Brassói Friss Ujság, 1936. január (5. évfolyam, 1-31. szám)

1936-01-01 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD RDT. REGINA MARIA 9. Jiusvölgyi képviselet: HIHSCH MOH Fetroseni Sserna. 1938. januAr 1. FAvzerkesztn? m __ DR. TÖR­ÖS LÁSZLÓ KTB 1 1611 Sacuime-i szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, BuleV Regele Ferdinand 62. V. évfolyam, 1. szám Mussolini visszautasította volna a párisi békejavaslatot is A Duce szerint Olaszország minimális igényeit sem elégítette ki a terv. Százhetven kilométernyire nyomultak be az olasz csapatok Abesszíniába Róma. Az olasz minisztertanács hétfő délelőtt tartott ülésén Mussolini miniszterelnök részletesen beszámolt a politikai hely­zet legutóbbi eseményeiről. A PÁRISI IDEIGLENES BÉKETERVRŐL HANGOZTATTA, HOGY AZ TÁVOL ÁLLOTT A LEGMINIMÁ­LISABB IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉTŐL, különösen, ami a határok és az olasz lakosság biztonságának kérdését illeti. Ezek a javasla­tok megbuktak, mielőtt a faseista nagytanács törvényatíta hatalmánál fogva megvizsgálhatta volna őket. Ennek a bukásnak okai ki­vétel nélkül Olaszország határain kívül keresendők, amit a jó szándékú emberek már mindenütt kezdenek elismerni. Részletesen ismertette ezután az olasz kormányéinak a keletafrikai katonai helyzetet, különösen Eritrea szempontjából, ahhol az olasz csapatok az elfoglalt ter­ületeken az utóbbi időben teljesen m­egerősítették állásaikat ÉS MINTEGY 170 KILOMÉTERNYI TE­RÜLETEN NYOMULTAK BE A RÉGI HATÁRTÓL ABESSZÍNIA BELSEJÉBE. Hangoztatta, hogy MINDEN GYARMAT­­HÁBORÚ­BAN VANNAK NEHÉZSÉGEK ÉS SZÜKSÉGESEK AZ ÓVÓINTÉZKEDÉSEK, különösen olyankor, amikor nehéz terepen és más ég­hajlati viszonyok között kell az európai katonáknak előrehaladni­uk. Hozzájárul ehhez, hogy Tigre eddig elfoglalt része Olaszország hetedrészének felel meg és 490 kilométerre fekszik Massanától, az olasz táboroktól. Részletesen ismertette a megtorlási front esemé­nyeit és közölte, hogy AZ OLASZ TERMELÉSI ,­ KERESKEDELMI SZERVEK »MINDEN TÉREN KIVÁLÓ EREDMÉNYT TUDNAK FELMUTATNI A SZANKCIÓK ELLENI VÉDEKEZÉS SZEMPONTJÁBÓL. Három abessini hadsereg vonhat fel Crastalle ellen Ma kezdődik meg a nagy támadás London. A keletafrikai harctéren levő angol haditudósítók jelentése szerint az abesszinek fő­­papja által elrendelt egy hetes hazafias böjt tegnap lejárt és az ezt követő főtámadás valószínűleg a m­ai napon megkezdődik Makale város előtt. A várost három nagy csapat igyekszik különböző irány­ból megközelíteni: Kassa, Seyum és Mulugata herceg csapatai. A Morningpost katonai szakértője úgy véli, hogy az ilyen általános támadás az összevont nagy csapatokkal, csak az olaszok malmára hajtaná a vizet, mert azok kitűnő célpontokat jelentenének az olasz repülők számára. Elismeréssel foglalkoznak a németor­szági lapok Lávai szombati beszédével Berlin. A német lapok közül csak néhány foglalkozik Laval francia miniszterelnök szombati kamarai beszédével. A Kölnische Zeitung ír hosszabban a beszéd­ről, amelyet a következőkben kom­mentál: — A német nép teljes mértékben értékeli azt a tényt, hogy Laval elfordult a német birodalmat érintő gyanúsítgatásoktól. Kár azonban, hogy a francia miniszter­elnök csak igen óvatos szavakba foglalta a francia-német közele­désről való felfogását. A közeledés szerinte csak az együttes bizton­ság keretében valósítható meg. A lap elismeri, hogy a beszéd hang­ja lekötelező volt, de sajnálattal állapítja meg, hogy Laval nem fog­lalkozott eléggé részletesen az együttes biztonság rendszere ellen felhozott német kifogásokkal. London: Az angol lapok részle­tes és kimerítő tudósításokban fog­lalkoznak a francia kormány el­­­­nökének napja beszédével és általá­­­ban az ülés lefolyásával A Times­­ utal arra, hogy Laval kormánya csekély többséget tudott csak biz­tosítani a maga számára, ami könnyen megingathatja a francia kormány iránti bizalmat. Franciaország megerősíti hadiflottáját Paris. A francia képviselő­ház elfogadta a haditengeré-­­­szeti költségvetési javaslatot.­­ A javaslat elfogadása után a tengerészeti bizottság elnöke a következő kijelentéseket tette : — Franciaországnak az a szándékút biztonságá­nak megvédése érdekében megfelelő módon egészítse ki haditengerészetét, de viszont azt is szeretné, hogy a tengeri felszerelést bizonyos méretek közé szorítsák. A washingtoni megegyezést továbbra iss fenn akarjuk tartani és ilyen ér­telmi­ javaslatokat teszn­tk, ez azonban nem zárja ki azt, hogy haditengerészetünket ne erősítsük meg olyan mér­tékben, mint amilyenre szük­ségünk van. Pietri haditenge­részeti miniszter beszéde tel­jesen fedte a bizottság elnö­kének­­ jelen­téseit LMP­JK­ FORGALOMBA KERÜLNEK A 25 ÉS 50 BANISOK Bucuresti. Az állami pénzverde, rövidesen 12 millió 25 banis, 20 millió darab­­50 banis váltópénzt ver. A pénzügyminisztérium kü­lönösen a szegény néprétegek szá­­­­mára tartja szükségesnek ezeknek­­ a pénznemeknek a verését —o— KÖZSÉGI VÁLASZTÁSOK PRAh­OVA MEGYÉBEN Megosztoztak a liberálisok a nemzeti paraszt­pártiakkal Bucuresti. A közelgő prahova­­megyei szenátorválasztásokra va­ló tekintettel tegnap három város­ban és 27 községben községi ta­nácsválasztások voltak. A liberáli­sok 27 községben 4888 szavazatot kaptak és 156 községi tanácstag­sághoz jutottak, míg a nemzeti­­parasztpártiak 26 községben vet­tek részt a választáson. 3860 sza­vazatot kaptak és 109 tanácstag­sághoz jutottak. —6— KÖZVETLEN ÖSSZEKÖTTE­TÉS BUCURESTI BELGRÁD KÖZT Bucuresti. Január 20-tól kezdő­­dőleg a CFR igazgatósága a jugo­szláv vasutakkal történt egyez­mény alapján a Simplon Orient és a 103—104 gyorsvonatokkal közvetlen összeköttetést létesít Belgráddal, még­pedig egy-egy közvetlen vagon útján. Az össze­köttetést az új, nemrég megnyitott pancsovai dunai híd teszi lehe­­tővé- "

Next