Bukaresti Lapok, 1931. november (37. évfolyam, 251-276. szám)

1931-11-01 / 251. szám

Ára lei Vasárnaj.> 1931 . november 1 Főszerkesztő­ Szele Béla dr. 251. sssám XXXVI­ évfolyam Ára 5 lef Ma A „Megbecstelenített” c. film remekműben. Marlene Dietrich A „SEX-APPEL“ KIRÁLYNŐJE AZ „X—27." KÉMNŐ SZEREPÉBEN. MODERN MOZGÓ Brassóban. "fa­lu, háta üzenik nekünk Nagyváradról. A vasgárdisták, élükön Zelea Codrea­­lUival, engedélyt kaptak rá, hogy a négy évvel ezelőtt december hatodikán Nagy­váradon végzett dicsőséges kulturmun­­kájuk évfordulóját ugyanott országos gyűléssel megünnepelhessék. A belügy­miniszter, aki kormányba lépése alkal­mával kijelentette, hogy minden felfor­gatást, jöjjön az jobbról nagy balról, le fog törni, annak ellenére adta meg e bal­jóslatú gyűlésre való engedélyt, hogy a biharmegyei projekt megtagadta. A belügyminiszter lelkiismerete és kö­telességérzete, úgy látszik, megbírja ezt­ a súlyos felelősséget is, de arra nem gon­dol, hogy váljon az anyagi és lelki tor­túráktól halálra gyötört város polgár­sága el tud-e még viselni hasonló meg­próbáltatást is? Nagyvárad népének ép­pen elég volt az 1927 december hatodika. A rombolások, gyújtogatások, inzultusok és üldözések örökem­lékű gyásznapja. Miért kell és lehet, miniszteri engedéllyel újra odasegíteni a veszedelem ördögét, újra végletes idegizgalomba ejteni egy város békés, rendszerető, munkás és be­csületes polgárait? Miért kell az ominó­­zus gyűlést ép Nagyváradon megtartani, s miért ép oda engedélyezni, mintha csak­ugyan ama véres és söt­ét emlékű alkalom jubiláris ünnepének kellene lennie, s mintha a kormány is különleges örömét találná benne, hogy az a kongresszus a megfélemlítés s megriasztás hatásával terrorizálja a jámbor polgárokat? S ha már a belügyminiszter, félelem­ből-e vagy elfogultságból, engedélyezte a gyűlést, miért nem tiltankzik ellene iker­testvére, a pénzügyminiszter,­­kinek ma nagyobb köze van a közrendhez és a polgárok lelki állapotához, mint a bel­ügyminiszternek? Ha Arget­nám­ra, a bel­­ü­gyminiszterre közömbös, hogy felfor­­gatják-e Nagyvárad lakosságának nyu­galmát és pusztító zűrzavarral fenyege­tik üzleti életét, Argetoianura, a pénz­ügyminiszterre nem lehet közömbös. Ne­ki, tudnia kell, hogy ott, ahol a gazdasági válság már végsőkig kipréselte az adó­kat és az életlehetőségeket, nem a vas­gárda terrorisztikus gyűlésére, hanem jó­akaró, meleg és gondos gyógyítókúrára van szükség. Ott sürgős, hatékony és enyhítő pénzügyi és szociális reformok­nak kell jönniök, s nem erőket sorvasztó, lázakat támasztó, felfordulással fenyege­tő demonstrációknak. De minden gazdasági és társadalmi ér­dektől függetlenül is, a gyűlölet és anar­chia politikáját — jobbról és balról egy­aránt — meg kell semmisítenie a kor­mánynak. Addig nem lehet rend s nem lehet pénz,­­ nem lehet kibontakozás a válságból — ha ezerszázalékos áldozati taksákat vetnek is ki és százezer végre­­hajtást is rendeznek, valameddig a jog­rendet helyre nem állították és a törvé­­nyek szentségébe való bizalmat meg nem teremtették. A nagyváradi gyűlés engedélyezésével Argetoianu, a belügyminiszter többet ért az országnak, mint Argetoianu, a pénz­ügyminiszter valamennyi kuruszlószere­­pet használni akar. fik­utáda MEGNYUGSZANAK A KEDÉLYEK A téj szilárdan tartja magát Emelkednek a Nemzeti Bank részvényei Bukarest, október 30. A pénzpiacon fokozatosan helyreállt a nyugalom. A Kolozsvárról beérkezett je­lentések szerint az erdélyi piac úgyszólván teljesen visszanyerte hidegvérét, az összes ban­kok eleget tesznek kötelezettségeiknek, ahol pedig nem tudják teljes egészé­ben kielégíteni a betéteseket, ott az érdekeltek belemennek abba, hogy helyzet összes kérdéseit le fogják tár­­gyalni. A lej szilárdan tartja magát. A dollár kivételével, amelynek kurzusa 167 volt ma, a többi külföldi valuták le­morzsolódtak. A Napoleon-érmekért is ma csak 706 lejt fizettek. Ezzel szem­ben emelkedőben vannak a Nemzeti Bank részvényei. Üzletkötés alig fordul elő. aaaaaaaaaaaa*. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAÜ követeléseikre csak előleget kapjanak. Csernoviczból is megnyugtató hírek érkeznek. Az első napok megrohanása után a betétesek kezdik visszavinni a pénzeket a bankokba. Bukarestben is kielégítő a helyzet, az idegesség is megszűnt, a kivételek jelen­téktelenek. Mindenki nagy érdeklődéssel tekint a kisbankok szövetségének no­vember 1-re és 20-ra összehívott országos kongresszusa elé, amelyen a pénzügyi Ultimátum a cukorgyáraknak Ha 15 nap alatt le nem szállítják a cukor árát, szabaddá teszik a behozatalt Bukarest, október 70. 1 A kormány és a cukorgyárosok között kitört a harc. # ** A cukorgyárosok kiküldöttei pénteken ültek össze az ipar- és kereskedelemügyi minisztériumban, hogy megtár­gyalják a kormánynak a cukorárak csökkentésére vonatkozó kérését. Az értekezlet hosszas tárgyalás után arra az állás­pontra helyezkedett, hogy nem tehet eleget a kormány kérésének. A határozatot nyomban közölték az ipar- és kereskedelemügyi miniszterrel, aki erre ultimátumot küldött a cu­korgyárosok szindikátusának A miniszter 15 napot adott a gyárosoknak a cukor árának csökkentésére. Ha a gyárosok a kapott idő alatt sem tudják elhatározni magukat, a cukorárak mérséklésére, úgy a kormány szabaddá teszi a cukorbe­hozatalt. rs Visszaállítják a régi liberális közigazgatást Bukarest, október 70. Az új közigazgatási törvénytervezetet készítő bizottság munkájáról a Curen­­tuilnak sikerült vázlatos fel­világos­ít­áso­kat szereznie. Ezek szerint az informá­ciók szerint az új törvény tulajdonkép­pen az 1925-ös közigazgatási reform visszaállítása úgy szel­lemben, mint igen sok esetben gyakorlatilag is. A bizott­ság fő feladata az, hogy még az 1925-ös reformon is egyszerűsítsen, ahol lehet, lé­nyegileg azonban kövesse annak az el­képzeléseit és célkitűzéseit. A törvény tehát mindenekelőtt vissza­állítja a régi községneveket, sőt v­issza­­kereszteli az időközben új névvel ékesí­tett egy-két megyét is. A régi hatáskört adják vissza a köz­ségi és megyei tanácsoknak is. A törvény kimondja ugyan, hogy a leg­kisebb közigazgatási egységek is maguk intézkednek a maguk hatáskörében, ugyanakkor azonban igen erőteljes el­lenőrzést helyez kilátásba a községi adó­zás, kölcsönfelvételek és értékesítések te­kintetében. Az egyszerűsítés és a takarékoskodás azt követeli meg, hogy leszállítsák a köz­ségi tanácsok számát és megszüntessék a kisbírói méltóságot. Megszűnnek az úgynevezett állandó tanácsok is, amelyek eddig a községek ügyeit tényleg vezették. Ezekre a törvénytervezet szerint csak a municipiális városokban van szükség. A megyei admin­sztáció feje a prefek­tus lesz újra. Neki kell minden adminisz­trációs ügyet elintéznie és ő hajtja vég­re a megyei tanácsok határozatait is. Se­gítségére az eddigi alprefektus helyett az úgynevezett prefekturai igazgató, di­rektor lesz. A főszolgabíró, prétor is visszanyeri ellenőrző szerepét a felügye­lete alá beosztott járásban. A jegyzőket újra állami tisztviselőkké teszik. A nemzeti-parasztpárti közigazgatási törvényből megmarad annyi, hogy a községek és megyék tömörülhetnek szö­vetségekbe közös szervezetek létesítése érdekében. Ebben az esetben azonban a szövetség statútumait a belügyminiszté­rium hagyja jóvá. A törvénytervezet szigorú büntetést helyez kilátásba a visszaélő és sikk­­í­­tó közigazgatási tisztviselők ellen. Egyéb­ként pedig megtiltja a községeknek, hogy költségvetéseik esetleges emelésére túlzott adókat vessenek ki Megszüntetik az állandó községi tanácsokat. Újra állami tisztvise­lők lesznek a jegyzők LAAAÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI Keleteurópai Népszövetséget tervez Ausztriának azonban a francia diplomábia nem kell olyan megoldás, ám ebből Németországot kihagyják Bécs, október 70. A Wiener Neueste Nachrichten genfi je­lentés alapján arról számol be, hogy a francia politikai körök tervbe vették egy keleteurópai Népszövetség megte­remtését. Ennek az új népszövetségi alakulatnak Ausztria, Magyarország, Jugoszlávia, R­o­mánia, Csehszlovákia s esetleg Lengyel­ország lenne a tagja. A feltünést keltő híradással összefüggés­ben a bécsi lap megjegyzi, hogy Ausz­tria az ilyen tervek megvalósításánál egyáltalán nem jöhet számításba. Az osztrák politikai pártok ugyanis kivétel nélkül megegyeznek abban, hogy olyan megoldást, amelyből Né­metországot kihagyják, az osztrák nép semmiféle körülmények között nem fogadhat el. Ennek a keleteurópai Népszövetségnek a­ terve is már halva született. k>- 12 oldalas ssböm öltő 3 ^

Next

/
Thumbnails
Contents