Budapesti Sakkhiradó, 1956 (1-6. szám)

1956 / 1. szám

Budapesti t­akkhiradó A BUDAPEST/­ TÁRSADALMI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA. Budapest ,1956.__________________________ 1.szám. « B E K 6 3 7 Új köntösben és terjedelmesebb a­­lakban jelentetjük meg mai számunkkal Híradónkat.. Sok munka és harc előzte meg azt a törekvésünket,hogy megfele­lő formát adjunk lapunknak.Sakkozóink áldozatkészsége és a sakkszakosztályok megértő támogatása segítette munkánkat és ezt a támogatást tartalmas lappal kívánjuk meghálálni. - Lapunk a sakko­zók széles táborához fog szólni és o­­lyan problémákkal foglalkozunk majd, amely leginkább érdekli ezt a tábort. • Fő célunk azonban mindenek előtt a sportszerűségre való nevelés leaj, a sportszerű viselkedést példákkal fog­juk megvilágítani , reméljük,hogy ez­által elérjük­ célunkat, a csapatveze­­tőknek és versenyvezetőknek munkáját megkönnyítjük. Feladataink közé tartozik még a bu­dapesti versenyek ismertetése,hogy ez­által is tájékoztatást nyerjenek a be­indításról és végeredményekről a ver­senyzők.Ezáltal kívánjuk megkönnyíte­ni versenyzési lehetőségüket és a ver­senyekre való felkészülésüket. A főhangsúly -magától értetődik- a csapatbajnokságokon lesz,hisz ez a tö­­megverseny foglalkoztatja úgy minősé­gileg,mint mennyiségileg legtöbb sak­kozónkat. ÖNTŐ Érdekesség szempontjából is ez a ver­senyfajta vezető helyet foglal eme­zért tervünk,hogy kimerítően foglal­kozzunk minden csapatbajnoki forduló után és az azokon előfordult jó játsz­­mákat rövid szöveggel leközöljük. De feladataink közé tartozik az is hogy úgy a budapesti,mint a kerületi Társadalmi Sakkszövetségek Biankáját behatóan ismertessük,beleértve az e­­gyes bizottságok munkáját is , ezeken keresztül az olvasótáborunk megismer­je részleteiben is a budapesti sakk­élet szervező munkáját. Az előirányzat eléggé bő feladatot ölel tehát fel,amelyet lapunk szer­kesztő bizottsága meg is kíván való­sítani s ezért már az induláskor hang­súly­ozzuk,hogy minden sakkozóra szá­mítunk,mint munkatársra,aki elősegí­ti munkájával lapunk minőségi fejlő­dését. Az új forma dacára lapunk számára szebb kivitelt szerettünk volna,azon­ban a lap nyomdai előállítása lega­lább mégegyszer annyi példányszám e­­lőfizetését kívánja meg, mint azaeny­­nyivel jelenleg megindult a Híradó, reméljük azonban,hogy olvasótáborunk segítségével az új évre ezt a tervün­ket is megvalósítjuk. VERSENYHÍREK A Budapesti Társadalmi Sakkszövet­ség­­ A3.jechin - emlékversenyt rendez mesterjelöltek és csillagos I.osztályú versenyzők részére,október 15-november 16. között. Különösen fontos ez a ver­seny azok részére,akiknek minősítése 1956.december 31-én lejár,mert az 1957 évi országos elődöntőn csak érvényes minősítéssel rendelkező mesterjelöl­tek indulhatnak, Budapest Ifjúsági Egyéni Bajnok­ságának döntője október 8-án kezdő­dik.A mezőny tiszta I.osztályú ver­senyzőkből áll s így csillagszerzés­re jogosít. A döntő 1.-3.helyezettje az Országos Elődöntőbe kerül.

Next