Brassói Friss Ujság, 1935. június (4. évfolyam, 151-180. szám)

1935-06-01 / 151. szám

A nyugdíjasok újólag igazolni kötelesek román állampolgárságukat Aki nem tudja igazolni román állampolgárságát, már nem kapja meg júniusi nyugdíját Ctot. A Központi Nyugdíjpénztár május 17-én kelt 14.693 számú ren­­deletével — hivatkozással az általá­nos nyugdíjtörvény 67. szakaszára,­­— elrendelte az összes nyugdíjasok román állampol­gárságát igazoló bi­zonyítványainak felülvizsgálását. A rendelet értelmében az összes nyugdíjasok — kivétel nélkül — a nyugdíjkö­nyvecske beadásával egy­idejűleg kötelesek román állampol­gárságukat igazoló bizonyítványu­kat is bemutatni. Az állampolgár­ság igazolásának még a júniusi nyugdíj kifizetése előtt kell meg­történnie. Ha a nyugdíjas nem tudja iga­zolni román állampolgárságát, úgy a folyó évi június havától kezdve beszüntetik részére a nyugdíj fize­tését. Az állampolgárságot igazoló bi­zonyítványok bemutatásának pon­tos határidejét a májusi nyugdíjak kifizetése után köztik a nyugdíja­­sokkal. Fekete nap a p­ ­áris. A tőzsdének tegnap iz­galmas napja volt. A bankér­tékek jelentős veszteséget szenvedtek, de amidőn bizo­nyossá vált, hogy a francia bank felemeli a leszámítolási kamatlábat, az árfolyamokban ismét emelkedés állott elő. Ennek dacára megállapítható volt, hogy a tőzsdének fekete napja volt és igen sokan nagy veszteségeket szenvedtek. Bulgária nem kötött Németországgal titkos megállapodást Pakis. Szófiából érkezett jelentés szerint Németország és Bulgária között sem titkos politikai, sem pedig titkos fegyverkezési megállapodás nem jött létre. Göring mindössze csak annyit tudott el­érni, hogy Bulgária nem­ fog a Balkánszövetséghez csatlakozni és amennyire csak lehetséges, kiépíti az összeköttetést Németországgal. Leugrott a hatodik emeletről egy nyo­morgó párisi festőművész iM * # •­­ mm ■ I­I UTAZOTT EL CONSTANTÁBÓL morso párisi festőművész PALESZTINÁBA Páris: A Monsouris út járókelői tegnap egy pizsamába öltözött holt­testre bukantak. Hatósági közegek csakhamar megálapították, hogy a halott Lynnen Robert 62 eszten­dős festőművésszel azonos, aki fe­leség­ével és tizenhat éves fiával együtt lakott a bérház hatodik emeletjén. Az ifjú Lynnen neve is­mert volt a mozilá­togatók előtt, mert nagy sikerrel játszott több hí­­res filmben. Az öngyilkosságról Lynnermé a következőket mon­dotta: — Az utóbbi időben nagy nyo­morban éltünk és férjem minden ellenállóképességét elvesztette. Egy nappal előbb már fel akarta vág­ni ereit, de akkor még meg tud­tam végzetes tettét akadályozni. Érett, mikor mindannyian alud­tunk férjem kinyitotta az ablakot és leugrott a mélységbe. Nyomo­­­runkat az idézte elő, hogy fiam hat hónap óta szerződés nélkül volt és férjem minden erőfeszítése dacára sem tudott még éjjeliőri ál­láshoz sem jutni. Constanta. A Polonia nevű sze­mélyszállító gőzösön 1200 lengyel emigráns hagyta el csütörtökön délben a kikötőt, hogy Palesztiná­ban új életet kezdjen. Az utasok többsége lengyelországi zsidó volt. CALANI OLVASÓINKHOZ! Kere­sünk évek óta jól bevezetett napi­lapunk részére tisztességes árusí­tót. Ajánlkozók forduljanak je­lenlegi ottani megbízottunkhoz Váradi Istvánhoz. Szerény megél­hetés biztosítva. Hova menüünk Pénteken ? természetesen a Simay-féle gőz- ét kádfürdőbe hol minden pénteken a fürdő csak 32 lei. Mi erdő délelőtt férfiaknak, délután nőknek. A német kormány elkobozta Piscator író egész vagyonát Berlin. A hivatalos lapban teg­­,szap rendelet jelent meg, amelynek alapján Piscator a híres színházi rendező­ és színigazgató vagyonát elkobozzák, mert kommunista üzelmekkel vádolták. Manolescu Strunga és Antonescu minisz­terek fontos látogatása Bratiarcu Dinun­ál Bucuresti. Antonescu pénzügy­miniszter és Manolescu Strunga kereskedelemügyi miniszter ma meglátogatják Bratianu Dinut, a liberális párt elnökét. A Dimi­­ineata szerint ennek a látogatásnak m megbeszélési jellege van és ennek során szóba kerül a Németország­gal megkötött kereskedelmi szer­ződés ügye, amelyhez a pártelnök­nek több igen fontos megjegyezni valója lesz. a Két évi fegyházra ítéltek egy kommunista orvost és öt évre felfüggesztették gyakorlatától Chisinau. A hadbíróság tegnap okozott ítéletet Dereci Chi községi orvos politikai tűperében, aki mint ismeretes, tagja volt az egyik kommunista sejtszervezetnek és propagandát fejtett ki. A kadbíró­ság két évi fogházzal és orvosi működésének 5 évi felfüggesztésé­vel büntette Derecichit. Az ügyben szereplő többi vádlottak 6 hónap­tól 3 évig terjedő büntetésben ré­szesültek. GÖBBELS MEG AKARTA SZER­VEZNI A NEMZETKÖZI BICIKLI VERSENY RÉSZTVEVŐIT Berlin. A motorbiciklisek nem­zetközi szövetségének küldöttségét fogadta tegnap Göbbbels propagan­da miniszter. Felhasználta az alkal­­mat arra, hogy beszédében kije­lentse,­­miszerint Németországnak nem célja más népeket germani­­zálni. A nemzeti szocializmus nem exportcikk és Németország legális partner­e­gy a sportban, mint a po­litikában. — Emésztési gyengeség, vérsze­­­génység, lesoványodás, sápadtság, mirigybetegégek, ekcémák, furun­­kulusok eseteiben a természetes „Ferenc József“ keserűvíz gyor­san szabályozza a belek annyira fontos működését és a vért bizto­san felfrissíti. A MEGFÉLEMLÍTETT TULAJ­DONOS SZEME LÁTTÁRA FOSZTOTTÁK KI ÜZLETÉT A BANDITÁK Balii. Tegnap éjjel három álar­cos rabló hatolt be Froim Reich­­man briceni kereskedő lakására. Revolvereikkel fenyegették meg és pénzt kövteltek tőle. A kereskdő halálos félelmében 25 ezer lejt adott át nekik, de a rablók az összeggel nem voltak megelégedve és 50 ezer lejt követ­tek. Miután a kreskedőnek több pénze nem volt, rettenetes kegyetlenségül megkí­noz­ták, majd három zsákban össze­­gyűjtöték az értékesebb árukat és eltávoztak. Reichmann állapota életveszélyes. ÚJJABB ÚTÓN ÁLLÁS PLOESTI KÖZELÉBEN Ploesti. Trasnicu község közelé­ben az országúton vakmerő úton­állás történt. Alexandru Aga Ivan cea Florea asszony társaságban kocsin hajtott hazafelé, de három útonálló támadta meg botjaikkal mindkettőjüket összeverték és a ná­luk levő több ezer lej készpénzt, elrabolták. Az áldozatok felismer­ték a támadás tetteseit és közölték­ azt a csendőrséggel is, amely el­fogta őket. Az angol alsóház legközelebbi tfp Arüríil hmcvörla London. Nagy érdeklődésest te­kintenek az alsóház holnapi gyűlé­sén lefolytatandó külügyi vita elé. A liberális szónokok kérni fogják, hogy a légügyi fegyverkezés fej­lesztésére egyidejűleg a kormány légi egyezmények megkötését is kísérelje meg. Simon külügyminisz­ter f­og a felszólalásokra válaszol­ni és azt hiszik, hogy addig telje­sen informálva lesz a kormány a Hitler besz­éd egyes szakaszainak, értelmezéséről. A jugoszláv-magyar jóviszony kiépü­lését várja a magyar sajtó Budapest. A jugoszláv-magyar ellentétek likvidálása nagy meg­elégedést keltett Magyarországon. Azt hiszik, hogy ennek közvetlen folytatása Magyarország és Jugosz­lávia között a jóviszony kiépítése lesz. A magyar sajtó dicshimnuszok­kal halmozza el Eden lord főpe­­csétőrt, akinek beavatkozása hoz­ta meg az eredményt. A jövőben azt várják, hogy a francia és an­gol kormányok a magyar kor­mánnyal együttműködve meg fog­ják erősíteni Középeurópa békéjét. Anglia Amerikának engedi át a kezdeményezést a világvaluta kongresszus összehívása tekintetében London. MacDonald miniszterel­nök az alsóház tegnapi ülésén ki­­jelentete, hogy az angol kormány nem tárgyalt az Egyesült Álla­mokkal egy nemzetközi valuta kon­ferencia összehívásáról Az angol kormánynak nem is áll szándé­kában, hogy ebben a kérdésben magához ragadja a kezdeménye­zést, hanem azt teljese­n átengedi Amerikáinak.

Next