Budapesti Hírlap, 1886. június (6. évfolyam, 151-179. szám)

1886-06-01 / 151. szám

2 BUDAPESTI HÍRLAP. (151. sz.) 1886. juniUs 1. ---------------------------------.-------- ■ - 1 ■ —■ Kálmán magatartása által. Ápolják Hentzi emlékét, magasztalják a hadsereg „osz­trák“ és „császári“ szellemét szemben a magyarral, a királyival. Tisza Kálmán mindössze fentartja abbeli jogát, hogy ezt tapintatlannak és helytelennek tartsa s ezzel kvittek. Ott fönn pedig megengedik Tiszának, hogy a dolgot tapintatlannak és helyte­lennek mondja is; mert helyes ugyan a császári osztrák érzület, de tapintatlan­ság ezt elárulni, kifecsegni, kimutatni, minthogy az a bolondos nép, mely a hadi­költséget véres verejtékével keresi, meg­vadul tőle. Tehát szépen, tapintatosan, ti­tokban, feltűnés nélkül­ így állunk Tisza Kálmánnal és alatta. •E­­ nem lévén hajlandó a kóros helyze­tet cselekedetekkel, a hadsereg szerveze­tének reformjával megorvosolni, az ellen­zékekre marad a nagy nemzeti feladatra vállalkozni, mely e probléma megoldásá­ban kínálkozik. Ezt elmulasztani annyi volna, mint meg nem érteni az idők és események tanulságait, annyi, mint fél­reérteni a nemzet nagy érdekeit és fel nem ismerni a magáért. A legújabb eseményeknek kétségkívül meg lesz az az üdvös eredményök, hogy a két oppozíciót közelebb hozzák egymáshoz s a programm egy uj pontja lesz: a hadsereg újjászer­vezése. A képviselőház közgazdasági bizottsága mai ülésében tárgyalás alá vette először a tenge­rinek és kölesnek Bulgáriából és Szerbiából való vámmentes beho­zatalára vonatkozó törvényjavaslatot. Láng előadó utalva a Romániával küszöbön álló vám­­háború által teremtett momentán helyzetre, a javaslatba hozott rendszabályok ideiglenes jelle­gére és a szeszipar szükségletére, a törvényja­vaslatot elfogadásra ajánlja. A­p­p­o­n­y­i gróf kijelenti, hogy miután a szóban forgó tör­vényjavaslat csakugyan a pillanatnyi szükségle­ten van hivatva segíteni, hozzájárul annak elfogadá­sához. Eny­e­di hasonló értelemben nyilatkozik. A bizottság elfogadja a törvényjavaslatot. Láng elő­adó előterjesztő ezután a vámtarifa törvényja­vaslatra vonatkozólag a ház elé terjesztendő jelen­tést. A p p o n y i gr. kijelenti, hogy meggyőződvén arról, hogy e törvényjavaslat nem foglalja magában a Magyarország érdekeinek megfelelő kereskedelmi po­­litika alapelveit, nem fogadja el a törvényjavas­latot s így a jelentéshez sem járulhat. A bizottság elfogadj­a a jelentést. FŐVÁROSI ÜGYEK. A fővárosi adókezelés szervezéséhez. A „Budapesti Hírlap“ ez évi 139. számában öröm­mel olvastuk, hogy a fővárosi tanács hozzájárult az adókezelés újjászervezéséhez, amaz értelemben, mint azt a miniszter leiratában hangsúlyozta , és ez által a tanács jóakaratúlag igyekszik segíteni az eddigi adókezelési mizériákon. Volt alkalmunk a fővárosi egyik-másik adó­számviteli hivatalban, az adókezelés minden ágaza­tát huzamos­ időn át élesen megfigyelni, de nem bocsátkozunk ezúttal a létező bajok elősorolásába. Csak ama szerény óhajunknak adunk kifejezést, hogy az új szervezéssel megbízott tanácsos és bizottság éber figyelmét első­sorban a kezelési ügyrend alapos s minden oldalról szabatosan meghatározott megálla­­pítására fordítsa, s csak ezután másodsorban vegye elő a személyzeti létszám megállapítását, mert csak így lehetséges a tényleges szükségnek megfelelő állások minőségét s mennyiségét pontosan megha­tározni. Eddig is épen abban rejlett az első szerve­zési főhiba, hogy a kezelési ügyrend alapos megha­tározása s osztályozása nélkül oly állomások létesí­tettek, melyek később mint „átfutó állomások“ szük­ségteleneknek bizonyultak, míg a valóságosan, a szolgálat érdekében szükségesnek mutatkozott állo­mások takarékossági szempontból csak igen csekély mérvben állíttattak föl. A kezelési ügyrend megállapításánál, azon óhajunknak adunk kifejezést, hogy a jelenlegi taná­csi V-ae osztály kormányzási fennhatósága alatt.­­ A főváros pénzügyi bizottsága ma dél­előtt Kada alpolgármester elnöklete alatt ülést tar­tott, melynek főtárgyát a 270 milliós fővárosi köl­csönre kiírt pályázat képezte. Beérkezett 4 ajánlat, még pedig a hazai első takarékpénztár részéről 4'9",« mellett, az első magyar általános biztosító tár­saság részéről 4­9%/­, az egyesült fővárosi takarék­­pénztár részéről 4,84%, a pesti magyar kereak­ bank részéről 47­ százalék mellett. Az ajánlatok közül csak az általános biztosító társaságét és a főv. takarékpénztárét vette a bizottság számításba, mint a szembetűnőleg legkedvezőbbeket. Az utóbbi pénzintézet különben ez üzletben csupán mint­egy négy pénzintézetből álló konzorcium egyik tagja sze­repel, melyhez a Niederösterr­ Escompte-Gesellschaft is tartozik. A kettő közt aztán Lampl főszámvevő nyi­latkozata döntött, a­ki a konzorcium ajánlatát hatá­rozottan előnyösebbnek mondja a kamatok negyed­évi utólagos törlesztése és egyéb kedvezőbb szer­ződési feltételek miatt. Némi aggályt okozott még a bizottságban a bélyegilleték kérdése, a­mennyiben a kötelezvények a konzorcium minden egyes tagjá­nak külön lesznek kiállítandók. E­m­ez Károly biz.­tag azonban eloszlatta a kételyt azzal, hogy 2000 frtot meghaladó összegeknél a bélyegületek eléri maximális határát és igy nagy összegeknél ebben a tekintetben nem lehet megtakarításról szó, a fize­tési, beváltási és fölmondási hely pedig a jelen üzlet­nél egy marad: a fővárosi takarékpénztár, mely elvállalta az egész ügylet lebonyolítását. A bizott­ság ezután hozzájárult a főszám­vevő javaslatához. Ezután az elnök soron kívül terjesztett elő egy ügyet, mely hosszabb vitát keltett. A főváros tud­valevőleg megvette a közalapítványi pavillont 3000 frton a pozsonyi hegyen felállítandó üdülőhely szá­mára. Az épület szétszedésére és elszállítására az erdé­szeti és kültelki bizottmány véleménye alapján 1500 frt iizelimináltatott. Most kitűnik, hogy az illetők az új kiállítási helyen szükséges alapozási munkálatokról megfeledkeztek, a­mi ismét körülbelül 1800 írttal szaporítaná a kiadást. A főszámvevő nem tud erre más fedezetet, mint a rendkívüli póthitelt. A több­ség elfogadta a főszámvevő javaslatát. A fővárosi egyesület Budapest főváros színes térképének ki­adása iránt intézvén kérvényt a fővároshoz, a fő­­számvevő ismét csak a rendkívüli póthitelben lát fedezetet az 1100 frtnyi összegre, a­mennyiért a térképet a legolcsóbb ajánlkozó, Weinwurm fényké­pész elkészítené. Ezt azonban már az elnök is meg­­sokalta és azt ajánlotta, hogy miután" a dolog nem oly sürgős, hagyják azt a jövő évi költségvetésre, mert különben egészen összezavarják a főváros háztartását. A bizottság is e nézetet tette magáévá. " A nemzetközi hajózási és tutaj­ozás­i kongresszusra, mely jan. hó 15-én Bécsben fog megtartatni, Budapest fővá­ros is kapott meghívót. A tanács Martin Ottó szakosztályi mérnököt küldte ki s e célra 100 frt előleget tett folyóvá. — A magánépitési bizottság mai ülésén a következő nevezetesebb építési engedélyek kiadását a jobb s balparton fölállítandó 1—1 önálló adóhiva­tal — a jelenleg fönnálló s külön-külön főnökség alatt létező adószámviteli, behajtási s pénztári hiva­talból — egy-egy külön igazgató főnöksége alatti szerves egységgé olvasztatnék egybe. E szerves egységű adóhivatal kebelében aztán fő s alszakosz­­tályok s ezekhez képest oly osztályvezető-előadói, majd minden a lazakosztályhoz megkivántató adóki­vető, könyvelői, revizori, előírói, ellenőri, behajtói számtiszti, illetőleg végrehajtói, valamint segédtiszti, illetőleg segédvégrehajtói s biztosi állások rendsze­resítetnének, melyek a célnak s várakozásnak in­kább megfelelők lennének, mint mily­ennek a jelen­leg fönnálló, külön-külön főnökség alatt létező hiva­talok bizonyultak. Ugyanekkor ama tapasztalaton alapuló meg­győződésünknek adunk kifejezést, hogy az eddigi, a községi szabályrendelet XIV. fejezete 215., 228., 241. §§-aiban gyökerező csekély tiszti létszámmal és a hivatalnoki helyet betöltő dijnoksereggel admi­nisztrálni oly intézményt, mint az adókezelés nem lehet. Ne legyenek az intéző s szervező körök ily nagy­ kiterjedésű és minden izében fontos intézmény megalkotásánál szükkeblűek s ne szorítkozzanak kicsinyes megtakarításokra, melyek végeredménye mindig csak az adózó közönség érdekeit sérti, ha­nem szervezzenek annyi állást, a mennyi a mai adókezelés kívánalmainak teljesen megfelel s ezek betöltésénél kizárólag az 1883. évi I. t.-c.-ben körülirt szakképzettséggel biró egyénekre legyenek figyelemmel, így nem kell évek során áz 100,000 irtokat meghaladó állami s ehez mérten 50­-60 ezer forintokat kitevő ,községi adó, házbérkrajcár, köz­­munkaváltsági dir­ect. követeléseket különböző cí­meken töröltetni s mégis az adóközönség érdekei is óva leendőek. T. ■ ■ . ■ ... ... . - hozta javaslatba u. m. Laczenbacher Pálnak a Teréz körút és Podmaniczky­ utca sarkán három­­emeletes házra ; Steiner Bertholdnak a­ utca 12. sz. a. háromemeletes házra ; Temesváry Zsófiának VII. ker. szövetség-utca 9. sz. a. egyemeletes házra. — Az uj főmérnököt Lechner Lajos min. tanácsost Kamermayer polgármester holnap ve­zeti be hivatalába. Kanyaró. A polgármester a II. ker. is­kola-utcában 18. sz. a. levő Frőbel-gyermekkertet a gyermekek között kiütött kanyaró miatt 3 hétre be­záratta. IRODALOM és MŰVÉSZET. * (A népszínházban) holnap kedden L­u­k­á­c­s­y népszínműve „A vereshaja“ kerül színre B­l­a­h­a L. asszonynyal és szerdán G­e­r­ő népszínműve a „Vadgalamb.“ * (Ábrányiné W. Margit) asszony a magy. kir. opera színház tagja, Csóka Sándor igazgató meghívására vendégszerepelni fog a kolozsvári szín­padon. Háromszor lép föl s énekelni fog az Al­v­a­­,j­á­r­ó­b­a­n (Amina) a Szevillai borbély­ban (Rozina) s a Fekete Dominóban (Angela) vagy a L­a 11 a Rönk­ban, (Myrza.) * (Sarolta k. a.) „A párisi opera igazgató­sága szerződtette Sarolta kisasszonyt, az ifjú ma­gyar hölgyet, aki a minap fényes sikerrel énekelt próbát a „Bűvös vadász“ Annája szerepében“, — írják a párisi lapok. Hogy ki ez a Sarolta k. a., azt nem tudjuk, a párisi újságok is csak annyit tudnak róla, hogy nagyon, de nagyon csinos és ez­zel a sikereinek fele máris biztosítva van. * (Hercegasszony mint hegedűs.) A ber­lini kiállítási palotában tavaly egy orosz hercegné lépett föl mint hegedűművész: Dolgorukij Lili- A menyecske ép oly csinos, mint a­milyen nem orosz , spanyol születés, különben neje egy orosz hercegnek, a­kivel összeveszett és bosszúból elment annak, a mi eredetileg vala a hegedűsnek. Az ura most visszatérítette a hercegi fészekbe és bol­dogan élnek, mig meg nem halnak, vagy mig az asszonyka megint meg nem szökik. * (A m. t. akadémia) Trefort Ágoston elnöklete alatt ma d. u. összes ülést tartott. Elnök jelenti, hogy a király Stocek Józsefnek az akadé­mia másodelnökévé történt megválasztását jóvá­hagyta. Ezután F­r­a­k­n­ó­i Vilmos titkár sajná­­lattal emlékszik meg az akadémia nemrég elhunyt kültagjainak, Ranke Lipót és Valcz György el­hunytéról. Jelenti, hogy Pauler Gyula, az elhunyt másodelnök fia meleg hangon írt levélben köszöni meg az akadémia részvétét, hasonlóképen kö­szönő levelet intézi­k az akadémiához az újonnan megválasztott kültagok: Juricsek József és Je­nes Henrik. —■ Jelenti továbbá, hogy az egyes osztályok beküldték az újból megvá­lasztott állandó bizottságok névsorát.­­ A bizottságok föl fognak szólittatni, hogy elnökök és előadók választásáról gondoskodjanak. A vallás­on közoktatásügyi miniszter jelenti, hogy Schenz Guidó dr., a szt.-Benedek-rendiek admonti apátsá­gának segédkormányzójává választatván meg, jelen hivatalától fölmentését és nyugdíjaztatását kérel­mezte. Minthogy az igazgatói állás betöltésénél az ajánlás joga a m. t. akadémiát illeti, a miniszter föl­kéri az akadémiát, tenné meg a szükséges intézke­­kedéseket. Jelentésében kérdőseg veti föl, va­jon vál­tozatlan maradjon-e a meteorológiai és földmágneses központi intézet, avagy nem volna-e célszerűbb azt egy tudományos s esetleg műegyetemi tan­székké alakítani ? — A III. osztály fel fog szó­líttatni, hogy tegye meg javaslatát. — A „Hu­nyadiak kora“ című munka elárusításából ed­dig 9023 frt folyt be, mely összeg a mű folytatá­sára fog fordíttatni. A Marczibányi-j­utalomról szóló jelentésben ki volt mutatva, hogy a IV. számú pá­lyamunka a beérkezettek között legjobb s dicséretet érdemel; minthogy azonban nincs befejezve, a juta­lom ki nem adható. Elhatározták tehát felszólítani a szerzőt, hogy munkáját befejezve, bírálat végett az akadémiához újból nyújtsa be. Ennek folytán Szilassi Mór tanár levelet intézett az akadémiához, melyben kijelenti, hogy a TV. számú pályamunka szerzője ő, s készséggel aláveti magát az akadémia határozatának. — Az orientalisták nemzetközi kongresszusa Bécs­ben ez évi szeptember 27-től október 22-ig fog tar­tani; az előkészítő bizottság meghívta az akadémiát a kongresszusra. * („Az osztrák-magyar monarkia írásban és képben“) legújabb — 13-ik — füzete Bécsnek és Alsó-Ausztriának van szentelve. Közli Hansl­­­i­c­k Ede cikkét a bécsi zenéről, a­mely becses és tartalmas, mint e kitűnő író minden dolgozata. Hans­­lick egyike azoknak, a­kik isten kegyelméből való igazi írók az osztrák literaturában ; ha ugyan egy­általán lehet ilyennek a létezését koncedálni. A mellett a néhány kimagasló német író mellett, akik esetleg Ausztriában élnek, olyan vidéki törpeség képezi az osztrák író­világ zömét, a­melyről a né­met irodalom tudomást nem vesz. Hogy a képzőmű­vészet sem örvend valami nagy virágzásnak az osz­trák földön, arra nézve elég bizonyítékok lehetnek azok a gyengeségükkel tündöklő illusztrációk, a­mel

Next

/
Thumbnails
Contents