Brassói Friss Ujság, 1936. április (5. évfolyam, 92-120. szám)

1936-04-01 / 92. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Jiusvölgyi képviselet: HIRSCH­MAR Petroseni Szerda, 1926. ázrlia 1. Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS, LÁSZLÓ Ara­­­leu Szerkesztőség és kiadóhivatal: ODORHEIU Bu­lov. Regele Ferdinand 81. V. évfolyam, 92. szám Harminchárom repülőgép három órán át megszakítás nélkül bombázta a várost Tiltakozik az abesszin kormány a népszövetségnél. Három újabb tartományt foglaltak el az olaszok Addis Abeba. Harrar bombá­zása a kora reggeli órákban kezdődött. Pontosan­­ olasz repülőgép három órán keresz­tül öntötte a robbanó és gyúj­tó bombákat a városra. A la­kosságot nem érte egészen vá­ratlanul a nagy légi támadás, mert az olasz repülők napok­kal előbb jelezték röpcédulá­kon, hogy március 29-én meg­kezdik a légi támadást. Még­is sokan maradtak a város la­kói közül lakhelyükön, mert azt hitték, hogy csak félreve­­zetésről van szó. Az abesszin hadvizetőség je­lentést adott ki a bombázás­ról, közölvén, hogy az olasz repülők a várost teljesen meg­semmisítették. A bombázás után csak romhalmaz maradt a város helyén, amelyet sű­rű tüsz vett körül. Asmarai jelentés szerint az északi fronton az olaszok há­rom új tartományt szálltak meg. Ezáltal az északi fronton teljesen kiegyenesedett az Ie vonal és most már nem fenye­geti az olaszokat oldaltáma­­dás, vagy bekerítés veszélye, tik­ szerint az abesszin kor­mány Harrar város bombá­zása miatt tiltakozást jelentett be a Népszövetséghez. Több mint ezer birodalmi német szavazott le Constantában Bucuresti. Az országban tartózko­dó birodalmi németek tegnap a Constantában horgonyzó „Armi­­nia“ gőzös fedélzetén adták le sza­vazatukat. A leadott 1077 szavazat közül 15 szavazatot meg kellett semmisíteni Amikor a birodalmi németeket a különvonat Constan­tába szállította, az egyik szigu­ranca tisztviselő arra lett figyelmes az egyik utas lefényképezte a Cer­navoda hídját, mire megindították az illető ellen az eljárást. „Németország kezében van a bezárt kapu kulcsa“ Eden nem javasolta a locarnoi hatalmak új konferenciáját London. A „Reuter“ ügynökség úgy tudja, hogy nem felelnek meg a valóságnak azok a Paris­ban elterjedt hírek, mintha Eden a locarnoi hatalmak új konferenciáját javasolta volna mindaddig, amíg a német javaslatokat át nem tanulmányozták. Más szóval a bezárt kapu kulcsa Németország kezében van. Nagy olasz győzelmekről számol be ismét az angol sajtó A Nílus forrásvidéke felé közelednek az előnyomuló olasz csapatok London. Az angol sajtó nagy cikkekben számol be haditudósí­tók jelentése alapján az abesszin harcterek legújabb eseményeiről és a lapok azt írják, hogy az ola­szok ismét nagy győzelmet arat­tak. Badoglio a Tana tó irányában 45 kilométernyi hosszúságú új te­rületeket foglalt el, amelyek sok­kalta termékenyebbek, mint az eddigiek voltak. Az olasz csapa­tok sehol semmi ellenállást nem találtak és már alig 50 kilométer­nyire vannak a Tana tótól, ahol a Nílus forrásvidéke van. Hír szerint az abesszin császár áttette a főhadiszállását Sokota vi­dékére, amely az olasz előnyomu­lás irányába esik és amely három fontos karaván út gócpontja. A császár most haderőinek átcsopor­tosításán dolgozik, hogy ellenál­lást tud­jon kifejteni az olasz elő­nyomulással szemben. Elmaradt a hétfőre iss­ehívott angol minisztertanács Egyelőre nem crem­tett­e s sings© a kormány, hogy meg« tartsák«© a vesérkari tanács­­osasokat London. Az angol miniszterta­nács ülése, amely mára volt kitűz­ve, meglepetésszerűen elmaradt. Ehelyett mindössze annyi történt, hogy Baldwin miniszterelnök a kormány több tagjával, köztük a honvédelmi tárcák vezetőivel meg­beszélést tartott, amelyen a fran­cia, belga és az angol vezérkarok küszöbön álló tanácskozásának kérdéséről volt szó. Ez a közös ve­zérkari tanácskozás az angol la­pok szerint még a régi locarnoi szerződésen alapuló elkerülhetet­len kötelesség. Ez az óvintézkedés azonban egyáltalán nem irányul Németország ellen és nem hárít Angliára újabb felelősséget. Végle­ges határozatot a vezérkari ta­nácskozások tekintetében nem hoztak. Valószínű, hogy az aján­lások kérdéséről is foglakoztak a megbeszéléseken. A helyzet tekin­tetében az angol kormány be akar­ja várni Hitler végleges javaslatait és csak azután hozza meg dönté­sét. BEFEJEZÉS ELŐTT AZ ANGOL —EGYIPTOMI TÁRGYALÁSOK London: A Kairóban folytatott angol—egyiptomi tárgyalások köz­vetlenül befejezés előtt állanak A tárgyalások kimenetele kedvezőnek ígérkezik és több mint valószínű, hogy valamennyi problémát meg­oldják a még hátralevő eszmecsere során. HOLLAND TERÜLET FÖLÖTT KERINGETT EGY NÉMET REPÜLŐGÉP Amsterdam. A Holland Távirati Iroda jelentése szerint Wenlo felett tegnap eg­y német katonai repülő­gép jelent meg, amely 2 órán ke­resztül a város felett keringett és fényképfelvételeket készített a ka­szárnyákról. A holland kormány emiatt tiltakozó jegyzéket intéz a német kormányhoz. SVÉDORSZÁG RÉSZT VESZ A NÉMETELLENES MEGTORLÁS­BAN Stockholm­ Sandler külügymi­niszter tegnap Upsalában beszédet tartott és foglalkozott Svédország esetleges részvételével a németelle­nes szankciók ügyében. Kijelen­tette, hogy Svédország csak, mint a Népszövetség tagállama vehet részt a szank­ciók végrehajtásában abban az esetben, ha ez az alap-­ okmány 16-ik szakaszát érvényesí­tik.

Next