Budapesti Sakkhíradó, 1974 (1-17. szám)

1974 / 1. szám

Budapesti Satdititradó A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 1974.évi 1.szám. A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYE­­ A MÓDOSÍTÁSOK A SAKKOZÓK SZ­­NT-ÉS KÖVETELMÉNY­RENDSZERÉBEN A Magyar Testnevelési- és Sportszövetség Országos Elnökségének 180/1972. sz. h­atároza tániak mellék­leteként megjelent "A sportolók egységes minősítési szabályzata” és a Magyar Sakkélet 1973/2 száma tar­­talmazza a sakkspor­tra vonatkozó előírásokat. 1974. január 1-i hatállyal a Magyar Sakkszövetség Elnöksé­ge az OTSH hozzájárulásával az alábbi változásokat vezeti be: A mesteri címre minősítő versenyek feltételei: /93.old./ A mesteri cím normakövetelményei e. / A versenyen a résztvevők fele mester legyen /párat­lan szám esetén felfelé kerekítendő/, akik közül legalább háromnak a listabeli értékszáma meghalad­ja a 2300-at; 1. / a verseny átlagér­tékszáma minimum 2201. MESTEREKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ''Második bekezdés/ Minden 2350 értékszám alatti mesternek indulnia kell az­ elődöntőn, amennyiben részt akar venni az országos egyéni bajnokság további v­er­senyein, kivéve azokat, akik az­ előző bajnokság döntőjében sze­repeltek. az a mester, akinek listabeli értékszám­a a 2350-at eléri és azt egy éven belül megerősítette, jogosult közvetlenül a bajnoki középdöntőn indulni. Értékszám szerző és módosító versenynek minősül a továbbiakban minden olyan verseny, amelyen mesterjelöltnél alacsonyabb minősítésű versenyző nem vesz részt és a résztvevők közül legalább négy tette­ van a listán. MAGYAR SAKKOZÓK 1974. évi ÉlÍTÉKSZÁM-NÉVSORA A Magyar Sakkszövetség az 1974.évi egyéni- és csapatversenyek szervezéséhez közzé teszi az IP­/T. és a korábbi évek versenyeredményei a­lapján kialakult értékszám-névjegyzéket. A névsorral kapcsolatban az­ alábbiakra hívjuk föl a figyelmet: 1. Az erős­ista "Partengedély” rovatáb­a a versenyzők érték­számát - amennyiben e névsorban szerepel - fel kell tüntetni. 2. A magasabb értékszámmal rendelkező mesterjelölt az erőlistét, megelőzheti az alacsonyabb értéksza- 01M mestert, ugyanígy a mester a nemzetközi mestert, illetve a nemzetközi mester a nagymestert. 3. A 2.pont alatti lehetőség szempontjából az értékszámmal nem rendelkező mestert 2200-zal kell fi­gyelembe venni, azonban értékszám­ot fel­tüntetni nem kell.­­ A névsor első oszlopéban a FIDE által nyilvántartott ért­ékszámokat tüntettük fel. 6. A név job­bakn szerepelnek azok a mes­t­er je­lle­g­­ek ia, akik m­inős­­ r­ésü­ke­t 1074.évre elveszítették. A minősítés ismételt megszerzé­se után az itt fel­tü­ntetet­t ér­tékszámm­al versenyezhetnek. Jelmagyarázat* ♦ = az ér­tékszám kevesebb m­int 24 játszmát­ól került megállapításra. O -· 197­3. évber, értékelhető egyéni versenyen veflt vett részt. 2201-2225 ... .73* 2326-2350 .. . 57* 2225-2250 ....70* 2351-2175 .. . 53* 2251-2275 ....67* 2376-2400 .. .50* 2276-2300 ... .64* 2400-f­ölöt­t. .47* 2301-2321 ... . 60*

Next