Brassói Friss Ujság, 1936. szeptember (5. évfolyam, 244-273. szám)

1936-09-01 / 244. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9 Valea Jiului képviselet: BRAUN SÁNDOR P.-troseni Ke«ScB.1936. fsep.explber 1. Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ ptfPSi Ü€SHR Szerkesztőség és kiadóhivatal: ODORHEIU Bulev. Regele Ferdinand 88. V. évfolyam, 244. szám Murfelyi befolyás idézte elő a vioiiuimsipt és a zavaró incidense­ket. Minden kilengést példát statu­álé módon torol meg a kormányzat Feloszlatják a védsesztasokat és­­ gárdákat Sinaia. Miután Tatarescu új kormány letette az esküt, az uralkodó kezeibe, a miniszterelnök a következő nyilatkozatot adta a sajtó képviselőinek: — Kormányzásunk utolsó szakaszának lebonyolítása céljából szükségessé vált a kormány átalakítása. Az új garnitúra úgy bel­politikai mint külpolitikai vonatkozásokban is azokat a programpontokat fogja megvalósítani, amelyeket három évvel ezelőtt kormány­ralépésünkkor ismertettünk. A k­ormány új­raszeretetében teljes garanciát nyújt arra, hogy maximális cselekvőképességgel lát a reá háruló feladatok megoldásához. — ELSŐSORBAN A BELSŐ RENDET FOGJUK HELYREÁLLÍTANI ÉS MEGSZILÁRDÍTANI — mondotta a miniszterelnök — és ez egyik elsőrangú feladatunk. Az ország széles tömegei megértik, hogy három esztendős fáradsá­gos küzdelmünk gazdasági gyümö­lcsei most vannak beérőben. A KÖZTISZTVISELŐK ÉS NYUGDÍJASOK PONTOSAN KAPJÁK ILLETMÉNYEIKET. A régi elégedetlenség forrásai már csaknem teljesen kiapadtak. A városok tá­­sadalmi rétegei nyugodtan élehetnének. MÉGIS AZ UTÓBBI IDŐBEN KÜLFÖLDI BEFOLYÁSRA BIZONYOS ELEMEK NYUGTALANKODTAK ÉS IZGALMAS HAN­GULATOL IDÉZTEK ELŐ ENNEK A HANGULATNAK MEG KELL SZŰNNI ÉS EZT A HANGULATOT MEG FOGJUK A politikai szervezetek továbbra is szabadon működhetnek, de csakis az alkotmányosság alapján álló politikai szervezetek. MINDEN KILENGÉST PÉLDÁT STATUÁLÓ MÓDON FOGUNK MEGTOROLNI. A kormány nem tör meg semmiféle törvénytelenséget és ez korm­ányzsti programunk egyik legsarkalatosabb pontja. NEM TŰRJÜK MEG AZ EGYES PÁRTOK MELLETT MŰKÖDŐ VÉDELMI OSZTAGOK MŰKÖDÉSÉT, mert ezzel a rendszerrel csak polgárháborúhoz vezethetjük az országot. A KORMÁNY ELSŐ LÉPÉSE LESZ A GÁRDÁK FELOSZLATÁSA. Úgy a­­sőbb mint a baloldalra vonatkozik ez és remélem, hogy a belső rend érdekében egyetlen párt sem fog akadályokat gördíteni a kormánynak ezen terve elé.­­ Mint egy felelős kormány elnöke, a román nép értelmiségéhez fordulok és kérem, legyenek a kormány segítségére tervem keresztülvitelében, segítsék ki az országot nehéz helyzetéből­ SZÜNTETNI. az ország kü­lpolit­ikája a régi marad Szeres barátság Angliéval, Franciaországgal, a kisantanttal és a Balkán szövetséggel f öl milliárd a hadfelszerelés céljaira. Megrendszatályozzék az egyetemi Hiúságot Bucuresti. Tatarescu miniszterelnök nyilatkozata során még a következőket mondotta: — AZ EGYETEMI IFJÚSÁG MEGRENDSZABÁLYOZÁSÁT A LEGSZIGORÚBB ELVEK ALAP­JÁN FOGJUK VÉGREHAJTANI. TELJESEN POLITIKÁM­ÉNT­ESS­É FOGJUK TEN­NI AZ EGYETEMEK LÉGKÖRÉT és ennek a tervnek a végrehajtása a kormány legelső feladatai közé fog tartozni. — AMI KÜLPOLITIKÁN­KAT ILLETI — FOLYTATTA TATARESCU — AZ TELJESEN AZONOS LESZ AZ EDDIGI KORMÁ­NYOK KÜLPOLITIKÁJÁVAL, azzal a külpolitikával, amit legutóbb Titulescu képviselt. Az ország nagy hálával tartozik Titulescu volt külügyminiszternek azokért a je­lentős szolgálatokért, amiket az ország érdekében tett és amit úgy a kormány, mint az ország népe egybehangzóan mindenkor elismert. Semmilyen vonatkozásban nem fogunk akár személyi jellegű, akár oportunista, vagy rögtönzött poli­tikát folytatni. A mi politikánk nem egy embernek vagy egy pártnak a politikája hanem eg­y egész népé a mi politikánk nemzeti politika AMELY A HATÁROK ÉS A BÉKE VÉDELMÉBEN CSÚCSOSODIK KI. A BARÁTSÁGOT MOST MÉG SZOROSABBRA FOG­JUK SZÖVETSÉGESEINKKEL: A FILANTANTTAL, A BALKÁNSZÖVETSÉGGEL, LENGYELORSZÁGGAL, ANGLIÁVAL ÉS KÜLÖNÖSKÉPPEN FRANCIAORSZÁGGAL, amely mindenkor maradék nélkül képviselte népünk óhaját. Tehát hangsúlyozom, hogy TOVÁBBRA IS KÖZÖS ÚTON HALADUNK SZÖVETSÉGESEINKKEL, valamint a Népszövetséggel és minden olyan ne­mzetközi megmozdulással, amely a békét és a biztonságot szolgálja.­­ Ennek a politikának és a béke biztosításának legbiztosabb záloga a hadsereg. Most MÉG SOKKAL ERÉLYESSEBBEN LÁTUNK HOZZÁ HADSEREGÜNK FELSZERELÉSÉHEZ MÁR AZ ELSŐ MINISZTERTANÁ­CSON AZ ÖTMILLIÁRDOS HADFELSZERELÉSI KÖLCSÖN KÉRDÉSÉVEL FOGUNK FOGLALKOZNI, hogy minél előbb megkapjuk a külföldön megrendelt hadianyagokat. Az ország lakosságának felfegyverzése az új kormány programm leg­sarkalatosabb pontja. ^ Ez Q mi IcormáTliinrnnrnmiinl— feiBzte he nnilathn?.ntrít n mrnisTterJ^ínnlr

Next