Budapesti Hírlap, 1935. március (55. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-09 / 57. szám

8 B® H, 1935 MÁRCIUS 9, SZOMBAT FOLYJ AT ÁS A 6. OLDALRÓL A Budapesti Hírlap telefon* jelentései a vidéki kerületekből Debrecen A debreceni és hajdunmegyei választások­kal kapcsolatbna a helyzet még mindig tel­jesen bizonytalan. Vay László báró főispán pénteken egész nap Budapesten tárgyalt és a késő esti órákban érkezett haza Debre­cenbe. A Budapesti Hírlap tudósítójának kér­désére Vay László báró főispán kijelentette, hogy a döntés egy nappal ismét elhalasztó­dott és csak szombaton lehet bizonyosat tudni arról, hogy Debrecenben ki lesz a Nemzeti Egység Pártjának hivatalos jelöltje, illetőleg hogy Bethlen István a nemzeti egység listája élén indul-e, avagy teljesen külön listát állít. A vármegyei jelölések tekintetében szintén csak szombaton lesz végleges döntés. Hírek szerint Hajdúböszörményben a hivatalos je­lölt Uzonyi György dr., az eddigi országgyű­lési képviselő lesz, vagy pedig Csorba An­tal dr. ügyvéd, a nemzeti egység törvényha­tósági titkára. A független kisgazdapárt Kál­mán Ferenc kisgazdát lépteti fel és ugyan­csak a hajdúböszörményi kerületben kísérle­tezik a nemzeti radikális párt, amelyről 6gy_ előre nem tudni, hogy kit állít jelöltnek. A hajdúnánási kerületben minden bizony­nyal Maday Gyula dr. országgyűlési képvi­selő lesz a nemzeti egység hivatalos jelöltje. Ellenfele Csiha Endre dr. ügyvéd, a hajdú­böszörményi kisgazdapárt elnöke. A hajdu­­szoboszlői kerületben eddig Móricz Zsigmon­­dot, az ismert írót emlegetik hivatalos jelölt­ként, újabb hírek szerint azonban Auer Pá! dr. lép fel Hajdúszoboszlón a nemzeti egység programjával. Juhász Nagy Sándor, a Ká­rolyi-kormány volt igazságügyminisziere nem vállalta a hajduszoboszlói Kossuth-párt je­löltségét. A nádudvari kerületben míudeji valószínűség szerint Meissner Károly dr. le /. a nemzeti egység hivatalos jelöltje, míg vele szemben Hegymegi Kiss Pál lép fel a füg­getlen kisgazdapárt programjával. Esetli \ pártonkívüli jelöltként indul Petri Pál volt államtitkár, a kerület eddigi képviselője. Debrecenben az ellenzék részéről a független kisgazdapárt listavezetője Eckhardt Tibor lesz, utána következik Hegymegi Kiss Fái, majd harmadiknak Bősze Lajos dr., Eeg;;­­megi Kiss Pál veje. Amennyiben Eckhardt és Hegymegi más kerületekben mandátuméi kapnak, úgy siker esetén Bősze Lajos lenne Debrecen egyik képviselője. A szociáldemok­rata listán Györki Imre dr., Szakosíts Árpád és Gombosi Zoltán vezérigazgató neve szere­pel, míg a horogkersztesek listáját állítólag maga Festetich Sándor gróf. vezetné. Baranya és Pécs (A Budapesti Hírlap telefonjelentése.} Baranyamcgyében tegnap óta teljes erő­vel megindult a választási kampány. Az egyes pártokból és kerületekből befu­tott információ szerint a helyzet a követ­kező: Mohács város: Schmidt Lajos gőzmalom­tulajdonos a hivatalos jelölt. Népszerű ember, mint az egységespárt volt helyi elnökének, nagy befolyása van, meg­választása biztosra vehető. Meg nem erősí­tett hírek szerint fellép vele szemben a város volt képviselője, Mihályffy Vilmos dr. nyug. államtitkár. A független kis­gazda pártnak Beák Alajos dr. ügyvéd a jelöltje. Pécsváradi kerület: Itt is érdekesen alakul a helyzet. A hivatalos jelöltként fellépő vitéz Keresztes-Fischer Miklós dr.-ral szemben nemcsak a független kis­gazda Csirják Antal pécsi szikvízgyáros ve / fel a hm I j de Perlaky György, a kerület két cikluson át volt képviselője és Márovics Andor pécsi építkezési vállal­kozó is indul. A választás igen érdekesnek és hevesnek ígérkezik a négy jelölt között. Siklósi kerület: Hivatalos jelölt Béldy Béla dr., a Nemzeti Egység Pártja köz­ponti propaganda bizottságának igazga­tója, aki Sebeszta Imre vármegyei köz­ponti titkár társaságában már leutazoít kerületébe. Béldyvel szemben hír szerint fellép Simon János, a régi képviselő, vala­mint Nagy Ferenc kisgazda, mint a füg­getlen kisgazdák hivatalos jelöltje. A ne­gyedik jelölt ebben a kerületben Kodo­­iányi János, a baranyai születésű író. nemzeti radikális párti programmal. Em­legetik még jelöltként Mándy Sándor dr. sz'ntlőrinci földbirtokost és Hideg János református lelkészt. Szentlőrinci kerület,: Pataasi Dénes hivatalos jelölttel szemben a független kisgazdák ellenjelöltjeként emlegetett Perr Viktor hír szerint nem lép fel. Arról, hogy Perr helyett H l°sz a független kis­gazdák jelöltje, még nem történt döntés. Fellép még Narancsik József dr. szentlő­rinci ügyvéd kormánypárti programmal. Villányi kerület: Hivatalos jelölt He­ckenberger Konrád, láncsóki esperes, el­lenjelöltje a független kisgazda Riesz Ádám szajki kisgazda. Elterjedt a híre an­nak, hogy fellép Gratz Gusztáv nyug. kül­ügyminiszter, mint a magyarországi né­metség vezető embere. Ezt a kombinációt azonban nem tartják komolynak. Sásdi kerület: Egyelőre még Feniczy Ignác dr. a hivatalos jelölt. De oly hírek érkeztek, hogy a kerület régi képviselője visszalép és helyébe Bíró Károly dr. bu­dapesti ügyvédet jelölte a Nemzeti Egy­ség Pártja. A kisgazdák részéről Schass Károly magyarszéki gőzmalomtulajdonos lép fel, mint Eckhardték hivatalos je­löltje. A Griger-párt is állít jelöltet, Brichlovich Lajos személyében. Magyarbolyi kerület: Schmidt Lajos dr.. aki hivatalos jelöltként indul, hír sze­rint Mándy Sándor dr.-ral veszi fel a har­cot, aki a legutóbbi választáson is Schmidttel szemben bukott meg. Zalániaí kerület: Itt Brogly Józsefnek eddig nincs ellenjelöltje. Pécsett a szombat délután tartandó je­lölő ülésen dől el véglegesen, kik lesznek az egységes polgári lista jelöltjei. Visnya Ernő felsőházi tag, a pécsi Nemzeti Egy­ség Pártjának elnöke ma Budapestre uta­zott, ahonnan szombaton érkezik vissza Pécsre. Egyelőre befejezett ténynek lehet venni Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter pécsi jelöltségét. Hogy a miniszter mellett kik kerülnek a listára, az szombaton dói el. Valószínűen Makay István polgármes­ter, Bozóky Géza. dr. egyetemi tanár és Marófhy Géza nyug. ezredes, a fronthar­cosok pécsi elnöke következnek a pénz­­ügjrcmnirzter listáján. A szociáldemokra­ták Esztergályos Jánossal és Tolnay Jó­zsef párttitkárral veszik fel a harcot. Szó van egy nyilaskeresstes listáról is, mely­nek Péter József volt városi levéltáros nne a vezetője. Szeged (Saját tudósítónk telefon jelentése.) Je- T etette a Budapesti Hírlap, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök elvállalta a szegedi képviselőséget és a Nemzeti Egység Párt­jának szegedi listavezetője lesz. Ez a hír már csütörtökön délután elterjedt a vá­rosban és mindenütt a legnagyobb örömet keltette. Gömbös Gyulát ugyanis Szeged­hez régi és erős szálak fűzik és a város közönsége meg van győződve arról, hogy Gömbös Gyulában legalább olyan hatha­tós támogatóra talál, mint amilyent néhai Klebelsberg Kunó grófban elveszített. A kormánypárti lista második helye vitéz Shvoy Kálmán dr. altábornagyé, aki­nek nyugalomba vonulása óta igen nagy szerepe van a város társadalmi és város­­politikai életében. A harmadik hely sorsa egyelőre még bizonytalan, valószínűleg csak szombaton történik meg a döntés, hogy kit jelölt a kormány ezen a helyen. Szó van Begaváry Back Bemát felsőházi tag nevéről, de beszélnek Wagner Adolf gazdasági főtanácsos és Szécsényi István dr. jelöléséről is. Rassay Károly, aki 10 év óta képviselője Szegednek és aki most is elvállalta a jelöltséget, pénteken Sze­gedre érkezett és beszédet mondott egy szűkebbkörű pártvaesorán. Beszédében kijelentette, hogy meggyő­ződése szerint Szegeden a választási küz­delem példaadóan tiszta lesz, aminek ga­ranciája, hogy itt magával a miniszterel­nökkel áll szemben. A szegedkörnyéki kerületekben érdeke­sen alakult a helyzet. Makón, ahol eddig Petrovics György volt képviselő, a Nem­zeti Egység Pártjának hivatalos jelöltje most Görgey István dr. A Kossuth-párt programjával Könyves-Kolonits József dr., a szociáldemokrata párt programjával pedig Hubai János veszi fel a küzdelmet. Nagylakon a hivatalos jelölt Végváry Jó­zsef dr., aki a reformnemzedék program­jával indul a küzdelembe. Vele szemben Csorba János dr. független kisgazdapárti programmal lép fel. A törökkar.izsai ke­rületnek Bodó János volt a képviselője, állítólag más kerületet szántak neki. Eb­ben a kerületben vitéz Bánsághy György a hivatalos jelölt. Nem hivatalos jelölt nemzeti egységpárti programmal Bécsi Bertalan dr. ármentesítő főmérnök. Bat­­tonyán hivatalos jelölt Vásárhelyi Sándor dr., aki már le is mondott állásáról, hogy a jelöltséget vállalhassa. A kiszombori ke­rület hivatalos jelöltje Lakatos Gvula dr., nem hivatalos kormánypárti jelölt Kiss Károly tanfelügyelő. Főlevéltárost és négy tanácsnokot választott a főváros közgyűlése A főváros törvényhatósági bizottsága pénteken délután ülést tartott. Napirend előtt Sümegi Vilmos kért szót és megem­lékezett arról, hogy április 8-án lesz H. Rákóczi Ferenc halálának kétszázadik for­dulója. Király Kálmán tanácsnok ismertette ez­után a Balatonhoz vezető új út fővárosi szakaszának rendezésére tett előterjesz­tést, továbbá a Tabán ideiglenes kertészeti rendezésére vonatkozó javaslatot, amelye­ket elfogadtak. Egyhangúan fogadta el a közgyűlés a vitézi házhelyekre vonatkozó előterjesztést is, eszerint különböző szé­kesfővárosi területeket adományoznak az Országos Vitézi Szék részére száz vitézi házhely céljára. Százhúszezer pengő a választásokra Czebe Jenő dr. tanácsi főjegyző refe­rálta ezután a polgármester ama javasla­tát, amelyet az országgyűlési képviselővá­lasztások költségeinek fedezésére, illetve előlegezésére tett. A bizottság egyhangúan magáévá tette az előterjesztést, melynek értelmében a választási költségekre száz­­húszezer pengőt előlegez a főváros. Jelölés a tanácsnoki állásokra Este hét órakor Sipőcz Jenő főpolgár­mester jelentette, hogy a törvényhatósági bizottság a kijelölő választmány tagjaiul megválasztotta Bródy Ernőt, Révész Mi­hályt és Wolff Károlyt. Közölte egyben, hogy törvényadta jogánál fogva a maga részéről a bizottságot Csilléry Andrással. Usetty Bélával és Harrer Ferenccel egé­szíti ki. Felkérte a kijelölő választmányt, hogy a jelölés megejtésére nyomban vo­nuljon vissza a főpolgármesteri dolgozó­­szobába. A kijelölő választmány nyomban meg­alakult és mintegy félórás tanácskozás után ■ érkezett meg a közgyűléshez a jelö­lés eredménye. Eszerint a tanácsnoki ál­lásokra első helyen Rosta János. Goszleth Ernő, Schmaderer Oszkár és Haidekker János, a második helyen: Farkas Lajos, Battláy Imre, Vigyázó Gáza, Zielinszky Tibor, harmadik helyen: Anialffy Géza, Keresztes Miklós, Galhier Ferenc, Pertik Béla, Czebe Jenő, Bartl Tivadar, Horony: Pálffy Aurél, Szvoboda K. Endre, Ecliczay Pál és Boross Pál főjegyzőket jelölték. A megüresedett főlevéltárosi állásra első he­lyen Budó Jusztin dr.-t jelölte a választ­mány. A főpolgármester a jelölés kihirdetése után nyomban elrendelte a szavazást, amely nyolc órától féltízig tartott. A világítási tarifa-reform A napirend leíárgyalása után az inter­pellációkra került a sor. Nagy Lajos a gáz- és villanydíjak emeléséről elterjedt híreket tette szóvá. Morvay Endre tanács­nok nyomban válaszolt. Tény, hogy az ügyosztály a főváros vezetőségének utasí­tására foglalkozott a gáz- és a villanytari­fák revíziójának kérdésévé és készültek is bizonyos tervezetek. Ezek a terveze­tek azonban ezidőszerint még nem vég­legesek. Az említett tervezetek szerint sem jelentene a revízió legcsekélyebb drá­gulást sem a gázfogyasztókra nézve és a villanyáramnál is csak jelentékeny külön­bözet jelentkezne a nagyobb háztartások­nál, ahol a berendezési tárgyakhoz képest eddig keveset fogyasztottak. Perley Lajos intézkedéseket kért a pol­gármestertől a polgári lakosság légi és gázvédelme érdekében. Némethy Károly tanácsnok válaszában bejelentette, hogy a nagyjelentőségű kérdés megoldásával a főváros vezetősége már komolyan foglal­kozik és nincs szükség külön felterjesz­tésre. A választ tudomásul vették. A választás eredménye Hosszabb szünet után éjjel tizenegy óra­kor nyitotta meg Sipőcz Jenő dr. főpolgár­mester újból a tanácskozást és bejelen­tette. hegy a választás eredményéről szóló jegyzőkönyvet Farkas Ákos dr. tanácsnok fogja felolvasni. A jegyzőkönyv adatai sze­rint a törvényhatósági bizottság 191 tagja szavazott. Budó Jusztin dr.-t 186 szavazat­tal választották Tneg a székesfőváros fő­levéltárnokává, Rosta János dr.-t 153, Schmaderer Oszkárt 107, Zielinszky Szilárd dr. 101 és Battlay Imre S6 szóval tanács­nokká választott. A többi jelöltek is kap­tak szavazatot, közülük a legtöbbet Gosz­leth Ernő (00, Haidekker János (77), Ho­­rony-Pálffy Aurél dr. (43). Boross Pál dr. (20) szavazatot. A jegyzőkönvv felolva­sása után a főpolgármester törvényesen megválasztott főlevéltárosnak jelentette ki Budó Jusztin dr.-t, törvényesen megvá­lasztott tanácsnoknak pedig Rosta Já­nost, Schmaderer Oszkárt, Zielinszky Szi­­lárdot és Battlay Imrét és azt javasolta a közgyűlésnek, hogy az újonnan megvá­lasztott főtisztviselőket a hivatali eskü le­tétele céljából küldöttségi úton hívják meg a közgyűlési terembe. A küldöttséget Ilovszky János vezéte. Rövid szünet után, negyed tizenkettő­kor éjjel nyitotta meg újra a közgyűlést Sipőcz Jenő főpolgármester. A küldöttség kíséretében érkező új tanácsnokokat és új főlevéltárost a közgyűlés tagjai éljenzés­sel fogadták. A megválasztottak az elnöki emelvény előtt sorakoztak fel és a főpolgármester enunciációja után, amelyben a választás eredményét közölte velük, elhangzott a hivatali eskü. Az eskü letétele után Sipőcz Jenő fő­polgármester nagyhatású beszéddel üdvö­zölte az új főlevéltáro3t és az új tanács­nokokat. A főpolgármester üdvözlő beszédére Schmaderer Oszkár tanácsnok válaszolt, hálásan köszönte meg a főpolgármester üdvözlő szavait és a törvényhatósági bi­zottság előlegezett bizalmát. A főváros péntekesti közgyűlésén né­hány percre megjelent a teremben Bor­nemissza Géza, az új kereskedelmi minisz­ter, akit a társalgóban összegyűlt bizott­sági tagok meleg ovációval üdvözöltek. Bornemissza Géza kereskedelmi miniszter azután lesietett az első emeletre és leadta a tanáesnokválasztásra a szavazatát, majd rövidesen eltávozott. A közgyűlés 12 óra előtt néhány perc­cel ért véget. . Bethlen István gróf nyilatkozata a Cordera cSelia Será-ban Bethlen István gróf nyilatkozatot tett a Corriera delta Sera című nagy olasz napi­lapnak a többek közt ezeket mondja: — A* Nemzeti Egység Pártjából való kilé­pésem csakis belpolitikai okokra vezethető vissza; elhatározásomnak semmi összefüg­gése nincs külpolitikai kérdésekkel. A Nem­zeti Egység Pártjából való kilépésemet nem olvi kérdésekre vezethetem vissza, hanem in­kább metódusokra. Ezután a Gömbös Gyula miniszterelnökkel való megállapodásról és annak megszűnésé­ről, majd kilépéséről beszélt, majd igy foly­tatja: — Egyáltalán nem vagyok minden kérdés­ben- a kormány ellen. Ellenkezőleg, támoga­tom a kormányt, hogyha azon a vonalon fog maradni, melyben Gömbös és én megállapod­tunk a Kormányzó frr magas közvetítésével. Ismerteti a belpolitikai problémákra vonat­kozóan a miniszterelnökkel folytatott tár­gyalásait, amelyek a kormányzói jogkör, a felsöház és a választójog reformja dolgában is megegyezésre vezettek. Részletesen foglalkozik a külpolitikai kér­désekkel és természetesen újból hangsú­lyozta, hogy a magyar külpolitika alapja az Olaszországgal való barátság és ennek is kell az alapnak maradnia. A hármas egyez­ményeket helyesli és ami ezek gazdasági ré­szét illeti, ö még többet tett volna. Nagy le­hetőségek maradnak a jövőre vonatkozóan, mondja. Az olasz-francia egyezménytől ki­tűnő eredményeket vár a Duna-medencére vonatkozóan. Majd nyilatkozatát így fejezi be: — Aláhúzni óhajtom ezenkívül, hogy vég­telen bizalommal viseltetem az olasz kor­mányelnök iránt s hozzáteszem, hogy ma­gam is tudom, mennyire ismeri nemcsak a magyar nép kívánságait, de ezenkívül azokat a pontos határokat, melyeken túl a a ma­gyar kormány nem mehet. Véleményem az, hogy ö, mint Magyarország őszinte barátja, első lesz Magyarország támogatásában az elkövetkezendő tárgyalásokon. — Ami a revízió kérdését illeti, az a véle­ményem, hogy azt elő lehet hozni mint té­zist, de az idő még nem érett meg arra, hogy ennek a kérdésnek gyakorlati megoldá­sát most várjuk. Nagyobb lehetőségeket és nagyobb szükségességet látunk abban, hogy megvalósítsuk az alapját egy jobb, általános atmoszférának és hogy eltávolítsuk azokat a nehézségeket, melyek köztünk és a kistan­­tantállamok között fennállanak. — Az új képviselőháznak talán csak há­rom feladata lesz: a költségvetést megsza­vazni, megszavazni ezenkívül a kormányzó jogkörére vonatkozó javaslatot és az új vá­lasztójogi javaslatot. Azután új választások fognak következni. Nem vagyok a titkos vá­lasztójog ellen, de bizonyos biztosítékokat követelek. Nem vagyok ellensége a latifun­dium reformjának sem, mivel már négy év­vel ezelőtt én terveztem egy erre vonatkozó javaslatot. Teljesen nyugodt vagyok az álta­lam akart elszigeteltségben,

Next

/
Thumbnails
Contents