Brassói Friss Ujság, 1936. november (5. évfolyam, 305-333. szám)

1936-11-01 / 305. szám

Titol­ban Globboisnek járt a imitál vezére A kírál­ypártiak hajlandók visszaadni Németországnak két tartományt? Brüsszel. A „Midi Journal“ ber­lini tudósító­ja biztos helyről iyert információ alapján közli, hogy Degrelle, a rexisták vezére, szep­tember 27-én titokban Berlinben tartózkodott ,ahol Göbbels propa­gandaügyi miniszterrel tanácsko­zott, hogy milyen módon érhetné el célját és vehetné át a legrövi­debb időn belül a hatalmat. Göb­bels azt a tanácsot adta, hogy a nagy tömegeket a kommunisták el­len kell uszítani és a kommuniz­must a legsötétebb színben lefeste­ni a lakosság előtt. Ugyanez a lap azt állítja, hogy Göbbels a revisták vezérének egy utasításokat tartal­mazó vastag borítékot adott át, de ennek tartalmát nem ismerik. Degrelle állítólag megsérte Göb­­belsnek, hogyha hatalomra jut, Eupen és Malmedy területeket v­isz­szaadja Németországnak. A ber­lini titkos rendőrség széleskörű nyomozást indított, hogy megálla­pítsa, miképpen jutottak ezek a bi­zalmas ügyek a belga lap tudo­mására. Borzalmas vérfürdőt rendezett egy sibiu megyei őrült fiatalember Baltával darabokra vágta szüleit és négy testvérét, majd felakasztotta magát a Sibiu. Borzalmas tömegmészárlás történt a napokban Talmaciu községben. Stoian George­s csa­ládja a napi munka befejezése után lefeküdt. A legidősebb fián, Stoian Ilién álmában őrültség­ roham vett erőt, felriadva fejszét ragadott és két fivérét, apját, anyját, valamint két nővérét darabokra vag­dalta. Amidőn tudatára ébredt rémtettének, felrohant a padlásra és ott felakasztotta magát. A szom­szédoknak másna­p feltű­nt, hogy a házból senki sem jön ki, behatoltak a szobába és rémülten látták a borzalmasan megcsonkított holttesteket. Súlyos pénzzavarral küzd a német kormány Egymás után adják el az állam tulajdonát képező vállalatok és bankok részvényeit BERLIN. A „BERLINER TAGEBLATT“ ÉRTESÜLÉSE SZERINT A „KOMMERZ U. PRIVAT BANK“, AMELYNEK RÉSZVÉNYEI AZ ÁLLAM BIRTOKÁBAN VANNAK, VÉTEL ÚTJÁN ÁTKE­RÜLTEK A DELBRÜCK-SCHLITZKER & GO. CÉGHEZ. AZ ISMERT BANKCÉG 80 MILLIÓ MÁR­KÁT FIZETETT A RÉSZVÉNYEKÉRT. EZELŐTT HAT HÉTTEL A SÜDHAMBURG HAJÓZÁSI VÁLLALAT RÉSZVÉNYEIT AI­TA EL AZ ÁLLAM EGY MAGÁNKONZORCIUMNAK. UGYAN EZ TÖRTÉNT A STAHLVEREIN RÉSZVÉNYEIVEL IS. KÖZGAZDASÁGI KÖRÖKBEN AZT BESZÉLIK HOGY AZ ÁLLAM PÉNZZAVARBA KERÜLT ÉS ILY MÓDON SEGÍT PILLANATNYI SZÜKSÉG­LETEIN. Három hadihajót vásárolt a madridi kormány, egy délamerikai államtól tizenöt repülőgépet kapott Burgos. Egy délamerikai állam hajój­a érkezett tegnap Barceloná­ba, amely tizenöt repülőgépet és nagymennyiségű fegyvert, vala­mint hadiszert hozott a kormány, csapatok számára. A tizenöt repülő­gépet az Egyesült Államokban ké­szítették és szállították abba a dél amerikai államba, amely most a madridi kormány birtokába jutatta azokat. A madridi kormány egy délamerikai államtól két hadihajót és egy segédcirkálót vásárolt. Ezek a hajók már útban vannak , nem sokára meg is érkeznek a spanyol vizekre. Négy háláktr­itéletet hoztak a német bíróságok egy napon Berlin. A német bíróságok teg­nap négy­alálos ítéletet is hoztak Bonnban az esküdtszék halálra ítélte Brodesch Henriket és Bérc Johanna özvegyasszonyt, akik több kéjgyilkosságot követtek el Brodesch Henriket két­peres halál­büntetésre ítélték, természetesen csak képletes módon. Wucherthal­ban Mayer Antalné és szeretője Mark Róbert együtte­sen megölték az asszony férjét. Ez­ért az asszonyt és szeretőjét halál­ra ítélték. Borzalmas vérengzés a szegényházban Az egyik ápolt fejszével leütötte társát, majd több más embert is megsebesített Kikinida. A kikindai szegényház­ban nagy vérengzés játszódott le. Obucsarszki Mladen ápolt, aki a szolgai teendőket is ellátta, seper­ni kezdett az egyik szobában ép­pen akkor, amikor a szoba lakói ebédhez ültek. Rendi Lajos­­10 éves szegényházi lakó figyelmeztet­te Obucsarszkit, hogy ne seperjen akkor, amikor többen esznek a szobában. Obucsarszki azonban visszafeleselt. Erre a szobában le­vők megfenyegették a szolgát, hogy feljöjje utáa a gondnokolt. A szolga erre kiment a kamrába, fej­szével tért vissza és azzal teljes erővel Rendi fejére csapott, úgy, hogy ez eszméletlenül esett össze. A szoba másik három lakója a szolgára vetette magát, ez azonban erősebb volt náluk és mindhármu­kat megsebesítette. A lármára elő­siettek a többi ápoltak is és csak hosszas küzdelem után sikerült a dühöngő embertől elvenni a fej­szét. A rendőrség letartóztatta Obu­­csarszjdt Rendit kórusba szein- tották, életbenmaradásához nincs remény, mert koponyaalapi törést szenvedett. BEFE­JEZÉS ELŐTT A PESO SANT­I TEKEVERSENY Petrovani. A befejezéshez köze­ledő tekeverseny ezen a héten is­mét megleeetést hozott. A Vultu­rul Alb a második helyre ugrott előre, míg a Minerul továbbra is megtartotta a vezetést. A verseny jelenlegi állása a következő : 1. Minerul 22 pont, 2. Vulturul Alb 21 pont. 3. Jiul 20 pont. 4. Unirea 20 pont. 5. Hercule 18 pont.­­ Pa­rin­gul I. 18 pont. 7. Paringul II. 15 pont. 8. Noroc bun 12 pont. 9. Fier metal 9 pont. 10. Vulturul Neagra 9 pont. 11. Fratia 4 pont. PARISBAN 10 AUTÓT LOPNAK EL NAPONTA Paris. A francia fővárosban na­ponta átlag 40 autót lopnak el. A­ tolvajok bűntársaik segítségével az autót néhány óra alatt más színű­re festik át, új számtáblával lát­ják el és alacsony árban értékesí­­tik. A rendőrség széleskörű intéz­kedéseket foganatosított és nyom­ban elfogott egy Gaston Francois nevű hírhedt autótolvajt, aki a bí­róság elé került, ahol 4 évi fegy­házbüntetésre ítélték. MÉTERES HÓ BORÍTJA A BAGARAS-­ HEGYEKET Fagaras. A Surul és Negoiu he­gyeket egészen a csúcsokig egy méter magas hóréteg borítja. A hő­mérséklet­e 6 fokra szállt le. MIHÁLY NAGYVAJDA HÁROM ÉV MÚLVA JOGSZERINTI SZENÁTOR Bucuresti. Mihail nagyvajda a napokban betöltötte életének tizen­ötödik évét. Kevesen tudják azon­ban, hogy a nagyvajda három év múlva, tizennyolc éves korában jogszerinti szenátor lesz. Ezt a ki­vételes jogot az alkotmány adja meg a trónörökösnek. TOLVAJT FOGOTT A GÚNÁR Sztárakanizsán, Zsilinszki Jőzsdi házának udvarán tettenérték Ör­dög István napszámost abban a pillanatban, amikor a tyúkketrec­ben összeszedte a csirkéket. Zsilin­­szkinek van egy öreg gúnárja, a­mely a házőrző kutya feladatát lát­ja el. Amikor a tolvaj beugrott a kerítésen, a tollas házőrző hangos gágogásba kezdett, úgyhogy a há­zigazda és felesége felriadtak és ártalmatlanná tették a tolvajt. Szabadon engedték a bilbaói­­egyhá­zakban őrzött túszokat Genf. A nemzetközi Vörös Ke­reszt bilbaói delegátusainak sike­rült egyezményt kötni az ideigle­nes baszk kormánnyal, amelynek értelmében nyomban szabadlábra helyezték a bilbaói börtönökben túszként fogvatartott asszonyokat és gyermekeket. Ugyancsak az egész baszk tartományban engedé­lyezték a nők és gyermekek sza­bad mozgását. Viszonzásként a Franco kormány is hasonló egyez­ményt kötött a Vörös Kereszt bi­zottságával Salamancában. Esze­rint a nemzetiek szabad közleke-­ dést engedélyeztek nemcsak a nők­nek és gyermekeknek, hanem 181 éves korhatárig mindenkinek és ezenkívül az orvosoknak, betegek­nek is, ha azok baszk eredetűek Na­pok óta hóvihar dühöng Jugoszlávia esti részében Belgrád és Zágráb közt megszakadt a telefonösszeköttetés Belgrád. A verbászi bánságban napok óta hatalmas hóvihar dü­höng. Belgrád és Verbász, Belgrád és Zágráb között­i telefon és táv­ir­óösszek­öttetés megszakadt. A földeket mindenütt fél méter ma­gas hótakaró fedi.

Next