Brassói Friss Ujság, 1936. augusztus (5. évfolyam, 213-243. szám)

1936-08-01 / 213. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Valea Jiului képviselet HIRSCH MÓR Petrosen! Szembat 1936. augusztus 1. 1 (kbUjf&68710! Dr. vörös László Ara­­­leu Szerkesztőség és kiadóhivatal: ODORHEIU Bolev. Regele Ferdinand GS V. évfolyam, 213. szám Átpártoltak a spanyol kormányhoz a San Sebastiant védő felkelő csapatok Madridban kormányrendeletre lefoglalták a külföldi nagybunkok fiókjainak pénzkészletét London.­­A spanyolországi bel-­őzáború változatlan hevességgel fo­lyik tovább. A harcokról szóló je­lentések ellentmondanak egymás­nak, a madridi kormány a saját csapatainak győzelmét jelenti, a felkelők közlései szerint a kor­mány csapatai visszavonulóban vannak. Az angol lapok tudósítói szerint a madridi kormány elren­deli a fővárosban az élelmiszer és az ivóvíz adagolását. Ezenkívül utasítást adott a mezőgazdáknak, hogy az aratási munkálatokat mindenüt fejezzék be mielőbb. Mindebből a felkelők arra kö­vetkeztetnek, hogy Madrid kö­rü­lzárásának hatásai már je­lentkeznek. Az Egyesült Államok nagykövete jelentette Washingtonnak, hogy az amerikai idegenek elszállítását fel kellett függeszteni, mert a mad­ridi kormány nem tudja biztosí­tani azt, hogy baj nélkül jutnak el a fővárostól a tengerig. Délelőtt elrendelte a kormány a nemzetközi hajózási társa­ságok minden vagyonának le­foglalását. Kibocsátott a kor­mány egy másik rendeletet is, amelynek értelmében a neww­­yorki, londoni és drezdai na­gyobb bankok madridi fiók­jainak pénzkészletét szintén le­foglalja. Gibraltári jelentés szerint a spa­nyol helyzetben a legutolsó 24 óra nem hozott semmiféle jelentős vál­tozást. Saragossa körül megindult a döntő jelentőségű harc, amely­nek során a felkelők lassan előre­nyomulnak. Kormánykörökben at­tól tartanak, hogy a harc igen he­ves lesz. Mola tábornok csapatai is foly­tatják előnyomulásukat. Malaga körül is heves harcok folynak és a város bevétele csak órák kér­dése. Páris, Galicia tartomány kor­mányzója táviratban közölte de Llano tábornokkal, hogy a tarto­mány valamennyi csapata a fel­kelők pártjára állott. A telefon és táviró összeköttetés teljesen hely­reállott. A Havas ügynökség jelenti, hogy a felkelők Panpeluna irányában vonulnak vissza és felszabadítot­ták a Madrid felé vezető utakat. A San Sebastian­, védő felkelő csa­patok átpártoltak a kormányhoz , biztosították az egész környéket a Navara irányából várható támadás ellen. Légüres tél okozta Olteanu repülőkapitány halálét Bucuresti. Az a borzalmas sze­rencsétlenség, amelynek Olteanu repülőkapitány esett áldozatul, még mindig foglalkoztatja az ille­tékes köröket, mert nem tudják megállapítani, hogy mi idézte elő a katasztrófát. Az egyedüli ma­gyarázat az, hogy a borzalmas me­leg következtében légüres tér ke­letkezett és ebbe került bele a gép, amely lezuhant. A légügyi mi­nisztérium rendeletére a kániku­lai melegben csak reggel 5—7 és este 7—8-ig lehet repülést vé­gezni. Olteanu kapitány egymillió 200 ezer lejre volt biztosítva, amelyet özvegye kap kézhez. A repülőgép 17 dollárba került. Negyven év óta nem volt olyan meleg, mint az idén Bucuresti. A hőhullám következ­tében valóságos népvándorlás in­dult meg Bucurestiből a hegyek felé .Két nap óta valamennyi vo­nat utasokkal zsúfolva indul el a fővárosból. A Prahova völgyében megkettőztették a vasúti forgal­mat. A meteorológiai intézet meg­állapítása szerint 1897 óta ilyen nagy meleg nem volt. Tegnap Bu­curestiben a napon 54 fok meleg volt és az árnyékban 38. Az idő­járás továbbra is derült és meleg marad. Az ország északi részében helyi esők várhatók. Nem avatkozik be Spanyolország belügyeibe a francia kormány A kereskedelmi Paris. Hogy a spanyolországi fegyver- és muníciószállítások kö­rül kialakult vita véget érjen, a francia kormány elhatározta, hogy Spanyolország belügyeibe nem avatkozik. A kormánynak azon-­­­ban nem áll módjában megakadá­­l­lyozni a fegyver és muníció vásár­lásokat, ha azok tisztán kereske­delmi jellegűek és ha azokat tisz­tán magáncégek hajtják végre a fennálló kereskedelmi szerződések értelmében. A francia kormány a spanyolországi menekülteket, tar­tozzanak azok bármely párthoz, menedékjogban részesíti. De ebben az esetben kötelesek nyilatkozatot aláírni, hogy francia területen sem­miféle politikai tevékenységhez nem kezdenek jellegű fegyver és mun­ia vásárlásokat azon­ban engedélyezik ÚJABB TEN­GER­A­L A 77.­ .4 B - T RENDEL A KORMÁNY Bucuresti. A „Capitala“ értesü-­ iése szerint Olaszországban legkö­zelebb megrendelik a „Delphin“ tengeralattjáró testvérhajóját. OKTÓBER 4-ÉN LESZNEK A MUNKAKAMARAI VÁ­LASZTÁ­­SOK Bucuresti. Október 4-én mun­kakamarai választások lesznek Arad, Bacau, Braila, Brasov, Bu­curesti, Cernauti, Chisinau, Cluj, Constanta, Galati, Iasi, Oradea, Craiova, Ploesti és Timisoara vá­rosokban. —6— ÖTVENEZER VAGON BÚZA TERMETT A BANAT­BAN Bucuresti. A földmivelésügyi mi­nisztérium a Banat búzatermését 50 ezer vagonra becsüli, ami 12 mázsás holdankénti termésnek fe­lel meg. 1928 óta nem volt ilyen kitűnő búzatermés. Az exportra kerülő búza értékét 250 millió lej­re becsülik. —o— 24 ÓRÁN BELÜL EL KELL TEMETNI A HALOTTAKAT Bucuresti. A közegészségügyi Ha­tóságok az óriási hőségre való te­kintettel elrendelték, hogy a ha­­lottakat 24 órán belül el kell te­metni. Ezentúl csak abban az eset­ben tarthatók a holttestek ravata­lon ha narall'D im­plriót alkal­maznak.

Next