Brassói Friss Ujság, 1935. december (4. évfolyam, 334-363. szám)

1935-12-01 / 334. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD. BUI. REGINA MARIA 9. Zsirilgyi képviselet: HIRSCH MÓR, Petroseni Vukm­an. 1935. december 1. főszerk­eszto: _ BR. VÖRÖS LÁSZLÓ AWB 1 ■«II Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Buta* Regele Ferdinand 62. VL évfolyam, 334. szám !^Snebifb­bMBHdHHbMbHi Olaszország kilép a Népszövetségből és megszakítja a diplomáciai összeköt­tetést a szankciós államokkal? m RR.fi rrr 0 m m mm ■■■• A legvalságosabb napokat eu at legközelebb a világ ww óta — n/apo csapatokat szállítanak Líbiába az olaszok Pakis. Az angol és francia sajtó minden érdeklődése Laval tárgyalásai felé fordul, amelyeket a miniszterelnök a párisi angol, illetve olasz nagykö­vettel folytatott. A „Jour“ azt írja, hogy Olaszországban a megtorlás elleni védekezés teljes egységet hozott létre. Az északolaszországi csapat­­m­ozdulatok a libériai csapatszállításokkal állanak összefüggésben. Lehetséges, hogy AZ OLASZOK NEMCSAK AZT A 20 EZER EMBERT SZÁLLÍTJÁK EL LÍBIÁBA, AKIKET AZ ÉSZAKI HATÁRRÓL VON­TAK VISSZA, HANEM ESETLEG ÚJABB CSAPATOKAT IS. A „Daily Expressz“ szerint az olasz csapatösszevonások természetes következményei annak, hogy Franciaország a megtorló ál­lamokhoz csatlakozott. A­­Daily Mail értesülése szerint Mussolini figyelmeztette Párist, hogy a megtorlásnak AZ OLAJSZÁLLÍTÁSRA VALÓ KITERJESZTÉSE ESETÉN OLASZORSZÁG NEMCSAK, HOGY KILÉP A NÉPSZÖVETSÉG­BŐL, DE MEGSZAKÍTJA A DIPLOMÁCIAI ÖSSZEKÖTTETÉST A MEGTORLÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLAMOKKAL. Az angol kormány kérésére Laval tegnap közölte Cerutti párisi olasz nagykövettel, hogy Olaszország nem­ számíthat a kon­­fia kormány jóindulatú semlegességére abban az esetben, ha az olasz kormány a gazdasági megtorlásnak a kőolaj és a szén szállításá­nak megtiltására való kiterjesztése miatt erőszakos cselekedetre ragadtatná magát. . . A „News Cron­cre“ azt írja: Londoni diplomáciai körökben nem akarják elhinni, hogy Mussolini olyan lépéshez folyamodna a megtorlásnak az olajra való kiterjesztése miatt, ami a nemzetek túlnyomó többségével összeüközésbe hozná, de az nem titkolható, hogy A LEGKÖZELEBBI 10 NAP A LEGVÁLSÁGO­SABB IDŐ LESZ, AMIT A VILÁG 1918-ÓTA ÁTÉLT. Döntő jelentőségű minisztertanácsot tart ma az olasz kormány Mussolini részletesen nyilatkozik Olaszország további állásfoglalásáról Róma. .A kormány tagjai ma dél­előtt 10 órakor minisztertanácsra ülnek össze. Ennek a miniszterta­nácsnak a megtartását már két héttel ezelőtt elhatározták és Mus­solini már akkor kijelentette, hogy november utolsó napján nyilatkoz­ni fog a nemzetközi helyzetről és Olaszország további magatartásá­ról Politikai körök véleménye sze­rint a Duce le fogja szögezni Olasz­ország állásfoglalását és elhatáro­zását, arra az esetre, ha a Népszö­vetség a gazdasági megtorlást a petróleumra, szénre és a vasra is kiterjesztik. Valószínűleg ki fogja jelenteni, hogy a megtorló intézke­dések ilyen irányban való kiter­jesztését Olaszország ellenséges cse­lekedetnek tekinti. Ezt az álláspon­tot különben már az olasz kormány diplomáciai után, az angol és fran­cia kormányokkal is közölte. éles parlamenti harcot indít a nemzeti parasztpárt a kormány ellen Sem Goga, sem Ifautla nem hivatalosak a királyi palotába Bucuresti. A nemzeti parasztpárt parlamenti csoportja tegnap ülést tartott, amelynek keretében a fel­irati vita során felolvasandó párt­nyilatkozat szövegét tárgyalták meg. A nyilatkozatot a vita végén olvassák fel és ebben a nyilatkozat­ban a párt rendkívül hev­es lendü­lettel támadja a kormányt és teszi bírálat tárgyává a kormány tény­­déseit, amelyekkel kapcsolatosan a nemzeti parasztpárt leszögezi , hogy ezek indokolatlanok és célsze­­­rűtlenek. A nyilatkozat elveti a fel­­­irati javaslatot. Elhatározták eze­­ után, hogy a nemzeti parasztpárt­­ képviselői tömegesen jegyeznek be interpellációkat, hogy oly módon a parlamenti harcot minél hatásosab­­bá tegyék és minél jobban kihang­súlyozzák az ellenzék harci lendü­letét. Goga, Tilea és Voicu Nitescu kisé­retében reggel a fővárosba érkezett Vaida érkezését holnapra várják. S Goga megcáfolta azokat a híreket,­­ mintha királyi kihallgatásra len­­­­ne hivatalos a palotába. Az sem­­ felel meg a valóságnak, hogy Vai- ■­­­dával egyetemben villásreggelize­­ lenne hivatalos Őfelségéhez. A par­lament ülésén egyébként a kama­rában Cuza felolvasta a ker­esztény nemzetvédő liga és a nemzeti föld­műves párt fúziójáról szóló nyilat­kozatot és hogy ennek következté­ben megalakult a nemzeti keresz­tény párt. Ezután Goga olvasta fel a román front és nemzeti keresz­ténypárt parlamenti együttműkö­déséről szóló nyilatkozatokat. E nyilatkozatokat a szenátusban D. R. Ioanitescu és Monteanu olvas­ták fel TIZENÖTEZER VAGON TENGERIT SZÁ­LLÍTUNK ANGLIÁBA ÉS SVÉDORSZÁGBA Bucuresti. A minisztertanács jó­váhagyta 15 ezer vagon tengerinek Angliába és Svédországba való ex­portját. A tengeri ellenértékét a két országgal szemben fennálló adósságok törlesztésére fordítják. ­—o— NEM LESZ OLCSÓBB A MOTOROS-VONAT Bucuresti. Ismeretes, hogy a vas­út motoros-járatain a jegyek eddig a rendes díjszabásnál 25 százalékkal olcsóbbak voltak. A vasúti vezér­­igazgatóság rendelete értelmében január 1-től a motoros-járatok díj­szabása is ugyanannyi lesz, mint a rendes vonatoké. «­ — •­­ FAGARASON KÖZEL 100 SZÁZA­­LÉKBAN FOLYT BE AZ IDEI ADÓ, DE MÉG AZ SEM ELÉG Fagarasról jelentik: Fagaras vá­rosában az adóbehajtás ez évben csaknem 100 százalékos eredmény­nyel járt. Vannak azonban egyes nagyobb adófizetők, kik régebbi hátralékaikat nem tudták még ki­egyenlíteni, ezek ellen most kímé­letlen eszközöket használ az adó­hivatal. Megindultak a zálogolások és árverések. A kereskedők már közös fellépésre határozták el ma­gukat és emberies elbánást kér­­nek, annál is inkább, mert a ka­rácsony előtti vásártól sokat re.

Next