Brassói Friss Ujság, 1936. november (5. évfolyam, 305-333. szám)

1936-11-01 / 305. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: IRAD, BUL. REGINA MARIA 9 Valea Jiului képviselet: BRAUN SÁNDOR Petroseni Vasárnap, 1936 november 1 Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Ara­­­fleu Szerkesztőség és kiadóhivatal: ODORHEIU Bulev. Regele Ferdinand 61. V. évfolyam, 305. szám II. Carol király prágai látogatása Európa legfonto­sabb politikai eseménye A kisantant törhetetlen London. (Rador.) Az európai politika legnagyobb eseménye II. Carol király prágai látoga­tása. A látogatással kapcsolat­ban az egész angol sajtó hang­súlyozza a kisantant egységét, amely az uralkodó és Benes köztársasági elnök beszédeiből kicsendült. A „Times“ így ír: A király tiszteletére rendezett banketten Benes köz­társasági elnö­k hangsúlyozta a kisantant szolidaritását és a közös célkitűzéseket, amelye­ket a szövetségben egyesült három állam egyöntetűen kí­ván megvalósítani. Ezekben a közös célkitűzésekben a leg­fontosabb a béke fenntartásá­nak biztosítása. Benes nem­csak saját nevében beszélt, ha­nem Pál jugoszláv régensher­­ceg nevében is, aki — miként Benes mondotta — gondolat­ban velünk i v­an, II. Carol ki­rály — folytatja a Times — válaszában hangsúlyozta azt, hogy a kisantant egyetlen ál­lama sem kíván más államok belügyeibe beavatkozni, de nem fogják tűrni, hogy hatá­raikat megsértsék. A „Manchester Guardian“ a beszédeknek főleg azt a részét emeli ki, amelyben a jelenlegi szövetségek fenntartásának a­­ szükségessége domborodik ki. Ugyancsak nagy fontosságot tulajdonít annak a kijelentés- Háború esetén közösen nem, amely szerint a kisantant együttműködni kíván nemcsak a római jegyzőkönyvet aláírt hatalmakkal, hanem Német­országgal is. Hasonló értelem­ben ir a „Daily Telegraph“ és a Morningpost is, de hozzá teszik, hogy Prágában annak eshetőségét is megbeszélték, hogy háború kitörése esetén a három állam közösen védi egymást. egysége csendült ki az államfők beszédéül védekezik a három szövetséges állam Prága. (Rador). Carol király, Mi­­hai nagyvajda, Benes köztársasági ünök, Antonescu külügyminiszter is kíséretük tegnap a milovicei ka­­tonai tábort látogatták meg. Végig az egész útvonalon Prága lakossága sorfalat alkotott és kitörő lelkese­déssel üdvözölte őfelségét és a trón örököst. Miliiceben Machnitz had­ügyminiszter, Szovy hadsereg fel­ügyelő, Kreicsy vezérkari főnök és Foechet tábornok, francia katonai attasé fogadták a magas vendége­ket, akik végignézték a katonai gya­korlatokat. A gyakorlatokon részt vett a csehszlovák hadsereg min­den fegyverneme, beleértve a repü­lők is. Délután 11. Carol király és a trónörökös fácán és nyúlvadásza­­ton vettek részt. 5S1ES Nagyarányú katonai gyakorlatot rendeztek II. Carol király tiszteletére Prága népe ismét lelkesen ünnepelte az uralkodót Nagy felzúdulással fogadták Parisban a francia kormány költségvetési javaslatát Páris. A Blum kormány nyilvá­nosságra került költsgvetési javas­­latát n­agy felzúdulás fogadta. A la­pok szemére vetik a pénzügyminisz­ternek, hogy a költségvetés egyen­súlyát csakis kölcsönök útján akar­ja biztosítani. A Temps 23 milliárd frankra, míg az Echo de Paris 25 milliárdra becsüli azokat a kiadáso­kat, amelyeknek fedezetéről a Blum kormány költségvetése egyáltalán nem gondoskodik. A baloldali sajtó is teljes bizalmatlansággal fogadta a költségvetést. Az Ere Nouvelle azt írja, hogy költségvetési javaslat fan­táziáról tesz tanúságot. A kommu­nisták szerint a költségvetés ismét csak a dolgozó osztályra hárítja a költségek viselését. Egyedül csak a szocialista párt lapja, a Populairt dicséri a költségvetési javaslatot. Visszaverték állítólag a madridi kor­­mánycsapatok támadását a nemzetiek London. A madridi kormány csapatai, mint ismeretes, ellentá­madásba mentek át, főleg a t­ole­­doi vonal­szakaszán. A támadás a Madridból Toledóba vezető úton kezdődött és az volt a célja, hogy felszabadítsák az erre fekvő uta­kat és vasúti vonalat. Hir szerint a támadás nem érte el a célját. A nemzeti csapatok ugyanis a táma­dást visszaverték és nyomban ül­dözőbe vették a kormány milíciáit amelyek több mint 250 halott hát­rahagyásával elmenekültek. A fel­kelők repülői is újabb támadást intéztek Madrid ellen, a főváros pályaudvarát bombázták, ahol csa­patok állottak útra készen. A re­pülők bombái súlyos veszteségeket okoztak soraikban. Madridtól dél­re a nemzeti csapatok szintén tá­madást intéztek a kormány csapa­tok állásai ellen és itt 13 harci ko­csit zsákmányoltak. Páris. Néhány nap óta a szov­jet hajók rendszeresen közleked­nek a Dardanellákon keresztül. Főleg olyan gőzösökről van szó, amelyek alaposan megrakodva Spanyolország felé tartanak és va­lószínűleg hadianyagot szállíta­nak. A párisi lapok nem titkolják, hogy a francia határ mentén is folyik állandóan a fegyverszállí­tás. Az Echo de Paris írja, hogy Ponte Vedrio pályaudvarán na­ponta több fegyverszállítmányt visznek át a francia határon. SZÉTVERTEK AZ OLASZOK EGY ABESSZIN BANDÁT Róma: Addis Abebából érkezett jelentések szerint az olasz csapatok két órás küzdelem után levertek egy 1500 főből álló abesszin bandát amely az utóbbi időben betörései­vel és halásaival sokat nyugtalaní­totta az olaszok által megszállott területeket. —» — MUSSOLINI ÜNNEPÉLYES FOGADTATÁSA MILÁNÓBAN Róma. Mussolini miniszterelnök tegnap délelőtt megérkezett Milanó­ba. A város öt kilométernyi hosszú útvonalát zsúfolásig megtöltötte a közönség, amely lelkesen ünnepel­te a Ducét, aki vasárnap mondja el világszerte nagy érdeklődéssel várt beszédét. FELLÁZADT EGY SPANYOL­ GŐZÖS LEGÉNYSÉGE Buenos Aires. (Rador). A Caler San Antonio spanyol közös legény­sége a buenos airesi kikötőben fel­lázadt tisztjei ellen. A tisztikar ké­relmére a kikötői rendőrség a hajó­ legénységének 100 tagját letartóz­tatta.

Next