Brassói Friss Ujság, 1935. november (4. évfolyam, 304-333. szám)

1935-11-01 / 304. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Zsilvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR, Petroseni Péntek, 1935. november 1. főszerkesztő: A B -db. vörös László Ara­d Hej Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Buleo, Regele Ferdinand 62. VI. évfolyam, 304. szám •Titten teljesen az olaszoké lenne, viszont Abesszínia kijáratot kapna a tengerhez. Ii negus mellet olasz tanácsadók dolgoznának Páris. Annak a javaslatnak tartalmát, amelyet a francia és angol szakértők dolgoztak ki az olasz-abesszin viszály békés ren­dezése érdekében, a Petit Journal meg nem nevezett külföldi forrásra hivatkozva, a következők­ben ismerteti: Megkülönböztetést tesznek mindenekelőtt Abesszínia és területei között aszerint, hogy amharák lakják-e, vagy nem. Az am­­harák által lakott területek kérdését a Népszövetség elé terjesztik. Ennek a figyelembe vételével az elrendezés a következő lenne. 1. Az államigazgatás. A császár mellett masz tanácsadók működnek. A határtartományokban és különösen Addis Abebától nyugatra olasz helyi kormányzók, vagy tanácsadók működnek 2 .4 hadsereg. Bevezetik az idegi nlégió rendszert, amley lehetővé teszi olasz egységeknek és részben olasz csapattesteknek fel­állítását. 3 Területi rendezések: Harrar Abesszíniáé marad, Ogadent az olaszoknak adják Tigre. Danákil tartományokban határkiiga­­zításokat végeznek amelyiknek az a rendeltetésük, hogy megerősítsék az olaszok eddiggi he ■ Utasait. 4 Abesszínia tengeri kijárója. A szabad kikötőt ú úgy oldanák meg, hogy Abesszínia folyosót kapna, de még nem döntötték el, hogy ez olasz, francia vagy angol területen vezessen-e keresztel. Malypetr váratlanul lemondott. November 5-én mutatkozik be az új kormány Prága. Az agrárpárt a többi koalíciós pártnak azt az aján­latot tette, hogy Brauns he­lyébe­­Vlasypetr jelenlegi mi­­niszterelnököt válasszák meg a képviselőház elnökévé. Az indítvány szerint ebben az esetben K­o­ssa Milán lenne az új miniszterelnök. Megbíz­ható forrás szerint Malypetr miniszterelnök még esetleg a nap folyamán megjelenik Massaryk köztársasági elnök­nél és benyújja lemondását. Hodzsa földművelésügyi mi­nisztert a tervek szerint Sabi­ne képviselő, az agrárpárt el­nöke váltaná fel tárcájánál. Prága. Malypetr miniszterel­nök délután lemondott. Mas­saryk­elünk elfogadta lemon­dását s kormánykörökben úgy tudják, hogy az elnök már csütörtökön kinevezi az új kormányt. Hodzsa Milán kine­vezése egészen biztosra vehe­tő, mert a koalíciós pártok nem emelnek kifogást ellene. Az új kormány november ötö­­dkén mutatkozik be a képvi­selőháznak és ekkor Hodzsa Milán miniszterelnök nagy ex­pozét mond, míg Benes kül­ügyminiszter nagyszabású kül­politikai beszámolót tart. Asmarában a hadműveletek beszüntetését remélik­­ Csak kiseb­ő csatározások toltak eddig az abesszimiai harctereken Asmara. A német UvL­a­ti iroda kiküldött harctéri tudósítója 5 napig tartózkodott az olasz fron­ton és tapasztalatairól a következő je­lentést küldte: A Seat folyó partját olasz ken­sz ülott csapatok védik, akik meg­akadályozzák az abessz­inek átkelé­sét Itt október 9-én folytak le ko­molyabb harcok, amikor­­­ az abesz színek Szudán irányában megkísé­relték a folyón való átkelést, de je­lentős veszteségeket okozva vissza­verték őket Azóta eze­k a frontsza­kaszon csak néha-néha hangzik le a gép­f­egy­v­er tüz­e­les. Az entisemi fron­tsz­akaszon stra­tégiai okok miatt rendkívül fontos az olaszok előnyomu­ása, mert akarják megrövidíteni ezt a sza­kaszt. A Santini tábornok által ve­zetett balszárnyon az ascatik őrjá­ratai, akiket műszaki csapatok tá­mogatnak, Makale irányában bir­tokukba vették a karavánutakat. Az általános elnyomá­s most már annyival inkább is bizonyos, mert a vezérkar összeköttetésbe akar ke­rülni a szom­áli­áro.Rom harcoló olasz csapatokkal, ahol szintén nagy élénkség uralkodik. Asmara­­ban azt hiszik, hogy az ellenséges­kedéseket beszüntetik,­ mert dip­lomáciai tárgyalások indulnak meg. Ifi Ifi lel­ MN­ÉI 31 ÉS! Éiti ÉÉÉÍ3 fiz abesszinek is nagyban készülnek ellentámadásul London. Külföldi laptudósítók jelentése szerint az olasz csapatok újabb előnyomulása rendkívül ne­h­éz akadályokba ütközk, de a ne­hézségek nagy részét már legyőz­ték. Hadászati szempontból De Rono tábornokot már nem akadá­lyozza semmi, hogy Makale va­lóst elfglalja és az olasz előőrsük bevonulása egy két napon belül m­­­eg is történik. A foglyul ejtett abesszin kato-­­ nák megerősítik azt a hiú, h­a­­ az abesszinek is nagyobbszálasú­k ellentámadásra készülnek és a tá­madásokat Kasa herceg csapatai kezdenék el a tervek szerint Ké­sőbb csatlakozna az ő támadásá­hoz Seyum herceg hadserege is, amely jelenleg a Sehib folyó mel­lett iwalyizkedet el és itt ki van ja megakadályozni az olaszok előre­­jutását. A déli fronton az olas­­z légi haderő élénk tevékenységet folytat. Szünet nélkül tartanak a felderítő szolgálatok, melyek min­dig járnak valami eredménnyel. ÁLHÍR 200 OLASZ HATÁRŐR SZÖKÉSÉRŐL Róma: A Stefani-ügynökség a legerélyesebben cáfolja az Intran­­sigeant című lapnak azt a híradás­­át, hogy az olasz-osztrák határon 200 olasz határőr hagyta volna el őrhelyét és Ausztriába szökött volna. TEGNAP MÁR FAGYOTT Bucuresti A hőmérséklet tegnap­­ reggel —1 fok alá szállt Jelentős zúzmaralerakodást észleltek és a nyílt vizeket mindenütt jégkéreg borította NOVEMBER 3-ÁN UTAZIK KI A HARCTEREKRE A NÉGUS Addis Abeab. Hir szerint a né­­gus november 2-án tartja meg utolsó fogadásait, azután pedig kiutazik a harcterekre, amelyeket­­ végig fog látogatni.

Next