Brassói Friss Ujság, 1936. december (5. évfolyam, 334-363. szám)

1936-12-01 / 334. szám

l9S6.d«c«mliar l. lO OlÓdl« úfB % ÍÖI Szerkesztőség és kiadóhivatal: Brasov, Strada Mihail Weiss 26. sz. Brasov-i képviselet : HEIL LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatalt a nemzetközi sajtó kedvezőtlenül fogadta a spanyol kormány népszövetségi lépései. Áthidalha­tatlan publénáví Hike: a spanyol kérdés a Népszövetség elött Szerkesztőség és kiadóhivatal: AKAI­, BUL. REGINA MARIA 9. Valea Jiului képviselet: BRAUN SÁNDOR Petroseni­ ben angol, részben francia je­lentések szerint, Franco tá­bornok, a burgosi kormány el­nöke, parlamentarit küldött a spanyol kormánycsapatok ve­zetőjéhez és fegyverszünet megkötésére tett javaslatot. A fegyverszünetre vonatkozó ja­vaslat fogadtatásáról egyelőre nem érkeztek hírek. A német távirati irodák később megcá­folták a Franco tábornok f egy London. A spanyol esemé­nyek súlypontja az utóbbi 24 órában a katonai térről a dip­lomáciai tevékenykedés terére helyeződött át. A spanyol kor­mány népszövetségi akciója a jobboldali lapok szerint egyik országban sem keltett szimpá­tiát, m­ert attól tartanak, hogy ez a probléma áthidalhatatlan komplikációkat fog előidézni a nemzetközi helyzetben. Rész Szerkesztőség és kiadóhivatal Bu­­cure­sti, Cal. Victoriei 51. (subsol.) vérszüneti tárgyalásaira vo­natkozó hírt. Az angol főváros közvéle­ménye különben helyteleníti a spanyol kormánynak a lépé­sét, amely a népszövetségi közgyűlés mielőbbi összehívá­sára vonatkozik. Különöskép­pen Berlin fogadta ellenszen­ves hangon a spanyol kor­mánynak ezt a lépését, sőt a odorheiu Buler. Regele Ferdinand 62. V. évfolyam, 335. szám párisi jobboldali sajtó is „telj­­eleníti, hogy az események forrpontján újabb gyújtóanya­got dobnak a nemzetközi hely­zet forró katlanába. A Jour­nal des Drbats ostromba ma­nővernek minősíti a spanyol kormány lépését, a Völkische Beobachter pedig Litvinov ál­tal sugalmazott manőverek tekinti ezt a lépést. ■ flew «ill® halottja és sebesulje­­van as öt hónapos polgárháborúnak b­asseo táborno­s csa^ t&vass^ai a^r­a foktatni a ^acSanave^eSe^et BERLIN. A DEUTSCHES WOLLEN CÍMŰ LAP AZT A HÍRT KÖZLI, HOGY A SPANYOL POLGÁRHÁBORÚ ELSŐ FEJE­ZETE BEFEJEZÉST NYERI, MERT FRANCO TÁBORNOK CSAPATAI NEM FOGJÁK FOLYTATNI TÉLEN A KÜZDELMET, ELLEN­BEN BEVÁRJÁK A TAVASZI ÉS EKKOR NAGYARÁNYÚ DEFENZÍVÁVAL LE FOGJÁK HENGERELNI A KORMÁNYMILÍCIÁT. A LAP MEGÁLLAPÍTÁSA SZERINT A POLGÁRHÁBORÚBAN EDDIG A SPANYOL LAKOSSÁG ÖT SZÁZALÉKA PUSZTULT EL, AMI TÖBB, MINT EGY MILLIÓ EMBERNEK FELEL MEG, MINTHOGY SPANYOLORSZÁGNAK 22 MILLIÓ LAKOSA VAN. Imii in IMIM i­MiMn fn­ OMI 19 Súlyos szerencséllengés a berlini repülőtéren Berlin. A London és Berlin kö­zött közlekedő Lufthansa utasgép tegnap közvetlenül a leszállás után felrobbant és a tizenöt utas közül nyolc súlyosan megsebesült. A hely­színi vizsgálat megállapította, hogy az utasrepülőgép motorjában felhal­mozódott bezingáz egy a földreszál­lás közben szenvedett nagyobb ará­nyú ü­tődés következtében robbant fel. A B­eim-kormány megaka­dályozza a sztrájkokat Pakis. Szombaton a késő esti órákban minisztertanács ült össze, amely azzal a helyzettel foglal­kozott amely a gyáripari szövetség és a munkásszervezetek közötti tárgyalások meghiúsulása következ­tében­ keletkezett. A francia ipari sztrájk ügyét megnehezítette az a körülmény is, hogy Blum minisz­terelnök, egy nappal a tárgyalások megszakítása előtt törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé, a­mely a munkásmozgalmi ügyekben kötelező döntőbírósági eljárást vezet be. A MINISZTERTANÁCS HELYESLŐ­LEG VETTE TUDOMÁSUL A MINISZTERELNÖK INTÉZ­KEDÉSÉT, AMELYNEK CÉLJA A SZTRÁJKOK MEGAKADÁLYOZÁSA A minisztertanács ülése után a kormány nem adott ki komünikét. A kormány körében optimista felfogás uralkodik, a munkásság sorában viszont nagyon nyomott a huh­ pá­d a parlament elé beterjesztett törvényjavaslat miatt, amely korl­tok közé akarja szorítani a A COMANDO-­ GYILKOSSÁG SZENZÁCIÓS FORDULATA Biaijos. Még emlékezetes Co­mando község lakói előtt az a rab­lógyilkosság, melynek Kiss Antal József­né 40 éves asszony esett ál­dozatul. A gyilkos, miután meg­fojtotta az asszonyt, feldúlta a la­kást, amelyből minden könnyen mozdítható értéket magával vitt A nyomozás folyamán a csendőr­ség csakhamar letartóztatta K­o­vács János Comando-i férfit, aki töredelmesen beismerte a rabló­­gyilkosságot, de azt á­llította, hogy­ a bűntényre Bálint György faluneti legény bujtotta fel, aki állítása szerint cselekvő részt vett a rab­lásban is. A Sft. Gheorghen­ tör­vényszék nemrég életfogytiglani fegyházain ítélte Kovács Jánost, míg Bálint Györgyöt bizonyítékok, hiányában felmentette. Az ügyész és az elítélt felebbezése folytán az ügy a Brassovi ítélőtábla elé került, ahol váratlan fordulathoz ért. A tábla ugyanis, mindjárt az első tárgyaláson elrendelte az elsőfo­­kon felmentett Bálint György azon­­nali letartóztatását és ugyanakko­r új vizsgálatot rendelt el az ügybe. A tárgyalást ezek után január ti­­zen­negyeikére halasztot­ták.

Next