Brassói Lapok, 1904. július (10. évfolyam, 149-174. szám)

1904-07-02 / 149. szám

Tizedik évfolyam. Brassó, 1904 Péntek, julius 2 Egész évre 20 kor. Fél évre tő kor. Itegyd évre 5 kor. Egyes szám ára 8 fillér. Kapható az összes BRASSÓ, KAPtf-ÜTCZÁ 60. S Bomlások, alakulások. Brassó, jul. 1. (Dsk.) Semmi sem jellemzi jobban azt a politikai meddőséget, melyben, az akaraterős, czéltudatos, de bizton haladó szabadelviipárttal szemben az ellenzékieskedés akármicsoda formájá­ban a többi pártok állanak, mint a jelenlegi helyzet. Ma békét kötnek, holnap kiolvad­nak, — ma obstruálnak, hogy holnap annál jobban biztosítsák a kormány rendithetlen bizalmukról. Ma az uj fészekből kirepülnek, hogy a régibb, de általuk is ingatag talajúnak elismert politikai mocsárok­ban ismét elkezdjék kalózkodásaikat, — holnap talán csalódottan megint visszatérnek, impotentiájuk által kény­szerítve visszavonulnak. Egy nagy hü-hóval alakult párt, a néppárt züllik, mert vezére belátta, hogy a hatalmas liberális irányzat szele ellenében felekezeti, kicsinyes alapon nem lehet érvényt szerezni a programmnak, — nyomban támad azonban egy más, nem kisebb hűhó­val alakulóban levő párt, mely a 67-es alapot az olcsó népszerűség likas köpenye alatt mutogatja a nemzetnek. Ráliczitál erre a volt elvbarát: Apponyi s a nemzetiszinü kardbojtot megint előszedi, akkor a mikor már az régen ott díszeleg méltó helyén: a magyar hadfiak övén, nyelv­ben, szellemben, törvényben biztosí­tó ttan. Hát hiszen jól van ez igy. Óriási, meggyőző példa arra, hogy a mely párt tiszta vaskövetkezetesség­gel, számolva a lehetőséggel, az adott viszonyokkal, nyomról-nyomra, látszó­lag bár lassan, de törhetlenül építette ki a nemzeti állam sarokköveit (bár nem tagadjuk, hogy e tekintetben még hatalmas kötelességei és feladatai van­­r ak), az a párt rászolgált a nemzet közbizalmára, elismerésére. A kapkodás, a tétovázás, az elv­tagadás, a fordulatozás sehol nem bő­szül ja meg magát annyira, mint azon tényezőknél, kik egy nemzet vezetésére tartják magukat érdemeseknek, hivatot­taknak, avagy ilyenekül akarják magu­kat föltoiui. A különböző és folyton bővített, vagy szűkített programmokkal nem le­het a közvélemény szemeit elkápráztatni. Ennek a kaleidoszkóp és chameleon­­szerü színjátéknak ideje lejárt már. Ideig-óráig szórakoztatja az embe­reket, de mihelyt kiábrándulnak ünnepi mulatozásaikból, mennek a komédiázás helyett a komoly munka, talán ke­vésbé ékes műhelyébe--------és ott összetartanak erőben, fékezett indula­tokban, czéltudatos törekvésekben. Ezt parancsolja létfönntartásuk, higgadtsá­guk és hazafiságuk. Bras ó, jul. 1. Báró Bánffy a Házban. A „Független Magyarország“ szerint politikai körökben hire jár, hogy báró Bánffy Dezső még e e héten résztvesz a képviselőház költség­­vetési vitájában. Báró Bánffy e beszédé­ben ki fogja fejteni az uj-párt programm ját és egyúttal nyilatkozik majd Polonyi Géza tegnapelőtti és gróf Khuen-Héder­­vári mult szereplésére vonatkozó seenzá­­cziós leleplezésről is. Városi közgyűlés. Brassó, jul. 1. Ma délután három órakor folytatták Brassó város képviselőtestülete közgyűlé­sének tegnap félbeszakított tárgya­lásait. Ezen a közgyűlésen jelen voltak a magyar képviselők közül: Moór Gyula, Pap Ferencz, Veress György, Antal Já­nos, Szabó Lajos, Malcher Móritz, Márta Miklós, Aronsohn Henrik, Bede Antal, dr. Vájná Gábor, Folyovits Miklós. (Megnyitás.) A közgyűlést délután 3 óra tájban Hiemesch Ferencz polgármester nyitot­ta meg, kinevezvén a jegyzőkönyv hite­lesítésére Véber Györgyöt, Helwig Sá­muelt, Czekely Frigyest a nőmet, Veres Györgyöt, Szabó Lajost és Antal Jánost a magyar és Maximilián Józsefet és Ma­­noiu Miklós dr.-t a román szöveg ré­szére. (Napirend.) Ezután áttért a közgyűlés a napirend tárgyalására és megkezdte azt ott a hol tegnap elhagyta, a 10-dik pontnál. (Előre nem látott kiadás«. Ezen pontnál előterjesztette a va tanács, hogy a költségvetés 48 kiad; czime, az „Előre nem látót kiadási tételek“ már kimeritte­­tett és ezért engedélyt kér a közgyűlés­től arra, hogy azokat az előre nem lát­ható kiadásokat, a meiyek október hó végéig felmerülnek, a bevételi többletek­ből fedezhesse. Október végén ugyanis kiszámítható lesz majd, hogy mennyi póthitelt kell a nevezett kiadási czimhez az egész évet illetőleg kérni és akkor előterjesztést fog tenni a városi tanács az iránt a képviselőtestületnek szabály­­szerű intézkedés czéljából. A közgyűlés a tanácsnak a kért engedélyt megadta. (Az uj földadókataszter.) Az uj földadókataszter elkészítésével a város terhére 2203 kor. 10 fill, költség merült fel. , A közgyűlés ezen összeg kifizetését elhatározta. (Egy nj retortás kemencze.) A városi képviselőtestületnek egy korábbi határozata felhatalmazta a vá­rosi tanácsot arra, hogy a gázgyárban bét hatos félregenerator retortás kemen­­ezét építtessen, a gázmosót magasabbra emeltesse és két nagyobb gáztisztitót építtessen. Miután az egyik kemencze most elkészült, a tanács azt az indítványt terjesztette ma elő, hogy a másodi­kat is egyúttal most csináltassák meg, mert igy kevesebbe fog kerülni. A kemencze felépítésének költségei, 1600 korona pedig a jövő évben lenné­nek kifizetendők és ezt a második ke­­menezét is Horn Gusztáv építené fel, a ki az elsőt felépítette. — A közgyű­lés a városi tanács javaslatát elfo­gadta. (Vizhasználati dijak.) A magy. kir. kereskedelmi miniszter elrendelte, hogy az összes vízórákat, a melyek alapján a vizdijak beszedetnek hitelesíteni kell, még pedig hivatalosan. Miután ez nagy költséggel járna, mint­egy 7600 koronába kerülne, a városi ta­nács azt indítványozza, hogy a vízhasz­nálatra vonatkozó szabályrendelet azon szakaszai, a melyek a vízórák szerint megállapítandó dijak fizetésére és a víz­órák kötelező használatára vonatkoznak, módosíttassanak, még pedig úgy, hogy 1.) a vízórák használata és az árak alap­ján megállapítandó dijak fizetése csak ott legyen ezentúl kötelező a hol mint gyárakban, fogadókban, kávéházakban stb. a vizet nagyobb mennyiségben fo­gyasztják ; 2.) a többi házakra vonatko­zólag a vízhasználat után fizetendő dij

Next

/
Thumbnails
Contents