II. kerületi községi polgári fiúiskola, Budapest, 1945

־':-•■11■& יס״■ '״־'׳ ־,־' ־י י ••';יי׳ ״ --W '-־? . A . ■ •■■■.■* ־־—ד־־: • ׳ ד •-ג~ ׳­:ך■!■ ״ . -־ יז־ 4 י / .״ ■■■״■■* . ^ ״ • ■ V ״' ,* 'ל• - '.'•י,.. - % •׳ ״<• ti V״1•?­•' / .V • י■ • . ׳.־ 'V ■­• • V' ■ • . ״ ״״­­•׳ , ׳ . ס י ־4 ן יי •יי V ד « ך A <י .ז ־״ . ♦ ־.-■* V J׳ i t K O 1 * a UL. * A ^ís?r־t• ii-v'-v. !tor ■,- ־*y ‘ fr y/ '• ׳ •י‘ír./f’•ליל guy״*/-■ Hfi ' . ;' ,rii: Vi ti ^״y * ־ JV .*ן־ A.'• / ״ W . lek ölünk 1 b?2. nov. !Óén kezdte. meg működését solius ^«׳zső ־ ' igazgat vezetésével az alsévijdvároei elemi iskola épületében. A megnyílt «130 osztályba 39 tanul״ iratkozott be, kiknek oiotatúalt ~ ■ ׳ bárom t nür T?«־ezte. ­­■'•/ '׳ '.׳־ ־■ ״ ■ • ־ . • • ■-1z Ír?3-74. tanév szeptemberében már a Tabánban, nz I., .. jr Attila649 .»״. sz. bére4.«ban Lengyel Sándor vezetésében találjuk >״ ״ ־. v ־ . ־׳ ־־-־״•׳■ 'N ״ ' ■ • י־י i ' 7 <־. '- - *-v ' •׳ t • ׳ ־ - ־*­­.• - - *• ד % י • l: ־ v .4• / '׳- •• - •' 4»־ *4־•« ׳ צ az iskolát, .»kólánk károm évet töltött ebben az éyületbsn, s itt ׳ ׳ ׳י ־ • ־ . ״• •׳ ־.■־.׳ t ■'■׳ -. ־ ,' ■׳ •. ■ ׳ ­nvito ta meg a II., III. é* IV. osztályt. ziz ií,76-77. tanév élőjén került iskoLnk mai otthonába, ׳ . ' ' '־ ez akkori A/ulve-utoai elérni iskola 11. ©mal«téré. itt nyitotta meg . f . minái-rt az «130 t ..nó7bon az V., majd a. kovatktzob&n a. VI, ősz­׳ י • •״׳־■'*־ t.ilyt. Az 1614-65. tanévben kivált intéz• tünkből a polari iakoli­*■ v ־ . . . ־y . ­bél kifejlesztett kereskedelmi iskola. X. osztálya. J11־x104 az a szó-L’oru k־..v'etkezménv.■ lett, hogy a' ..olgsori iskola V. é& VI. osztálya­' ö י '■•'.י­­, י י étiiéntelőlied*11, s az Ifit5-t6. tanévüsii megszűnt. II évi kapcsolat után, az1696-96׳. év elején különvált és Önállévá lett, de eredeti fc«iyi*é*\ji0*n maradt a felsőkereskedelmi és polgári, 1־z utvbbi é­lére Száné !ו sy kihalj került. 1899-ben a kereskedelmi iskola a Pa-1«־־ utóiban nyert elhelyezést. így ma »volt a lehetőség a további ' ף / .. • * •־ ■ ■יז ״ terjeszkedésre s még 0 tanévben megnyílt az V., majd 1910-61-ben ־.׳(■•• ׳■• ׳• s VI. oszt ly. 1904-05. tanév az iskola vezetésiben kozott vélto­­z-.st, amem1/ib*n Ssenessy kikály 0!halálozíswol Moí’richter Jézsef j • ■ *־ lett az Lgaz.gat*, é*-2 ély(■ világkábciju ős az í?33zéomlás után /fofriukter . " ־ N ׳ ! * י י ' . y v׳ dézcef nyugidojubavonuliísíval az 1916-19. tanévtől kezdve Aawaaim az ־ ■ ׳ \ J®nos igazgat,, áki 193ű-ig vezette intézetünket. Az ő igazgatása alatt vette s.t iskolánk 1934-ben •a kázigazdri szerepét. Így már meg“ volt a mad. a 13 osztálynak, a *szertáraknak, könyvtáraknak, vala­■ : ■ ׳ 1 ־ ׳-■.־ ' .־* •'r ־£■ v .í t . ך V ' / - • >­■ * iry . 'St . f, S:' ■

Next

/
Thumbnails
Contents