arra kötelez­te magát, hogy sohasem fogja meg­sérteni a versaillesi békeszerződés területi intézkedéseit. 2. Kötelezettséget vállalt, hogy Locarno szerződését teljes egészében betartja. Ezek a kijelentések alkalmasak arra ,hogy egész Európában meg­elégedést keltsenek, kérdés azon­ban, hogy azok a tények, amelyek Hitler beszédét követik, összhang­ban állnak-e a hangoztatott kije­lentésekkel. A tények aggodalom­ra szolgáltatnak okot. — Né­metország katonai megerő­sítése és újbóli felszerelése­­— mon­do­tta a miniszterelnök — a legkö­zelebb Belgiumot érinti. A belga kormány "ezért kötelességének tart­ja, hogy megerősítse Belgium ha­tárait. Ma Európa minden államának érdeke, hogy Belgium területét megmentsék egy esetleges invázió­tól. Belgiumot nem szabad soha többé kitenni annak, hogy idegen csapatok leigázzák az országot és felvonulási területté használják. A miniszterelnök beszéde további során a három nyugati nagyhata­lommal való szolidaritásról beszélt. című ingyenregényünk megje­lent. Átvehető 3 lei kezdési költség lefizetése ellenében a lapkihu­­llóknál. ADÓBEHAJTÁSI KEDVEZMÉNYT KÉRTEK A BU­CA­VIN­AIAK Bucuresti. Csütörtökön reggel a bucovinaiak népes küldöttsége je­lent meg a pénzügyminiszter előtt.­ A küldöttséget Marinieluc cernauti polgármester vezette. Memorandu­mot nyújtottak át, amelyben az­­adóbehajtás mérséklését kérték. Antonescu pénzügyminiszter igé­­­retet tett, hogy a kérdést még fo­g­ja vizsgálni. ÚJ TENGERJÁRÓ GŐZÖST ÉPÍTENEK MAGYARORSZÁGON Budapest. A képviselőház teg­napi ülésén Bornemissza kereske­delmi miniszter bejelentette, hogy a kormány beruházási program.»"-­ ha felvették e­gy új, modern Dunai tengerjáró gőzös építését.

Next