Brassói Friss Ujság, 1935. szeptember (4. évfolyam, 243-272. szám)

1935-09-01 / 243. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA Zsilvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR, Petroseni Vasárnap, 1935. szeptember 1. Főszerkesztő: _ __ m­­DR. VÖRÖS LÁSZLÓ Ara­d ■©! Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Bulev, Regele Ferdinand 62. VL évfolyam, 243. szám Laval leszögezte, hogy Franciaország nem vesz részt Olaszország elleni akciókban várta meg az olasz-abesszin sérelmet A Népszövetség a helyszínen vizs­ Páris. A francia külügyminisztériumban tovább folynak a megbeszélések az olasz etióp viszály megoldási lehetőségéről. Clark angol nagykövet pénteken ismét megbeszélést folytatott Laval miniszterelnökkel. Ezen a megbeszélésen főleg az Eedn főpecsétőr párisi látogatásával kapcsolatban napirendre kerülő problémákat körvonalazták- A francia miniszterelnök ezután az olasz nagykövetet fogadta, akivel ismertette az angol álláspontot a további diplomáciai lépésekre vonatkozólag. Politikai körökből származó híradás szerint LAVAL MINISZTERELNÖK AZ ANGOL NAGYKÖVETTEL FOLYTATOTT TANÁCSKOZÁSAI SORÁN MÁR MOST FÉLREMAGYARÁZHA­­TATLANUL KIJELENTETTE, HOGY FRANCIAORSZ­ÁG NEM HAJLANDÓ RÉSZTVENNI EGYETLEN OLYAN AKCIÓBAN SEM, A­MELYNEK ÉLE OLASZORSZÁG ELLEN IRÁNYUL­ A Malin szerint Eden főpecsétőr párisi látogatása azzal magyarázható, hogy a két külügyminiszter jegyzékváltásokkal és szóbeli üzenetközvetítéssel nem tudja végleges formába önteni a Népszövetség előtt követendő ál­láspontot- A PETIT PÁRISIÉN ÉRDEKES TERVET VET FEL AMELY SZERINT A NAGYHATALMAKNAK­­JAVASOLNI KELL AZT, HOGY AZ OLASZ VÁDAKAT EGY KÜLÖN BIZOTTSÁG VIZSGÁLJA FELÜL A HELYSZÍNEN ÉS A NÉPSZÖVETSÉG CSAK A VIZS­GÁLAT ADATAIRA TÁMASZKODVA HOZZA MEG DÖNTÉSÉT. A kisantant súlyosnak tartja az európai helyzetet Négy pontból álló Puna-javaslat körül a Kisantant konferencia elé Bledből jelentik . A bledi kisan­tant konferencia ma délelőtti ülé­sén a nemzetközi politikai helyze­tet vitatták meg, különös tekintet­tel a Népszövetség legkö­zelebb tartandó ülésszakára­ A kisantant külügyminiszterei a helyzetet rendkívül súlyos­nak tartják és az a vélemé­nyük, hogy komoly kompliká­cióktól lehet tartani. A kisantant továbbra is a tradício­nális útvonalon halad, vagyis, meg­őrzi objektivitását és mindent el­követ a béke fentartása érdekében A Lupta megállapítja, hogy az olasz­­ adesszin konfliktus semmiesetre sem befolyásol­hatja kedvezőtlenül az Olasz­ország és a kisantant közötti jóviszony további kifejlődését A délelőtti tanácskozások során, különösen a középeurópai helyze­tet beszélték meg, annak a Duna­­egyezmény javaslatnak alapján, a­melyet a konferencia előtt közöl­tek a kisantant államaival- A Lup­ta kiküldött munkatársának érte­sülése szerint ez a tervezet paktu­mot javasol, amely a következő pontokat tartalmazná : 1- A paktum aláírói kötelezik magukat, hogy egymás között ba­rátságos viszony­t tartanak fenn. 2- Kölcsönös megnemtámadási kötelezettség. 3- Kötelezettség vállalása arra, hogy nem avatkoznak az aláíró or­szágok belállap­otaiba és nem fej­tenek ki propagandát a szóban le­vő államok jelenlegi politikai rend­jének megváltoztatása érdekében­ 4. Kötelezettség arra vonatkozó­lag, hogy azonnal tanácskozáso­kat kezdenek egymás között, mi­helyt valamelyik aláíró megsérti a paktum rendelkezéseit. Az utolsó két pont arra törek­szik, hogy összhangba hozza a du­nai egyezményt a népszövetségi­ alapokmánnyal. A kisantant állan­dó tanácsa ellenjavaslatot készít, amelyben arra vonatkozóan kér garanciákat, hogy a Habsburg res­taurációra és az Anschlussr nem­ kerül sor- Ugyanekkor a kisantant azt javasolja, hogy a dunai pak­tumnak gazdasági alapot adjanak- Astrid belga királyné a ravatalon Óriási tömeg várta Brüsszelben a tragikus végű királyné koporsóját Brüsszel. Az a különvonat, a­mely az elhunyt Astrid királyné földi maradványait szállította Brüsszelbe- tegnap reggel 8 óra 40 perckor megérkezett. Az állo­más perronján a kormány tagjai, a diplomáciai kar és óriási tömeg várta az egyszerű fakoporsót, a­mely fekete lepellel volt letakarva és rajta néhány vadrózsa feküdt- Erzsébet anyakirálynő és Mária Jose hercegnő holnap érkeznek meg- III- Lipót király a halottas vonatról még Brüsszel előtt leszállt és autón ment a fővárosba. Ami­kor a gyászmenet megérkezett, az urakodó a királyi palota lépcsőjén várta a koporsót. Jobb keze feke­te selyemkendővel a nyakába volt kötve és a fájdalomtól rendkívül levert volt- Astrid királyné holt­testét ugyanabban a teremben ra­vatalozzák fel, ahol Albert király ravatala állott annak idején. A ki­­rályé holttestét még Luzernben bebalzsamozták. A ravatalt dáliák és fehér rózsák borítják és kanda­­láberek gyertyái vilá­gtják meg. A királyi gárda négy tisztje áll ort a koporsó mellett- Lipót király a ko­porsóra borulva zokog és imádko­zik­ Négy hetes gyászt rendeltek el a svéd udvarnál a belga királyné halála miatt Brüsszel Aszfrid királynő tragi­kus halála gyászba borította a svéd királyi családot is, mert mint ismeretes- az elhunyt királyné svéd származású és Svédországban­­ nagy­ népszerűségnek örvendett ! Amikor Stockholmban tudomást szereztek a borzalmas katasztrófá­ról, az összes középületeken fél­­árbócra eresztették a lobogókat- Uland herceg maga közölte az el­hunyt királyné édesany­jával ír gyászhírt. A svéd udvar négyhetes gyászt rendelt el, amely idő alatt az udvarnál nem lesz fogadás. A belga krályné temetésének pro­gramjáról újabb hírek egyelőre nem érkeztek- ELJEGYEZTE MAGÁT AZ ANGOL KIRÁLY HARMADIK FIA London. Az angol lapok bejelen­tik az angol király harmadik fiá­nak, a gl­ouceisteri hercegnek az eljegyzését lady Alice Montagu Douglas Scott-tal, a boueleuchi her­ceg leányával-NEM TÖLTHETŐK BE A MEGÜRESEDETT TISZTVI­SELŐI ÁLLÁSOK Bucuresti- A pénzügyminiszté­rium körlevelet intézett az összes minisztériumokhoz és autonóm pénztárakhoz, hogy küldjék be a pénzügyminisztériumnak a felfüg­gesztett és kilépett tisztviselőkről szóló kimutatásokat, mert tiszta képet akarnak szerezni a tisztvise­lők helyzetéről- A pénzügyminisz­térium ugyanis arról értesült, hogy a megüresedett állásokat na­­pidíjasokal töltötték be és a törvé­nyes rendelkezéseket nem respek­tálták. A megüresedett állásokat semmiféle indokolással sem tölt­hetik be-

Next