Budapesti Sakkhiradó, 1961-1962 (1-16. szám)

1961-1962 / 1. szám

Vfv/­*V· #, . X 4. ■- v- tf ' ' • .• ~/(y •••',//fv/ n 1.szeptenber 29 Budapesti Sakkhiresdó A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA J 1QS1/62. 1.SZAM u Budapest 1961/62.évi ssapstbaj­nokság versenykiírásának kiegá- ' szitásé as e.helyesásek eldöntá­­s* A./feljutás e.pontben befeje­­ző apadatkánt. Aa I.esztályban ráestverő sport­­körök II./tartalák/ceapetai aág a bajnoki óra elnyerése esetán m sem juthatnak fel az országos jellegű bajnokságba.Ilyen esetben a soren következő helyezett csa­pat ssersl meg a feljutás jogát.­ A budapesti csapatbajnokság s­zólását a versenybíróság 1991. szeptember 8-án tartotta meg.Ja alkalommal a Budapesti Sakkssö­▼etság sok harsasa ás ssakságea szervesásl­ás lebonyolítási kár­­dást bossált meg a peapetvezetők* kel.Igen sajnálatos,hogy a Dina­­mó,KBanyölp.lla. ás as Uraterv I.osztálya,továbbá a Köb.Reál, Ságvári po Ssállítók XI.eostályú csapatainak kápviselői nem jeleni­tek meg,es lerseny adott esetekből hátrányt is jelenthet csapataik­as­z­on A Versenybíró Elsettaág köalená­­nyoit As Országos Csapatbajnokság I. eestályának versenykiírása sso­rtat a játssmajegymás tekinteté­­ben a FIM szabályok 13.f­dl kell alkalmasai.Es a szabály a legu-jabb IV.kiadású magyar szabály­­önyvben megtalálható Ast a sza­bályt a VIM as alábti kiegássí­­tással látta olt " A FIM versenyssebály bizottság határosata a veret­­yszabály­ok 13. 5-ának alkalmasása és magyarázata t­árgyában/negje­lent a FIM Borus 1960.ári A.szamában/. A versenyszabályok a játosma fa* számán előfordul, valamennyi le­­hetságes esetet sem szabályoshat­­ják.A legtöbb esetben a szabályok *•* teljesen határesettek,úgy kell tehát a helyes döntást elár­­^•hogy a hasonló esetekre vonat­ná határozatokat kell alapul venai.A versenybíró munkáját 11- Mt kell feltételesül,hogy 1 bíró a sakkvágos ismereteket igássságos h­álókápessággel ás VERSENYBÍRÓSÁG : tárgyilagossággal alkalmassá.Egy­­ minden esetre kiterjedő szabály©-­* !­sás egyrosst akadályosná a bírót, I hegy esebed elhetárosásra jusson 1 i ás a helyes megoldást megtalálja 1 - ast a döntást - amely a felme­­s mtt esetnek megfelel,másrásst a­­ rássletes szabályosás nem is le- J I hátságon,mert lehetetlen mindent­ő­l előre látni,ami megtörténhetik. 1 A versenyszabálybiset­t­ság kle­­fi fássitő magyarázata a 13.5.2.be­* csodájábant­­ A szabály a"hulyes idősávért" nem­­ határossa meg pontosan.Az elhass­­­­nált gendelkedási időt,a megtett­­ lopások számát ás as adott Alidét figyalemberűre.a versenybiró fel­adata annak eldöntáse,hogy egy versenyző a fenti kifajulásnak /súlyos idősarar/ megfelelő hely­zetbe jutott-e.Ebben a kérdásben a versenybíró válománye döntő.Ha a versenybírónak az a válemánye, hogy súlyos idősarar esete nem áll fea,­ás a versenyső ennek ellenére Vonakodik a játssház a 13.szabály 1.pontja sserlati módon jegyesni, úgy vele esetben a 17. 1.pontját kell alkalmasul.Ha a versenyző igyekszik a bíró határozatát tel­jesíteni,de számára lehetetlen a játssaa jegyságát kiegészíteni a­­nálkül,hogy ellenfele játszmalap­­ját igénybevegye,ugy ezt a ver­­senysőnek a bíróval kösölnie kell A versenybíró dönti el,hogy a játssmajegysás kiegássításe ál­ságoshoz ő-e as időellenőrsás e­­lőtt as ellenfál savazása nálkül. Az ellenfál nem tagadhatja meg ját­smalapja átengedésát,még pe­dig kát okból: 1.7 a játszmalap a versenyrendelőaág tulajdona, 2./ a játosmajegyses klegássítá­­sánek tartama alatt as ellenfál órája jár. ■irden más esetben a játssaa­­j*gy**» klegássltáse esek as 1- i­dőellenőrsás után tortánkét.Itt kát eset lehetságed­ a. / a kát versenysó egyikánek játssmajegysáse hiányos,a jegy­ed« klegássltáse as alatt törtá­­nik,míg as ő órája jár. b.­­ egyik versenylő sem vesette teljesen a játesmalapot.ss órát le kell állítani,am­íg mindkát j­átssmalap kiegássításe megtör­­énik.Esetleg egy másik sakk kása­letet igénybe lehet venni a ver­senybíró felügyeletek mellett,aki az állást előzőleg feljegyezte. Ha a./ esetben a versenybíró azt állapítaná meg,hogy a teljes j­átssaalap nagyen alkalmas a ku­­nysó lopások kiegászításáre,ugy ab./ pont szerint kell eljárni. /Luxemburg,1959.szept.17.Regard ok,Berman ok,Abramov sk,Flehr sk, Steek sk. A Magyar Sakkszövetság Verseny­­biró elsottsága által kiküldött versenybírók tehát­­ kizárólago­­san az OB I.e.csapatnár köséseken­­a FIM 13. 0-át alkalmazzák a játosaalvás tekintetében,különö­­sen idősavar esetén.Tekintettel azonban a csapatbajnokság adott­ságaira ás sajátosságaira a fent idázott szabálykiegássítás b./ pontja a következők szerint ko­mi alkalmasászat as as idő,amely a játssaalapok kiegássításe mi­att eltelik,fele-fele arányban a két versenyző gondolkodási idejét terheli. A Budapesti Sakkszövetség október hó második felében alapfokú bíró­­tanfolyamot rendes,a rásztvenni szándákosok jelentkessenek októ­ber 15-ig - írásban/náv­ás lak­aim,telefon megjelölásável/ - a szövetság Irodájában,Budapest,V. ▼áoi-u.62.ids.7.alatt. Amely aárkolást nem versenybíró veseli,ott a kat vntásé tartozik az eredmányjelentő lapot a csö­­vetségbe bevinni a markólást kö­vető hétfőn d.u.18 óráig.Ismételt műlasstás esetén 2-2 büntetőpon­tot von le az cseseredaányból a versenybíróság. IB MEMÓRIÁM.......... Márton István,a Híradótechnika versenyzője augusztus 6-án repü­­lőszerencsátlanság áldozata lett. Komoly játákával es sportszerete­­tável nind­ig a csapat érdekelt ■snleálta.fioláké közöttünk ál... ! ! l 1

Next