Brassói Friss Ujság, 1936. május (5. évfolyam, 121-151. szám)

1936-05-01 / 121. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Jiulvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR Petroseni | Péntek, 1936. május 1. Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ AfIPSS­­ ItBN­ | Szerkesztőség és kiadóhivatal: ODORHEIU Bulev. Regele Ferdinand 62. V. évfolyam, 121. szám As abesszin trónör^tös társsal a faváros bánés ára^isára*.­­ Di Vinci gróf less Adcflis-Ababa kormány .©ia. — ui arca^iaM merülni a főváros bombázását Róma. Az olasz főhadiszál­láson levő tudósítókat értesí­­tet­­i, hogy az előrenyomuló motoros osztagok előtt már feltűntek messziről Addis Abe­ba határvonalai. Az olaszok azonban egyelőre megálltak és várnak, mert a főparancs­nokság tárgyalásokat akar kezdeni az abesszin kormány képviselőjével, hogy harc nél­kül adják át a fővárost. Az olasz hadvezetőség minden áron el akarja kerülni az it­teni vérontást és a főváros bombázását. Addis Abebából jövő hírek szerint az abesszin trónörökös állítólag már el is indult a fővárosból, hogy személyesen lépjen érintke­zésbe az olasz főparancsnok­sággal. A mielőbbi békekötés feltételeit akarja megtudni az olaszoktól. Hivatalos helyen azonban a fenti hírt még nem erősítet­ték meg. London. A Daily Telegraph szerint Addis Abeba első olasz kormányzója Da Vinci gróf, az olaszok utolsó addis abe­­bai követe lesz. Több ízben visszaverték az olaszokat Sasa Baneh körül Kétségbeesetten védik az abesszinek utolsó vonatosai. Mérges gázokat használnak firaziani csapatai. Az olasz hadvezetőség erősítéseket kért Addis Abeba. A REUTER JELENTÉSE SZERINT A SASA BAN­EH KÖRÜL HÁROM NAPJA DÚLÓ HARC TELJES ELKESE­REDÉSSEL TART. VEHIB PASA ÉS NASIBU HERCEG CSAPATAI KÉTSÉGBEESETTEN ELLENÁLLNAK ÉS TÖBBIZREN VISSZA­VERTÉK AZ OLASZOKAT. AZ OLASZ HADVEZETŐSÉG ÁLLÍTÓLAG ERŐSÍTÉSEKET KÉRT. AZ IS JELENTIK, HOGY AZ OLA­SZOK EZEN A FRONTSZAKASZ­ON MÉRGESGÁZ HASZNÁLATÁRA KÉNYSZERÜLTEK. A HAVAS ÉRTESÜLÉSE SZERINT AZ OLASZ CSAPATOK OGADENBEN CSAK JELENTÉKTELEN TERÜLETEN HATOLTAK ELŐRE ÉS NAGY VESZTESÉGEIK VAN­NAK ÚGY A HARCOK, MINT A KLÍMA KÖVETKEZTÉBEN. Aggasztónak látja Chamberlain a középeurópai helyzetet Csak közbelépéssel oldhatók meg a problémák London­ (Radar). Austin Cham­berlain középeurópai útjáról a Reuter iroda azt jelenti, hogy a volt angol külügyminiszter útja információs célt szolgált. Chamber­­helain megállapította, hogy Ausz­­tria belső helyzete sokkal szilár­dabb, mint azt a távolból megíté­lik. Viszont a középeurópai álla­mok között olyan súlyos problé­mák várnak megoldásra, hogy ha csak közbelépés nem történik, úgy a kibontakozás lehetetlen. Cham­­berlain-nek az a véleménye, hogy ha Németország békében hagyja Ausztriát, úgy a két ország között a legbarátságosabb viszony fejlőd­het ki. Éppen íg­y nem látja aggasz­tónak a Csehszlovákia és Oroszor­szág közötti kifejlődött jóbarátsá­got. Ango­l-olasz ellentét német gyarmatok visszaadása miatt Róma. (Rador). Az angol képvi­­selőházban a volt német gyarma­tok ügyében elhangzott kijelenté­sek nem fedik az olasz álláspon­tot. A gyarmatok feletti rendelke­zés joga a Népszövetséget illeti meg. Az olaszoknak 672 ezer halott­ja és 100 milliárd líiába került a világháború és az ő segítségükkel érhették el a szövetségesek, hogy a német gyarmatok birtokukba ke­rültek. Olaszországnak ebből sem­mi haszna sem volt és ezért volt kénytelen önállóan cselekedni. Angliának sem erkölcsi sem pedig politikai címen nem volna szabad akadályokat állítani Olaszország abesszíniai követelései elé. Az angol minisztertanács elé került a Német­országhoz intézendő kérdések jegyzéke London. Az angol miniszterta­nács tegnap délelőtt ülést tartott, amelyen megvitatta a Németor­szághoz intézendő kérdések tervet. Ijutas Alfo­­nst­o Ír far­al­­­mazó egyzéket eljuttatják, közlik előbb azokat a francia és a belga kormányokkal. Macdonald volt angol miniszter­elnök tegnap délelőtt gyógyultan elhagyta a kórházat és egyenesen a miniszterelnökségre ment, ahol résztvett a minisztertanács ülésén. A LIBIUI TEOLÓGIAI AKADÉ­MIA REKTORÁT VÁLASZTOT­TÁK MEG CLUJ PÜSPÖKÉVÉ Ma Arges püspökét választják Bucuresti. A nemzeti egyház kongresszusa tegnap ismét össze­ült a képviselőház üléstermében Miron patriarcha elnökletével, ez­úttal Cluj püspökének megválasz­tása céljából. A névszerinti szavak­­zás során az uj cluji görög keleti püspökké 120 szavazattal Nicolaej Colán lelkészt, a sibiui teológiai­­ akadémia rektorát választották meg, míg Scriban arhimandrita 16, Paunescu arhimandrita 3 sza­­vazatot kapott. Ezután Bálán ar­­deali érsek Colán Nicolaej Cluj új püspökévé jelentette ki. Az új püspök köszönetet mondott meg­választásáért. Ma Arges püspöké­nek megválasztására kerül a sor. ÜGYVÉDEK IS TALÁRBAN TÁRGYALNAK SZEPTEMBER­TŐL KEZDVE Bucuresti. Az ilfovi ügyvédi ka­mara vezető tagjai mozgalmat in­dítottak oly irányban, hogy az ügy­védek is talárban jelenjenek meg a tárgyalásokon. A Capitala érte­sülése szerint Pop Valér dr. igaz­ságügyminiszter is támogatja a mozgalmat. A lap úgy tudja, hogy szeptember havától lesz kötelező talár viselése a felsőbíróságii tár­­gyalásokon.

Next