Budapesti Közlöny, 1901. március (35. évfolyam, 50-75. szám)

1901-03-22 / 68. szám

Budapest, 1901 68. szám Péntek, márczius 22 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIT ITALOS ÍJ A P. Szerkesztőségi m­ona : V.a kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : m, Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Sdófizetéseket elfogad és lappéldányokat­­árusít az Eggeilberger-féle könyv­ikereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési áraz : ■aponkánti postai szétküldéssel, vagy helybe» házhoz hordva: Egész évre , * 40 korona Félévre 20 * Negyedévre. .... 10 » Elég telje« lap­­ra 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalok Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjal előleg­esen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 38&11., kétszernél 32 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 26 fillérbe kerül minden egy­ megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Második orvosi jelentés. Blanka, főherczegasszony ő cs. és kir. Fenségé­nek, valamint az újszülött főherczegnek az álla­pota teljesen kielégítő. Bécs, 1901. márczius 21-én reggel. Dr. Czyzewicz, s. k., tanár. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán gróf Zichy Géza belső titkos tanácsosnak, a zeneművészet terén szerzett érdemei elismeréséül, Ferencz József-rendem nagy keresztjét adományo­zom. Kelt Bécsben, 1901. évi márczius hó 17-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Magyar ministerelnökömnek a minis­­terium nevében tett előterjesztésére dr. Jeszenszky Sándor ministeri tanácsosi czim­­mel és jelleggel felruházott belügyminis­­teriumi osztálytanácsost a közigazgatási bírósághoz ítélő bíróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1901. évi márczius hó 18-án. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Hamza Géza szegedi ítélőtáb­lás bírót az ottani törvényszék elnökévé kinevezem. Kelt Bécsben, 1901. évi márczius hó 19-én. Ferencz József, s. k. Dr. Plósz Sándor, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Dunkl János udvari zenekiadónak a királyi tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1901. évi márczius hó 17-én. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Gyula, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a külügyek közös ministe­rének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi márczius hó 14-én kelt legfelső elhatározásával Mró Hammerstein-Gesmold Arnold első osztályú követségi tanácsost rendkívüli követté és meg­hatalmazott ministerré a perzsa udvarhoz leg­kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a külügyek közös mi­nisterének legalázatosabb előterjesztésére, folyó évi márczius hó 14-én kelt legfelső elhatározásá­val, galánthai és fraknói gróf Esterházy Pál második osztályú követségi tanácsost első osztályú követségi tanácsossá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 14-én kelt legfelső elhatározá­sával, jur. dr. Bomba Szilárd Tivadar első osztályú követségi tanácsosnak a rendkívüli követi és meghatalmazott ministeri czimet és jelleget, gróf Mensdorff-Pouilly-Dietrichstein Albert és wchmnitzi és tettaui gróf Kinsky Károly második osztályú követségi tanácsosoknak pedig díjmente­sen az első osztályú követségi tanácsosi czimet és jelleget legkegyelmesebben adományozni mél­tóztatott. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a pozsonyi állami kórháznál megüresedett másodorvosi állásra dr. Kürthy Artur ottani benlakó díjtalan orvosgyakornokot nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Zala vármegyében a törde­­miczi anyakönyvi kerületbe Csillag Ernő helyet­tes­­ körjegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a draskoveczibe Szobolics Rezső segédjegyzőt, a bucsuszentlászlóiba Tóth József jegyzői írnokot, a szentmáriaiba pedig Füzessy Gusztáv helyet­tes jegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és Füzessy Gusztávot, valamint Csillag Ernőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Trencsén vármegyében a nemeskiskotessói anyakönyvi kerületbe Koromzsay Géza segédjegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a kis-sztankóczi kerületbe Bánóczy Aladár helyet­tes segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettessé ne­vezte ki és mindkettőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közre­működéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Zemplén vármegyében a szerencsi anyakönyvi kerületbe Székely Győző napidíjast, a szécs-kereszturiba Nagy Albert segédjegyzőt, a radiba Falu Kornél jegyzői ír­nokot, a nagy-géresibe Szikszay Sándor segéd­jegyzőt, az izbugya­radványiba Vogler Rezső segédjegyzőt, a felső-csebinyeibe Graffy Antal segédjegyzőt, a virovaiba pedig Gajdiez János segédjegyzőt anyakönnyvvezető helyettesekké ne­vezte ki és, Falu Kornél és Vogler Rezső kivé­telével, valamennyit a házassági anyaköny veze­tésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Sopron vármegyében a nagy­­höfilányi anyakönyvi kerületbe Dühnert Sándor jegyzősegédet, a születési és halálozási anya­könyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anya­könyvvezető helyettessé nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister, 21.100/901 szám alatt kelt elhatározásával, a rudolfsgnadi ármentesitő és belvizlecsapoló társulat ministeri biztosa mellett az 1885. évi XXIII. t.-czikk 124. §-a értelmében működő véleményező bizottság tagjává Dolga Lajos községi jegyzőt kinevezte. A kereskedelemügyi m. kir. minister Arnold Antal m. kir. honvéd I. osztályú igazolványos altisztet a budapesti kir. zálogházak tiszti lét­számába, a XI. fizetési osztály 3 fokozatába, ideiglenes minőségű segédtisztté nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Ilosvay Bertalant, a kolozsvári tud. egyetemmel kapcsolatos Karolina orsz. kórháznál ideiglenes minőségben alkalmazott gépészt, végleges minő­ségben főgépészszé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Andrei Sándor okleveles tanítót a révauj­falvi községi elemi iskolához rendes tanítóvá kinevezte. Brill Márton Sándor budapesti illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Mariska, Ilona, Endre, Sarolta és Miklós vezeték­nevének »Birót-ra kért átváltoztatása, f. évi 23.413. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. Nanu Károlyárapataki ületőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Földváriéra, kért átváltoz­tatása, f. évi 23.937. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Schwartz Jakab pankotai illetőségű buda­pesti lakos vezetéknevének »Sávoly«-ra kért átváltoztatása, f. évi 24.953. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Ungár Dezső m. kir. pénzügyőri vigyázó uj­­fehértói lakos vezetéknevének »Ujhelyi«-re kért átváltoztatása, I. évi 25.304. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-dik oldalon kezdődik s két és egynegyed iv mellékleten folytatódik.

Next

/
Thumbnails
Contents