Brassói Friss Ujság, 1935. július (4. évfolyam, 181-211. szám)

1935-07-01 / 181. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Zsilvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR, Petroseni Hatra, 1935. Julius 1. Főszerkesztő: j« _ ^ ■ _ _ _______________ DR. VÖRÖS LÁSZLÓ MflPa 1 8©^ Háború kitörése esetén az abesszin császár masa­dl csapata esete Csak a nagyhatalmak akadályozhatják meg a harc kitörését fi mm mm mm _ London. A Morning Post munka­társának alkalma volt az abesszin császárral interjút folytatni, aki a következőket mondta: — Abban az esetben ha Abesz­­szinia és Olo­szország között kitör a háború, magam vezetem a csapa­tokat. Arra a kérdésre, hogy bizonyság­gal lehet-e a háború kitörésére gondolni, a császár azt mondotta: — Bizakodom abban, hogy a Népszövetség és a nagyhatalmak­nak sikerülni fog a háború kitöré­sét megakadályozni. Különösen Franciaország és Anglia támogatá­sára gondolok. — Azok a hírek — folytatta a császár — hogy Anglia gazdasági kedvezményeket ajánlott fel Olasz­országnak, Abesszinia kárára, nem felelnek meg a valóságnak. A még most is folyamatban lévő tárgya­lások során sohasem ajánlottak fel Olaszországnak sem gazdasági, sem területi engedményeket. Abesz színia gazdasági kedvezményeket csak magánembereknek vagy cé­geknek ad, nem pedig kormányok­nak. Az olasz állampolgárok — folytatta a negus — teljesen egyen­lő elbánásban részesültek és ugyan olyan kedvezményekhez jutottak mint a többi állampolgárok. A császár kijelentette ezután, hogy háború kitörése esetén, a sem­leges országok állampolgárainak nem kell Abesszíniát elhagyniuk, mert a kormány kellő módon gon­doskodik azok élet- és vagyonbiz­tonságáról. Kormány­átszervezés helyett koncentrációs kabinet alakult Bucuresti. A kormányátszerve­­zés tervével kapcsolatban ismét új hírek kerültek forgalomba. Egyes lapok tudni vélik, hogy a kormány újjánalkítása csak Titu­­lescu párisi tárgyalásai után válik időszerűvé. Az új kabinet széles­körű koncentráció jegyében ala­kulna meg. A liberális párt részé- ről Tatereseu és Angelesen jutna tárcához, a néppártot Trancu Iasi és Stoian képviselnék, m­íg az újli­­berális párt szintén két emberét, Vaitoianut és Giurescut delegálná a kormányba, amelynek elnöke Ti­tulescu, Mironescu, vagy Vaitoianu lenne. Az érdekes hírt fenntartás­sal közöljük. Az Adeverul jelentése szerint Ta­tarescu miniszterelnök és Inculetz belügyminiszter pénteken délelőtt kihallgatáson volt az uralkodónál, majd a pénzügyminisztériumban hosszasan tanácskoztak Antonescu pénzügyminiszterrel a politikai helyzetről. A lap tudni véli, hogy ezen a megbeszélésen lemondtak a kormány tervbevett átszervezésé­ről. Szeretőjével gyilkoltatta meg férjét egy targovistei kereskedő felesége Targoviste. Borzalmas rablógyil­kosság történt tegnap este a Tar­­goviste és Baiesti közötti ország­úton. Vizoiu Joan kereskedő este 8 órakor kerékpáron haladt az or­szágúton és 10 órakor már a Di­ghiu erdő szélén haldokolva talál­ták meg. A csendőri vizsgálat meg­állapította, hogy a szerencsétlen embert puskával hátbalőtték. Az a gyanú, hogy Vizolu felesége részes a gyilkosságban, mert a kereskedő több ízben gyanústotta az asszonyt azzal, hogy őt megcsalja. Lehetsé­ges, hogy az asszony szeretője kö­vette el a gyilkosságot. Ostromállapotot rendeltek el a kínai martalócok fosztogatása miatt Peking városában Japán nem akar Északkínábó! önálló államot alakítani Sanghai Peipingbe az elmúlt éjjel háromszáz martalócz katona tört be és az egyik városrészben megtámadták az üzleteket, lakáso­kat és zsákmányt szedtek. Erre a hírre azonnal elrendelték az ostrom állapotot. Doihara japán tábornok, a ja­pán csapatok parancsnoka kijelen­tette, hogy a Ho-Pei csapatoknál előfordult zendülés és az annak nyomában járt fosztogatás nem érinti a japán csapatokat, ennek el­lenére azonban nagyon sajnálják az eseményeket. A tábornok ezután kijjlentette, hogy azok a hírek, a­melyek szerint Japán Észak-Kíná­­ból japán fennhatóság alatt álló önálló államot akar létesíteni, nem felel meg a valóságnak. Óriási tils Hamburgban Hamburg. Az éjjeli órákban a Hove részvénytársaság nagyará­nyú fémolvasztó telepén tűz kelet­kezett mely percek alatt hatalmas területet borítot lángokba. A tűz katasztrófáiig, arányokat öltött és a lángtenger pusztítását több rob­banás még növelte. A tűzoltóság tizennégy sugárral és a víz felől egy tűzoltó hajóval sietett a lán­gok eloltására, ami azonban siker­telennek bizonyult. Ömbenfeletti erőfeszítéssel csupán annyit sike­rült elérni, hogy a tüzet a gyárte­lepre korlátozták és a szomszéd épületeket megmentették. A ha­tár más gyártelep teljesen leégett. Négy tűzoltó súlyosan megsebesült Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Bulev. Regele Ferdinand 62. VI. évfolyam, 181. szám NEGYEDMILLIÓ ARANYDOL­LÁR BÉRT FIZET AMERIKA A­­ PANAMA CSATORNA HASZ­NÁLATÁÉRT Washington A Pana­m­a köz­tár­saság és az Egyesült Államok kor­mánya között új egyezmény jött lét­re a csatorna használati díjának megalapítása ügyében. Az egyez­mény értelmében az Egyesült Ál­lamok 250 ezer aranydollárt fizet­nek használati díj címén. ­O--­MÁR A VILLAMOS SZÉKBEN­­ ÜLT, AMIKOR MEGÉRKEZETT A KIVÉGZÉST ELHALASZTÓ TÁVIRAT Newyork. Chiapmann Richárd, 22 éves vádlott, akit Cok­e kisgaz­da meggyilkolásának gyanúja cí­mén halálra ítéltek, az indianapo­­lisi fegyházban már a villa­moss­zé­ken ült és a hóhér éppen be akar­ta kapcsolni az áramot, amikor megérkezett Mount kormányzó táv­irata, am­ely a kivégzés elhalasztá­sát rendelte el, miután a felmerült új bizonyítékok valószínűsítik a vádlott ártatlanságát. 26 GYERMEKET FOGADOTT ÖRÖKBE London. Landonb­an (Wight sziget) szobrot akarnak emelni Co­per Fannynak, aki mint szülésznő kereste szűkös kenyerét s jóllehet nagy szegénységben élt s sokat küz­dött az élet bajaival, 26 gyermeket fogadott örökbe. Egyetlen édes gyermekének halála után minden örömét az elhagyott csecsemők gondozásában lelte és valamennyi fogadott gyermekéből kivétel nél­kül derék embereket nevelt. OSTROMÁLLAPOT BARCELONÁBAN Madrid. A baloldali radikálisok zavargásai miatt Barcelonában és a környéken kihirdették az ostrom­állapotot.

Next