Brassói Friss Ujság, 1936. március (5. évfolyam, 61-91. szám)

1936-03-01 / 61. szám

s v­ mmm Kísérjék figyelemmel az állami SORSJÁ­TÉK TERVEZETÉT. E SZERINT A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐKNEK NÉGY HÓNAP ALATT 284.634.560 LEI-t osztanak ki 72.319 NYEREMÉNY formájában. Hat milliárd lírába került eddig Olaszországnak az afrikai háború Róma. 1935 júius 20-ika óta az olasz kormány 6 milliárd 170 millió líra rendkívüli hitelt vett igénybe és ezt az összeget teljes egészében az abesszíniai bábomra fordította.­­ahivatalok elszámolása alkalmá­val derült ki a visszaélés. A hami­sító banda vezére Devriez nevű holland állampolgár volt, aki Pá­­risban lakott. Házkutatást tartot­tak lakásán és megtalálták az ösz­szes terhelő bizonytékokat. Dev­­riezt a holland rendőrség évek óta körözte, mert három éves börtön­­büntetésének kitöltése elől meg­szökött. Vörösréz hulladékot állandóan legmagasabb napi áron vesz (»ROZIT s. p. a. Timisoara, II. Str. S. Micn 9. Telefon 11—24. KÖRÖSLADÁNYINÁL tudhatja meg precízen jövendő sorsát, bol­dog lesz-e házassága stb. Fogad naponta 3—7-ig, Arad, Str. One« 21. Csürdongölő vendéglő kezeté­ben, a kapun tábbs. | SF\ MWMWF* ^ I « I m W \ jflf W Wf jK |jj! gfe PLANUL DE TRAGERE AL LOTÉRIEI DE STAT PE CLASE jjjij| j LOTERIA 10_____________conexata cu loteria ununm qrngaiiilor cultural* regale SISTEM MIXT 'l1!1!1! ! IH 70­ 000 NUMERE IN 2 SERII (140,000 LQ2URI) $I 4 CLASE CU~^.3~19 CA$TIGURI jjj!;!;! ||] cl­as­a intaia~ f­~ cTTTa 'tTeIT | T regere« 15 M.rfi. 1936 Tr.gere. 15 M.I 1936 Ili , Ca***,.*«*«, FI ’! * |! | ----Sí ífi!ai *** - - 1• t»*»« 1- '«« 1.» CJ555- L» 11 ä * i I Hl 2 .1.000.000 - 2.000.000 3 l I.OGO.OOO - 3.000.000 2.1.000.000 - 2.000 ÖOÖ 3,1.000.000 3.000.000 ! i! i! ij i 2 20nmn ’^OOO 1 3XCCO 750.000 3 500.000 1.000.000 3 250000 750.000 I ijl I fWW l PS2522 122222 6 ’<».ooo 600.000 2 aoaooo 400.000 * 100.000 600.000 111,1,1, ||| 'Aví 1 8 ^222 122,000 V 50000 450.000 * 100.CG) 400.000 9 50.000 450.000 X?.a.l. i j 10 20000 íoaooS !! TMoo ,* Ä 1SSSSS S1 ,0Ű00 fill I*l55r ’2 *0.000 720.000 78 5.00° 390.000 jqOOO I 440 000 78 51300 390.000 f| | | , * I í1, B 600 4.000 7.4003300 450 2000 900000 600 6003 3.600.000 450 2.000 9003)00 11111111 S í 4200 '-555 6.531.000 5598 444 2.485.512 4200 2.88S 12,129.600 5598 444 2.485.512 ,!:! ? i1 i|| J 4900 ______u. 14,051.000 6198 ■=«*».*_______n" 9X85.512 4900 ****______i„ 21.669.600 6198 i. 4.065312 , [ (J, [ ] Total 11.098 cajtiguri in valoare de Lei 23.136.512 Total 11.098 cajfiguri in valoare de Lei 30.755.112 1 [|[|||[| CLASA DOUA ~"TlA S A Ta7r ATM” ~ JljlJlJlj Tragere« 15 Aprilie 1936 Tragerea 15 fente 1936 . jQijjsJk] 8 -j 8 C«#^4i WW r «lo. tl»eAWlrt«!«ol Ct^mO, M. m «W. ClAAllW.IM ] «,1,1,1, 3? taá lote» te» Canaan t* Cfsftgi* Lm Total Lm Cégig** Lm !-** UP [ I j flg ||j X 2.1.000.000- 2.000.000 3 . 1.000.000- 3.000.000 2» 6.000.000 -12.000.000 12 . IX00.000-12.OOO.OOO « Ili a1« 2 500.000 1X00.000 3 250.000 750.000 5 2 MMl onn á OOn OOn f rf%l||,l X 2 300.000 400.000 6 100.000 600.0CO * 12 KXX000 1X00X00 h 5\ 15\ 1 ■'a 4 100.000 400.000 9 50.000 450.000 4 t.000.000 4.000.000 Ei,!,j; |||| ‘a! ,5 ^92°° 4002°0 51 10003 510.000 8 400000 3X00.000 18 >0030 »X*0000 >|‘ ■ 11J ÍWÍ 7? (?ooo 1080oQo 78 5000 390000 20 200000 4.000.000 __________________i !■!■!■!■ |||| ,!l!,!,i *0° 5.000 3.000.000 «50 2000 900.000 go lOQOOO 9.000.000 51 30x300 « 020000 Vt JI[ * 2232 9332M» 5598 444 _Z485,5J2 w0 TOZXX) T.000.000 „ «000 S70.080 y,w\*I MJ-C 4900 «ifi«« u 17.812.400 6198 «*A»4 1“ 9X85.512 15g 30000 4.500.000 l'íl'l1 ||| Total 11.098 ca$tiguri in valoare de Lei 26.897.912 JJ» 4­ X” |!:!;!!! »»ETUI LOZULUI infiuit* ANEXA- v, A4 | « w 18000 «55 99.540 000 : 5598_ 865 „_■*■Wgf ||l|'|l --------------------------------—------------------------------------------------------------- 32776 ■+*­**• - 180.640.000 6249 UT 23X05X24 ,1,1,1,1 Pemru toate 4 clasele . . .............Let 3.200 2.400­­ 1.600 800 ■ ■ ---------------------------------1---------------------------- ^ 1111111 4 ||| p^n. Ne­­deu . . . .................te. sop 600 200 Total 39.025 cartiguri in valoare de Lei 203.845.024 general 72.319 cattiguri in valoare de Lei 284.634.560111 amJMlfililff Verye"6t sors egyet bizalommal, |JJ|| reménnyel eltelve. || ||Ji ' ' - ——­ __________MINDENKI NEM NYERHET EGYSZERRE, Jf­ ......................................................­­ ' 50^.. '­­. DE A MINDANNYIUNK ESÉLYEI A LEGNAGYOBBAK. ' •­ pészés egyenlő a hazaárulással és ezért börtönbüntetés nem is ele­gendő. Végül a lap közli mind­azok névsorát, akiket devizacsem­pészésért elítéltek. Nemzetközi postautalvány hamisítókat tett ár­talmatlanná a párisi rendőrség­ talmatlanná tenni. A hamisítvá­nyok kitűnően sikerültek, hogy, azokat a valódiaktól nem lehetett megkülönböztetni és csak a pos­ ismét élesen támadta a katolikus intéz­ményeket Hitlerék hivatalos lapja MEGSZŰNT A SPANYOLOR­SZÁGI OSTROMÁLLAPOT Madrid. A köztársasági elnök rendeletére Spanyolország egész területén felfüggesztették az os­tromállapotot. München. A „Völkischer Be­obachter“ újabb éles támadást in­tézett a katolikus szerzetesrendek és apácák ellen. A lap szerint a rendek által elkövetett valutacsem Paris. A francia, belga és hol­land rendőrségek együttműködé­sének sikerült egy nemzetközi kutat­vány hamisító bandát ár

Next