Brassói Friss Ujság, 1935. augusztus (4. évfolyam, 212-242. szám)

1935-08-01 / 212. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD. BUL. REGINA MARIA 9. Zsílvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR, Petroseni Csfilkrifik, 1935. augusztus 9. Főszerkesztő: DR. VÖRÖS LÁSZLÓ Ara­­­lel Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Bulev. Regele Ferdinand 62. VL évfolyam, 212. szám Japán-etióp szövetség készül Addis-Abebában A fehér fajok ellen irányul a szövetség éle.­­ A negus harcias nyilatkozzta a külföldi diplomaták előtt­ ­Addis Abeba. A négus tegnap az olasz követ kivételével, kihallgatáson fogadta a külföldi ddplomatákat és előttük a következő harcias hangú kijelentést tette :­­• Úgy értesülünk, hogy Olaszország hat hadtestet vonultatott fel határainkra, így tehát az olaszok minden percben készek arra, hogy megtámadjanak bennünket. EZEKET SZEM ELŐTT TARTVA, NEM LESZEK FELELŐS, HA VÉDEKEZNI FOGOK. abesszínia különben értesítette súlyos helyzetéről a népszövetséget és kijelenthetem, hogy számom­RA, VALAMINT HADSEREGEM SZÁMÁRA NEM MARAD MÁS HÁTRA, MINTHOGY FEGYVERREL MEGVÉDENI ABESSZÍNIA FÜGGETLENSÉGÉT. Itten elterjedt hírek szerint tegnap állítólag egy japán delegáció érkezett az abes­zin fővárosba és azonnal tárgyalni kezdtek a császárral. A tanácskozások eredményéről eddig nem szivárgott ki hír. A JAPÁN—ETIÓP SZÖVETSÉG MEGPECSÉTELÉSE ELŐTT A JAPÁNOK SAJTÓSZÖVETSÉGET LÉTESÍTETTEK AZ ABESSZEVEKKEL és ez a szövetség célul bizta­vi azt, hogy minden fehér hatalom ellen, amely színes államot akar megtámadni, erélyes sajtóhadjáratot indítanak. ...­. Egységfrontot ak­ar alakítani a cseh­szlovákiai kommunista párt Prága. A csehszlovák kommu­nista párt azzal a javaslattal for­dult csehszlovákiai baloldali pár­tokhoz, hogy közös frontot alakít­sanak. A szociáldemokrata párt vezetősége, amelynek Benes is tag­ja, a következő feltételek mellett hajlandó az ajánlatot elfogadni. A kommunista párt ismerje el a cseh­szlovák állam egységét és a hatá­rok sérthetetlenségét. Az állam­mal szembeni jóakarata tanúbi­zonyságaként szavazza meg a költ­ségvetést. Vegyen részt a kormány­zásban és szakítson a jelenlegi passzív politikájával. Elraboltak Newiyork központjában Maria Antoinette világhírű Newyork. A Broadwayon pél­dátlan vakmerőséggel végre­hajtott rablótámadás történt az egyik ékszerüzletben. Több fegyveres bandita délben be­állított az ékszerészhez és mint vevők felszólították, hogy több ékszert mutasson be nekik. Számos járókelő és az alig 50 lépésnyire álló rend­őr szeme láttára kivették a hí­res Maria Antoinette nyaklán­cot és a hitelességet igazoló bizonyítvánnyal együtt elra­bolták a 250 ezer dollár érté­kű ékszert. Ezután összekötöz­ték az ékszerüzlet tulajdono­­nosát és autójukkal elszágul­dottak. Kínai banditák kifosztották a koreai expressz utasait Peking: a koreai expressz­­vonatot tegnap éjjel kétszáz főből álló rablóbanda támad­ta meg. Az expresszvonat előtt egy darabon meglazítot­ták a síneket, ennek következ­tében a vonat kisiklott. A meg­rémült utasok menekülni igye­keztek, de a rablók lövöldözés közben elfogták őket. Egy eu­rópai, öt japán, és egy kínai utast megöltek. A rablók vala­mennyi utast kifosztottak és magukkal vitték a bőröndöket is. Ezenkívül túszként öt ja­pán és 20 kínai utast vittek el. Jellemző, hogy a támadás Mandzsukuo fővárosától, Hsin­kingtől 70 kilométernyire tör­tént. Szeptember elsejéig meghoszabbították a második belföldi kölcsön jegyzési idejét Kölcs&msapírok­kal fizeti a trénsügyi t­orsaság hátralékait Bucuresti. A kormány elhatároz­ta, hogy a második belföldi köl­cs­ön jegyzésének határidejét szep­tember 1-ig meghosszabbítja. Eddig körülbelül 250 millió lejt jegyeztek le. A belföldi kölcsönnel kapcsola­tosan a közeli napokban dekré­tum jelenik meg, amely a követ­kező kategóriákat kötelezi a köl­csön jegyzésére : 1. Mindazokat, akiknek birtoká­ban eddig még nem folyósíto­tt adóbonok vannak. 2. Mindazokat, akik a már le­­zár költségvetési évekből eredő el­maradt fizetések címén követel­­tek az államtól kiegyenlítést. 3. A nyugdíjpénztár hátralékai. 4. Kiszállási költségek és napi­­díjakból eredő követelések, ugya­­ csak a lezárt költségvetési évekből 5. Mindennemű követelés, ame­lyet az egyes hatóságok vagy köz­intézmények a pénzügyminiszté­riummal szemben eddig nem tud­tak érvényesíteni. Antonescu pénz­ügyminiszte ugyancsak a közeli napokban dönt afelett, kiadják-e­ az eddig jegyzett kölcsönök kötvé­nyeit vagy pedig bevárják a szep­tember elseeji határidőt. TÜNTETTEK KAKITTÁBAN NÉMETORSZÁG ÉS OLASZORSZÁG ELLEN London, Kalkuttában tegnap óriási tömeg részvételével gyűlést tartottak. A gyűlésen mohamedán és hindu szónokok beszéltek Né­metország és Olaszország erősza­koskodásai ellen, azzal vádolva a két nagyhatalmat, hogy az emberi jog és szabadság, valamint a szí­nes népek leigázására törekszik. —o— EGYIPTOMI ÉS TÖRÖK TISZTEK JELENTKEZTEK FEL­VÉTELRE AZ ABESSZIN HADSEREGBE London. A „Times“ alexandriai tudósítója jelenti, hogy az egyip­tomi lakosság óriási érdeklődéssel kíséri az abesszíniai eseményeket. Számos tartalékos egyiptomi és török tiszt jelentkezett az abes­­­szin hadseregbe szolgálattételre. LEMOND TISZTI RANGJÁRÓL DUMITRESCU TÁBORNOK Bucuresti. A „Tempo“ jelenté­se szerint Dumitrescu tábornok­, veolt csendőrparancsnok, aki a má­sodfokú ítélet után rehabilitálva érzi magát, lemond rangjáról, be­tegségére való hivatkozással.

Next