Brassói Friss Ujság, 1936. október (5. évfolyam, 274-304. szám)

1936-10-01 / 274. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9 Valea Jiului képviselet? BRAUN SÁNDOR Petroseni Crate­ria Tk. 1916. október Főszerkesztő: Szerkesztőség és kiadóhivatalt ODORHEIU cirkáló sülyesztette el. Egy másik kormánypárti hadiha­jót több felkelő hadihajó ül­döz. A „Coutobia“ nevű fran­cia hajó fedélzetére vette az elsülyesztett „Gravina“ legény­ségét. A gibraltári szorosban lefolyt Tanger. (Rador.) Tegnap dél­előtt tengeri ütközet folyt le a madridi kormány és a fel­kelők hajóhada között Spartel közelében. Hír szerint a Gra­­vina nevű kormánypárti hadi­hajó elsülyedt.­­A hajót az „Almirante Cervera“ páncélos Dr. VÖRÖS LÁSZLÓI­V- évfolyam, 274. szám — MVM 'Will |I 'III t­Hl mWWHBBMR.V.v.Wl'glijMjWMBiHMI fi nemzetiek elsü­llyesztették a kormány egyik cirkálóját. Legénységét francia hadihajó mentette meg tengeri ütközet tegnap reggel 6 óra 30 perckor kezdődött. A „Gravina“ nevű kormánypárti hadihajót több gránát érte és már sülyedősven volt, amidőn az „Almirante Juan Fernan­dez“ kormánypárti cirkáló az ág­yúlövésekre figyelmes lett Bulev. Regele Ferdinand 68. és a „Gravina“ segítségére sie­tett, majd maga is beavatko­zott a harcba. A nemzetiek „Almirante Cervera“ nevű ha­dihajója azonban visszavonu­lásra kényszerítette, mert több ágyúlövése eltalálta. Keresztes hadjáratot szervez Litvinov Vlasimetország ellen Varsó. (Rador.) Litvinov genfi beszédével foglalkozva, a Kurier Poranny azt írja, hogy Oroszor­szág Európát két táborra akarja osztani és anélkül, hogy bevalla­ná, keresztes hadjáratot készít elő Németország ellen. A Népszövetsé­gen kívül álló nagy békekonferen­ciának összehívását is Litvinov csak taktikai okokból javasolta. Litvinov genfi beszéde d­emars­­nak tekinthető Németország ellen. Anglia és Franciaország külpoliti­káját is támadta a szovjet népbiz­tos. Elmenekült a madridi kormány több tagja? Madrid. (Bador.) A madridi kor­mány tö­bb tagja vidékre utazott és utazásuk célját teljes titok fedi. A belügyminiszter rádióbeszédébe tagadta, mintha a kormánynak az volna a célja, hogy elhagyja Mad­ridot. A miniszterek néhány órán belül vissza fognak térni a főváros­ba — mondotta a belügyminiszter. A legnagyobb titokban tartják azoknak a minisztereknek a ne­vét, akik nem tartózkodnak a fő­városban. A tegnap délutáni mi­nisztertanácson nem volt jelen a közmunkaügyi, igazságügyi, nép­jóléti és földművelésü­gyi minisz­ter. A jobboldali francia sajtó hűvösen fogadta Litvinov népszövetségi beszédét Páris. Litvinov tegnap délutáni népszövetségi felszólalását a francia jobboldali sajtó megleehetősen hű­vösen fogadta. Különösképpen azt kifogásolják a jobboladali lapok, hogy a Szovjetunió külügyi népbiz­tosa arra használta fel genfi sze­replését, hogy kirohanásokat intéz­zen Németország ellen. Ezek a la­pok azt hiszik, hogy Litvinov fel­szólalásának az­­volt a célja, hogy Németország ellen csoportosítsa a hatalmakat. ban Valera tábornoksot Madrid. A spanyol kormány rá­diójelentést adott ki, amelyben bur­koltan bár, de elismeri, hogy a marxista milícia Toledo körül sú­lyos vereséget szenvedett. A bur­­gosi rádióleadó azt jelenti, hogy Toledo elfoglalása után négyezer önkéntes jelentkezett Valera tábor­noknál a Madrid felé visszavonuló kormánycsapatok üldözésére. Tőle hóban lelkesen ünnepelték Valera tábornokot. Guiipo de Liano tábornok sevillai­ rádióleadója jelenti, hogy a felkelők véres küzdelem után győzelmet arattak a kata­lán milícia felett. Az ellenség negyven halott hátrahagyásával menekült. Mola tábornok had­seregének repülőosztaga tegnap ismét bombázta Bilbao városát. A bilbaói kikötőben több hajó áll készenlétben. Ezeknek a ha­jóknak az a rendeltetésük, hogy közvetlen veszély esetén a mi­lícia vezetőit elszállítsák. A Toledo és Madrid közötti útvo­nalakat a nacionalisták több kilo­méternyire megszállták és a külön­böző pontokról idegyülekező m­ili­ciát gépfegyvertűzzel szétszórták. Egyre több forrásból nyer meg­erősítést az a hír, hogy Azana­kön­társasági elnök lemondott és a ha­talom teljesen az anarchisták ke­zébe került. Az anarchisták kétség­beesett erőmegfeszítéssel igyekez­nek megakadályozni a felkelőcsa­patoknak Madrid felé való előnyo­­­rulását. ANGLIA BÍZIK A JÓLÉT BEKÖVETKEZTÉBEN London: Angliában továbbra­­ meglehetős nyugalommal ítélik meg a nemzetközi pénzügyi helyzetet. A lapok megállapítják, hogy az elke­rülhetetlen átmeneti zavarok után a valószínű jólét következik majd be. —O— MÁR A VOGEZEKBEN IS HAVAZIK Páris, Franciaország több pont­ján téliesre fordult az időjárás. Az elmúlt éjszaka a Vogezekben leesett az első hó. OLASZ UTASREPÜLŐGÉP KATASZTRÓFÁJA KEZDET AFRIKA KÖZELÉBEN Róma. Keletafrika közelében a tengerbe zuhant egy olasz utasszál­lító repülőgép és annak kilenc uta­sa a tengerben lelte halálát. --O-­ SZÁMŰZNEK 18 PALESZTINAI ARAB TÖRZSFŐNÖKÖT London. (Rador.) A „Daily He­rald“ jeruzsálemi tudósítója közli, hogy a palesztinai ostromállapot kihirdetése után 18 arab törzsfőnö­köt száműzni fognak. A száműze­tés helye Malta, Szent Ilona és a Vörös tengerben levő Perm­ sziget lesz. ELTEMETTÉK LIEBER BUDAPESTI ALPOLGÁR­MESTERT Budapest. Lieber Endre buda­pesti alpolgármestert ma délelőtt helyezték örök nyugalomra. A ka­­tonáiknál Szendy Károly Budapest főpolgármestere tartott gyászbeszé­­det, majd megindult a gyászmenet a Kerepesi temető felé, ahol díszsír helyen temették el az alpolgármes­tert.

Next