Brassói Friss Ujság, 1936. február (5. évfolyam, 32-60. szám)

1936-02-01 / 32. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD RÍTT­AFOTVA MARTA 9. Jiusvölgyi képviselet: Hl!‚ M 11 VJ(’)R P,-tr seni »o bat, 1996. február 1. Főszerke-­ztő: — ‚a ■___ DR VÖRÖS LÁSZLÓ T *€*18 Neurath báró megnyugtatta idén,­ máméro­rszág nem tesz elhamarkodott lépést LONDON. AZ ANGOL SAJTÓ NAGY FIGYELEMMEL KÍSÉRI A LEGUTÓBBI NAPOKBAN LEFOLYT LONDONI TANÁCS­KOZÁSOKAT. A FIGYELEM ELŐTERÉBEN ITT IS A RAJNAI ZÓNA JÖVŐJE ÁLL. A LONDONI LAPOK CÁFOLJÁK AZOKAT A híreket, mintha flandia francia külügyminiszter aggodalmakat nyilvánított volna ebben a kérdés­ben. A LEGTÖBB LAP ÚGY ÉRTESÜL, HOGY NEURATH BÁRÓ NÉMET BIRODALMI KÜLÜGYMINISZTER BIZTOSÍTOTTA AZ ANGOL KÜLÜGYMINISZTERT ARRÓL, HOGY NÉMETORSZÁG NEM KÍVÁN ELHAMARKODOTT LÉPÉST TENNI. A DAILY TE­LEGRAPH MEGBÍZHATÓ HELYRŐL SZÁRMAZÓ ÉRTESÜLÉSE ALAPJÁN HOZZÁTESZI, HOGY NEURATH SZOROSABB ANGOL­NÉMET MEGEGYEZÉS LEHETŐSÉGE IRÁNT IS ÉRDEKLŐDÖTT A LONDONI MEGBESZÉLÉSEI SORÁN. EGYÖNTETŰEN AZT ÍRJÁK A LAPOK, HOGY AZOK A T­ÁRGYALÁSOK, AMELYEKET CAROL KIRÁLY LONDONBAN FOLYTATOTT, UGYANCSAK NAGY FONTOSSÁGÚAK, MERT ROMÁNIA DÉLKELET EURÓPA MEGSZILÁRDÍTÁSÁNAK JE­LENTÉKENY TÉNYEZŐJE. Újabb ötvenezer munkást küld l­ikai hart­­írekre az esős időszak után is folytatni akar­ja a háborút a Ris­te Róma. Az olasz kormány tagjai tegnap délelőtt minisz­tertanácsot tartotak, amelyen Mussolini miniszterelnök na­gyobb beszédben vázolta a Szomáliát és az eritreai fron­tokon aratott legutóbbi győzel­meket, amelyeket nagy jelen­tőségűnek mondott. Megem­lékezett az ütközetek eleset­teiről és az olasz csapatok tel­jesítményeit dicsérte. Hangoz­tatta, hogy a csapatok han­gulata és egészségi állapota kitűnő, majd bejelentette azt is, hogy legközelebb újabb 50 ezer munkás indul a keletaf­rikai harcterekre, hogy biz­­tosítsák egyrészt a hadtápszol­gálat zavartalanságát, más­részt pedig, hogy megtegyék az előkészületeket az esős idő­szakra való berendezkedés céljából. Hangoztatta, hogy az elmúlt nyáron, az esős idő­szak idején is 100 ezer katona tartózkodott Abesszínia terü­letén, anélkül, hogy az éghaj­lati viszonyok megártottak volna. Vázolta ezután a kül­politikai helyzetet, majd kije­lentette, hogy míg az olasz csapatok lelkiismeretesen ké­szülnek az újabb hadművele­tekre, addig az olasz nép el­határozásának útját követi hi­deg megfontolással. Carol király éjfélkor Parisba érkezett Izmin­s­irály Sz­rnvonalán utazott Londonból Dowarbe LONDON. ŐFELSÉGE CAROL KIRÁLY KÜLÖNVONATTAL, AMELYET EDWARD KIRÁLY BOCSÁTOTT RENDELKEZÉSÉRE, DOWERBE ÉRKEZETT, Ah­Ol EGY CIRKÁLÓBA SZÁLLOTT, AMELY GALAISBA SZÁLLÍTJA. AZ URALKODÓ NYOLC ÓRAKOR ÉRKEZIK CALAISBA ÉS ÉJ­­FÉLKOR FUT BE VONATA A FRANCIA FŐVÁROSBA. CAROL KIRÁLY TITULESCU KÜLÜGYMI­NISZTER ÉS SZÁRNYSEGÉDEI KÍSÉRIK. (Redol.) Lázadást szít Távolkeleten a Szovjet Küszöbön a háború kitörése Mandzsúria és Mongólia között Tokió. Japán katonai forrásból származó hír szerint Hopej tarto­mány déli részében kommunista lázadás tört ki. A külsőmongóliai és mandzsúriai fronton pedig úgy­szólván naponta vannak fegyve­res összeütközések, amelyek so­rán igen sok ember elesett és meg­sebesült. A két állam ügyvivői kölcsönösen diplomáciai tiltakozó lépéseket tettek és beavatottak sze­rint az izgatás mögött a Szovjet húzódik meg. Úgy Mongólia, mint Mandzsúria csapatokat vontak ösz­­­sze a határon, hogy az esetleges­­ háború készületlenül ne érje őket. A Reiter-ügynökség jelentése szerint a Kvei-Jang városban élő idegen állampolgárokat felszólítot­ták, hogy hagyják el lakhelyüket, mert a kommunista csapatok harc­ban állanak a kormány­csapatok­kal, amelyeket Kvei-Jang irányá­ban nyomtak vissza. Lacuime-i szerkesztőség és kiadóhivatal. Odorheiu, Buleu Regele Ferdinand 62. V. évfolyam, 32 szám. MEGSZŰNT AZ EGYIPTOMI BELPOLITIKAI VÁLSÁG Kairó. (Rador.) Úgy látszik, hogy a belpolitikai válság Egyip­tomban végetért, mert a naciona­lista párt és a többi pártok veze­tői is megegyeztek egy semlegesi kormány alakításának kérdésé­ben. Fuad király még a mai nap folyamán hozzájárul a semleges kormány megalakításához. —o— DOLOTÓL 250 KILOMÉTERRE NYOMULTAK ELŐ AZ OLASZ CSAPATOK Asmara. (Rador.) Az olasz csa­patok rövid harc után elfoglalták Undara városát, amely Dolótól 250 kilométerre fekszik. Az olasz osz­tagok folytatják előn­yomulásukat anélkül, hogy az ellenség komo­­lyabb ellenállást fejtene ki. Si­­dano környéke olasz uralom alá került.

Next