Brassói Friss Ujság, 1936. március (5. évfolyam, 61-91. szám)

1936-03-01 / 61. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Jiusvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR Petroseni Vasárnap. 1335. oéi-ciu* 1. T­öszerkesztő: «­t.„ Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ mTB 1­­681 Szerkesztőség és kiadóhivatal" ODORHEIU Bulev. Regele Ferdinand 62. V. évfolyam, 61. szám Nem tudják megalakítani a kormányt, mert áthidalhatatlan ellentétek mutatkoznak London. A Tokióból érkező hí­rek még mindig nem adnak tiszta képet az ottani helyzetről. Azon­ban az bizonyos, hogy a teljes megegyezés még mindig nem jött létre és a zendülők a kormány­épületeket még nem ürítették ki. A tárgyalások még a délelőtti órák­ban is folytatódtak. Olyan hírek is vannak, hogy a legfőbb hadita­nács déli egy óráig adott haladé­kot a felkelőknek és közölte ve­lük, ha addig nem távoznak el a megszállva tartott épületekből, ak­kor a kormányhű csapatok meg­kapják a parancsot a támadásra. Hogy azonban azóta mi történt és hogy a támadást megkezdték-e? arról eddig nem érkezett hír. Az írt japán kormány még nem alakult meg, ami azt mutatja, hogy politikailag is nagyok az el­lentétek. Mint ismeretes, vannak olyan idrek is, hogy Araki tábor­nok, a volt japán hadügyminisz­ter, aki alig egy évvel ezelőtt vo­nult vissza és akit általában a há­borús párt egyik vezérének ismer­nek, újból a kezébe vette az irá­nyítást és magához ragadta a ha­talmat. Ez a hír azonban eddig szintén nem nyert megerősítést. Az üzleti világban igen nagy a nyugtalanság, amit az is mutat, hogy a japán nemzeti bankból 2 nap alatt egy milliárd yent vettek ki. A japán külügyminisztérium egyik vezető tisztviselője a külföl­di sajtó munkatársainak nyilatko­zatot adott és hangsúlyozta, hogy Japán külpolitikájában semmiféle változás nem fog beállani és téves az a felfogás, mintha a mostani események Kínával és a Szovjet­tel szemben a helyzetet kiéleznék. Ezt a nyilatkozatot azonban Sang­hajban nagy kétkedéssel fogadták, mert jól tudják, hogyha az ifjú tisztikörök befolyása érvényesülni fog, akkor nem kétséges, hogy Ja­pán a mostaninál sokkal erőszako­sabb politikát fog folytatni Kíná­val és a Szovjettel szemben. Élesen támadta franciaorsságot a német Kibavatasos lap Berlin. (Rador). A Völkischer Beobachter Rosenberg Alfred alá­írásával cikket közöl, amelly élesen támadja Franciaországot a Szov­jettel való egyezmény ratifikálása miatt. A cikk többek között az aláb­biakat tartalmazza: Németországnak bizonyítékai vannak arról hogy minden lehetőt elkövetett az európai béke megvé­désére. A béke korszakát akarta megteremteni, hogy lehetővé tegye a szociális átalakulást. Ezzel szem­ben az történt, hogy az az ország, amely 16 esztendeje egyebet sem tett, mint fegyverkezett, ismét fe­nyegeti Németországot. Olyan nagy fontosságú politikai és katonai tár­gyalásokat folytattak le Németor­szág bevonása nélkül, amelyek vég­ső célja az volt, hogy­ a német biro­dalmat ismét bekerítsék. A mikádó és két fivére is rést vesznek a m­űtárgyalá­­sokon, de a forrasalmb­on még mindig nem adták meg máskát Tokió. (Rador). Tegnap délután jóval később a megadásra kitűzött határidőnél, még mindig nem ér­kezett hír a lázadók szándékairól. A mikádó és két fivére, valamint 8 herceg állandóan tanácskoztak a helyzet megoldásáról. A kormány tagjai is hajnali 4 óráig együtt vol­tak. Osumi admirális, tengerészeti miniszter összehívta a hadiflotta parancsnokait. A haditengerészet első hajóra­ja befutott a tokiói öböl­be és készen áll arra, hogy bárme­lyik pillanatban fellépjen a láza­dók ellen. A fővárosban teljes a ravagalom, de semmi sem mutatja azt, hogy a lázadók alávetnék ma­gukat az ultimátum rendelkezései­nek. Sanfranciscoval a telefon ösz­­szeköttetés, amelyet már helyreállí­tottak, ismét megszakadt. A Reuter iroda jelentése szerint a felkelőkkel való tárgyalások meg­hiúsultnak tekinthetők. Kínai poli­tikai körökben az a vélemény ala­kult ki, hogy Északkínában a for­radalomnak súlyos visszahatásai lesznek és ugyanez angol mérték­adó helyek véleménye is. in wi——— —■eaMOBBmcB— ———ama— marwBatmmmMmmammmmimBmBacamMmBxmMmai uj“■m i- —■■■i.—-n,«.»■■lmi<l«r»BnaMiTOgaanmHewnmM^ MtiSfoiitts sfifimpiet, a népszövetséget Nemzetközi bonyodalmaihoz vezetne a szankcióit kiterjesztése Róma. Mussolini miniszterelnök tegnap délelőtt hosszabb kihallga­táson fogadta Chambrun gróf fran­cia nagykövetet, aki előtt hangoz­tatta, hogy a népszövetségi 18-as bizottság jövő heti állásfoglalása a keletafrikai viszály ügyében döntő hatással lesz Olaszország magatar­tására. Ezért célszerű lenne — mon­dotta a Duce — ha Franciaország kiküldöttei alapos megfontolás alá vennék elhatározásukat. Kijelentet­te Mussolini, hogy mindezek a lé­pések esetleg nemzetközi bonyodal­makhoz, sőt az európai egyensúly messzemenő változásához is vezet­hetnek. A francia nagykövet kije­lentette, hogy minden befolyását latba veti a békítés érdekében és a megtorlások kiterjesztése ellen. Fel­említette azonban a nagykövet a miniszterelnöknek, hogy egyes olasz lapok állandóan­ támadják Francia­országot. FELOSZLATTÁK A MEXIKÓI EL­LENFORRADALMI FEGYVERES ALAKULATOKAT Mexikó: Cardenas köztársasági el­­nök tegnap rendeletet írt alá, a­mellyel az „aranyingesek“ katonai alakulatait feloszlatja. A rendelet indokolása szerint semmi ok sincs arra, hoggy ellenforradalmi fegyve­res alakulatok létezzenek. —­o— EGY 30 ÉVRE ELÍTÉLT SPANYOL ÚJSÁGÍRÓ DIADAL­MENETE 70,000 TÜNTETŐ KÖZÖTT Madrid. Tegnap 70 ezer tüntető diadalmenetben vitte végig Xavier Gueno szélső­baloldali újságírót, akit az amnesztiarendelet értelmé­ben szabadon bocsátottak. Az ok­tóberi forradalom után Guenot 30 évi börtönbüntetésre és 60 mil­lió pereta pénzbírságra ítélték. ROMÁN DELEGÁCIÓ UTAZOTT BUDAPESTRE Bucresti. A román—magyar Szerződés megkötése céljából ked­den román delegáció utazott Buda­pestre. HELYREÁLLÍTOTTÁK AZ EGÉSZ orszában a vasúti FORGALMAT Bucuresti. A CFR vezérigazgató­ságának közlése szerint az eges or­szág területén a zavartalan forgal­mat sikerült helyreállítani. —o— MÁRCIUS ELSEJÉN, VASÁRNAP NY­ITV­AT­ART­HAT­NAK AZ ÉKSZERÜZLETEK Bucuresti. A munkaügyi minis­ter­im rendelete értelmében az ék­szerüzletek március 1-én nyitvatart­­­hatnak. Az üzletek alkalmazottai a pótdíjazásban részesülnek

Next