Brassói Friss Ujság, 1936. július (5. évfolyam, 182-212. szám)

1936-07-01 / 182. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9 Valea Jiului képviseleti HIRSCH MÓR Petroseni Szerda, 1936. Julius 1. Főszerkesztő: Dr. vörös László Ara­­­leu Szerkesztőség és kiadóhivatal: ODORHEN­J Bulev. Regele Ferdinand 62. V. évfolyam, 182. szám Szabaddá teszik a Dardanellákat az önzős tengerszorosok részére Anglia meg akarja akadályozni a negus panaszának előadását Kedvezőbb légkörben folynak a genfi tanácskozások Genfs­­A népszövetségi dele­gátusok körében tovább foly­nak a bizalmas tanácskozá­sok. A megbeszélések nem csak a megtorlások körüli ál­lásfoglalásra vonatkoznak, ha­nem felölelik az összes nem­zetközi kérdéseket is. A Dar­danellák kérdésében hír szerint­­ elvi megegyezés jött létre Eden és a török külügy­miniszter, valamint a szovjet népbiztos között. A megegye­zés szerint a tengerszorost szabaddá teszik minden hajó­­raj számára abban az esetben, ha a hajóraj népszövetségi kötelezettséget teljesít. A megtorlások ügyében úgy látszik nem lesznek komo­lyabb nehézségek annál is in­kább, mert a francia delegá­ció a nemzetközi helyzetre való tekintettel gyors elinté­zést kíván. A félhivatalos „Temps“ szerint a népszövet­ségi közgyűlés legfontosabb tárgya a pillanatnyi veszélyre való tekintettel a megtorlások kérdésének rendezése. Fran­cia diplomáciai körök Olasz­ország részvételét sürgetik az európai kérdések rendezésé­ben és ezért el akarják hárí­tani az útból a fennálló aka­dályt, vagyis szintén javasol­ják a megtorló intézkedések megszüntetését. Abesszínia el­foglalását meg nem történtté tenni már nem lehet. Angliá­nak legsúlyosabb gondja az, hogyan akadályozná meg a né­­gus panaszának előterejsztését a Népszövetség nyílt plénuma előtt. A genfi tanácskozások általában kedvező légkörben folynak és Delbos, valamint Beck lengyel külügyminiszter tárgyalása is lényege­ben hozzájárult a helyzet tisz­tázásához. Hogyan fogják államosítani a francia hadiipart ? Páris. A hadiüzemek államosítá­sáról kidolgozott törvényjavaslat három pontból áll. Az első pont lehetővé teszi a hadianyagok elő­állításával foglalkozó üzemek ál­lamosítását. Ez alatt a fogalom alatt természetesen csakis az olyan cikkeket előállító üzemek értendők amelyek közvetlenül a harcászat­tal kapcsolatosak, mint a lőfegy­ver, ágyú, muníció, hadigépek, tan­kok és repülőgépek gyártása, sőt a hajógyártás is. A lőfegyverek és a lőfegyverekhez szükséges muní­ció gyártása, amely Franciaország­ban eddig is specializált üzem volt és hadimérnökök felügyelete alatt működött, továbbra is megmarad a régi formában. Annak elbírálá­sánál, hogy mikor van szó hadi üzemről, az az irányadó, hogy a kérdéses iparvállalat termékei a háborút vagy a békét szolgálják. Azok az ipari üzemek, amelyeket egyelőre nem lehet nacionalizálni, erős állami ellenőrzés alá kerülnek úgy, hogy minden évben be kell mutatni elszámolásukat. Megkezdték a vádlottak kihallgatá­sát a cotroceni-i bű­nperben Cocianu mérnök szerint 3500 személyre volt kosztemplálva a tribün, de sokkal több ember foglalt helyet rajta Bucuresti. Az ilfov-i törvény­szék a cotrocen­ i tribünbeomlás bűnperében megkezdte a vádlotak kihallgatását. Elsőnek Cocianu mérnök került a bíróság elé, aki elmondotta, hogy a tribün tervé­nek készítésekor statisztikai számí­tásokat is végzett, amelyek szerint egy négyzetméternyi terület 4 mázsányi súlyt kellett volna, hogy kibírjon. A tribün befo­gadóképessége 3500 személy volt. Ezzel szemben ennél sok­kal többen foglaltak helyet a tribünön. A tárgyalást vezető elnök ezután arra vonatkozólag kért felvilágosí­tást a vádlottól, hog­y mérnöktár­sainak, valamint a vállalkozóknak milyen szerepük volt a tribün el­készítésében, illetve ki ellenőrizte a tribünépítés munkálatait. Cocia­nu szerint az építkezés ellenőrzé­sére többen is voltak delegálva, il­letve a mérnö­k hivatalnak egy embere, aki kizárólag a városi épí­tések ellenőrzésével és átvételével foglalkozik. Ami a vállalkozókat illeti, Cocianu megállapította, hogy a mérnöki hivatal Drutu-val tárgyalt és Blumenfeld, aki a vállalkozáshoz a pénzt adta, sem az árlejtés során, sem ké­sőbb nem folyt be az ügyek­­be. Cocianu elmondta még a saját vé­dekezésére, hogy amikor az épít­kezések megkezdődtek, ő maga járt kint a helyszínen és felszólította a vállalkozókat, hogy selejtes faanyagot ne épít­senek az alvázba. A vádlott úgy tudta, hogy ennek a fel­szólításnak Drutu eleget is tett mert másnap a kifogásolt fa­anyagokat már nem találta helyén. Cocianu mérnök kihallgatásával a tegnapi tárgyalás befejezést is nyert és az elnök a vádlói­nak ki­hallgatását kedd reggel 8 órára halasztotta el. NYOMBAN A SZANKCIÓK EL­TÖRLÉSE UTÁN MEGJELENIK GENFBEN OLASZORSZÁG KÉPVISELŐJE Páris. A Petit Parisien jelenti: Abban az esetben, hogyha Genf­­ben elfogadják a szankciók meg­szüntetésére vonatkozó javaslatot az olasz megbízott azonnal meg­jelenik a népszövetség ülésén. Ar­ról van szó, hogy a szankciói megszűnése után maga Ciano gróf olasz külügyminiszter érkezni Genfbe és venne részt a tanácsko­zásokon. Az olasz kormány ugyan csak azonnal megbízottat küld Montreux-be, a Dardanella kon­ferenciára is. SÚLYOSAN MARASZTALÓ ÍTÉ­LETET HOZTAK AZ UKRÁN TERRORISTÁK BŰNPERÉBEN Lemberg. Az itteni törvényszék tegnap hirdetett ítéletet az ukrán terroristák bűnperében. A terroris­ták vezérét Myhalt, életfogytiglani fegyházra, öt terroristát tizenöt évre ítélt, három vádlottat pedig felmentett. HODZSA CSEH MINISZEREL­­NÖK ÉS CSALÁDJA OROSZ­ORSZÁGBAN Prága. Hodzsa Milán miniszter­­elnök feleségével és fiával együtt Oroszországban tartózkodik. A mi­niszterelnök felesége néhány na­­pot Kievben töltött el, majd repü­lőgépen Moszkvába repült.

Next