Bukaresti Lapok, 1933. március (2. évfolyam, 49-74. szám)

1933-03-01 / 49. szám

Egyes szám ára 4 tej Magyarországon 20 fillér SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUCURE§TI. ELŐFIZETÉSI DIJAK BELFÖLDRE HAVONKÉNT ÍHÁZ — ERDÉLYRÉSZI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVA­­T ¥ TIT,I,I?TI CM DAT ITIV A I MADUT AD HOZKULDVEI lOo LEJ.­­ MAGYARORSZÁGON NEGYED­TAL: BRASOV-BRASSÓ, STRADA REGELE CAROL­I* UNDE« ILCIN I ULI l­­­AI IMK­LAI ÉVENKÉNT 14 PENGŐ. - A TÖBBE ORSZÁGOKBA­N E-56-58. SZÁM.­­ TELEFONSZÁM 82 éS 177 , GYEDÉVENKÉNT 400 LEJ. — EGYES SZÁM ARA 4 LEJ II. ÉVFOLYAM BUKAREST, 1933 MÁRCIUS 1, SZERDA 49. SZÁM Nyilvánosságra hozták a kisanttant sokat vitatott új szerződését Az olasz lapok feltűnő leleplezése egy állítólagos titkos katonai szerződésről Brassó, február 28. Az alábbiakban szó szerinti fordításban is­mertetjük a kisantant három tagállama kö­zött létrejött egyezség szövegét: Őfelsége Románia királya, Csehszlovákia elnöke és Őfelsége Jugoszlávia királya! Kívánván a béke fenntartását és megszerve­zését, szilárdan akarva az összes államokkal, de különösen a középeurópai államokkal való­­ gazdasági kapcsolat intenzívebbé tételét; óhajtva, hogy a béke minden körülmények között megőriztessék, hogy a­ középeurópai kondíciók szilárdulásának fejlődése biztosít­tassák s hogy országaik közös érdekei tiszte­letben tartassanak; eltökélve arra, hogy a kisantant három ál­lama között fennálló barátsági és szövetségi szerződésnek organikus és stabil alapot ad­janak és meggyőződve lévén e stabilitás megvalósítá­sának szükségességéről, egyrészt a tagállamok általános politikájának tökéletes egységesí­tése, másrészt e közös politikát irányító szer­vezet alakítása útján, a kisantánt három ál­lamának csoportja minden esetben nemzet­közi egységet fog formálni; elhatározták az alábbi rendelkezésekben foglaltak megvalósítását és ezeket aláírták, mint a következők teljha­talmú megbízottai: Őfelsége a román király Nevében: Titulescu Miklós külügyminiszter őexcellenciája; a Csehszlovák Köztársaság elnökének nevé­ben: Benes Edvárd külügyminiszter őexcel­lenciája; Őfelsége a jugoszláv király nevében: Bo­­goljub Jeftici külügyminiszter őexcellenciája; akik, miután bemutatták meghatalmazásu­kat, megegyeztek a következő diszpozíciók­ban: EGY ÁLLANDÓ TANÁCS sekben, valamint az összes hozott határoza­tokban is, illessék akár a kisantánt államai­nak belső viszonylatát, akár viszonyukat egy harmadikkal szemben, a kisantánt három ál­lama teljes egyenlőségének elve a legszigo­rúbban tiszteletben tartatik. A TANÁCS HATÁROZATAI 5. szakasz. A helyzet követelményeinek megfelelőleg az Állandó Tanács jogosult egy meghatározott ügybe a kisantánt reprezen­tációját, vagy szempontjainak védelmét egyet­len delegátusra, vagy egyetlen állam delegá­tusaira bízni. 6. szakasz: A kisantánt államainak bármi­lyen politikai egyezménye, bármilyen aktus, amely a kisantánt bármelyik államának po­litikai helyzetét egy harmadikkal szemben megváltoztatja, valamint bármilyen gazdasági egyezmény, amelynek fontos politikai követ­kezményei vannak, ezentúl csakis a kisantánt közös beleegyezésével köthető. GAZDASÁGI TANÁCS ?. szakasz. Megalakul a kisantánt államai­nak Gazdasági Tanácsa, a három állam gaz­dasági érdekeinek progresszív összeegyezteté­se céljából, akár ez államok között, akár más államokkal való viszonylataikat illetőleg. Szakértőkből és gazdasági, pénzügyi és ke­reskedelmi szakemberekből tevődik össze és az általános politikában döntő Állandó Tanács mellett, mint tanácsadó szerv fog működni. 8. szakasz: Az Állandó Tanács jogosult más időszaki, vagy állandó szerveket, bizottságo­kat, vagy komitékat alakítani, akár egy spe­ciális kérdés, akár több probléma tanulmá­nyozásának és az Állandó Tanács részére való elődolgozása szempontjából 9. szakasz. Az Állandó Tanácsnak altitkár­­sága alakul, amelynek székhelye az Állandó Tanács fungáló elnökének székvárosa egy-egy évre. A titkárságnak egy különítménye állan­dóan a Népszövetségnek genfi székhelyén dolgozik. AZ ÁLLANDÓ TANÁCS POLITIKÁJA 10. szakasz. Az Állandó Tanács közös poli­tikáját a háború utáni politikai, vagy nemzetközi tényeinek vezérelvei kell inspirálják, mint: a nép­szövetségi paktum, a párisi egyezmény, a döntőbírósági szerződés, a leszerelésre vonat­kozó esetleges egyezmény és a locarnói meg­állapodás. Egyébként a jelenlegi egyezmény semmiben sem lehet a népszövetségi paktum rendelkezéseivel ellentétes. • 11. szakasz: A Románia és Csehszlovákia­ közötti 1929. április 25-án kötött szövetségi egyezmény, az 1921. június 7-én kötött ro­mán—jugoszláv, az 1922. augusztus 31-én kö­tött csehszlovák—jugoszláv egyezmények, a­melyek 1929. május 21-én m­eghosszabbittat­­tak és amelyek a jelenlegi szerződés rendelke­zései által kiegészítődnek, valamint a kisan­tant három állama között Belgrádban 1929. május 21-én létrejött szivélyességi, döntőbíró­sági és jogszabályzati szerződés korlátlan idő­re meghosszabbíttatnak. 12. szakasz: A jelenlegi szerződés ratifikálta­­tik és a ratifikált okmányok cseréje Prágában történik meg, legkésőbb a legközelebbi köte­lező évi összejövetel alkalmával. A szerződés a ratifikálás napján lép életbe. Melynek hitelesítésére a fent nevezett meg­hatalmazottak aláírták ezen egyezményt. Genfben, 1933. február 16-án, három azonos példányban. Titulescu s. k. Dr. Benes s. k. Jeftici s. k. 1. szakasz. A kisantant államainak állandó tanácsa alakul, amely az illető országok kül­ügyminisztereiből, vagy e célból kinevezett különleges megbízottaiból tevődik össze, irá­nyítván a három állam közös politikáját. Az Állandó Tanács határozatai egyhangúlag ho­zatnak. 2. szakasz: Az Állandó Tanács, eltekintve diplomáciai úton szabályozott viszonylataitól, évente legalább háromszor kötelező módon összeül. Az évi gyűlések egyike kötelezőleg, rendről-rendre, a három állam egyikében tar­­tatik meg, míg a többi összejövetelek Genf­­ben történnek meg, a Népszövetség gyűlései­nek alkalmával. AZ ÁLLANDÓ TANÁCS ELNÖKE 3. szakasz. Az állandó tanácsnak az a kül­ügyminiszter az elnöke, akinek országában az évi kötelező összejövetel tartozik. Őt illeti a kezdeményezés az összejövetel helyének és időpontjának megállapítása tárgyában, vala­mint a napirend megállapításával és a hozott határozatok elkészítésével kapcsolatban is. A következő esztendő első kötelező összejövete­léig ő marad az állandó tanács elnöke. 4. szakasz: Az összes megvitatandó kérdé­ Az olasz sajtó egy titkos katonai szerződésről ír, amely Magyarország ellen irányul Róma, február 28. A diplomáciai leleplezések korát éljük. A sort Herriot nyitotta meg, aki rámutatott ar­ra, hogy titokban és csendben megalakult az olasz—német—magyar hármasszövetség, majd ugyancsak a francia kormány kezdeménye­zésére lerántották a leplet a hirtenbergi fegy­vercsempészésről, amelynek nyomán kiderült az is, hogy úgy Csehország, mint Franciaor­szág rengeteg mennyiségű hadianyagot szál­lít a délkeleti államoknak. A hirtenbergi jegyzékváltás izgalmait a francia diplomácia hamarosan leszerelte ugyan, de közben egy­re hangosabban kacérkodik ez a diplomácia egy esetleges francia­-orosz szerződés lehető­ségének fantomjával. Ebben a lázas atmoszférában bombaként hat az az újabb leleplezés, amelyet ez alka­lommal az olasz lapok, élükön a Giornale ditaliával hoznak ki és amelyek arról szá­molnak be, hogy a kisantant államai között titkos katonai egyezmények vannak, amelyeknek éle Ma­gyarország ellen irányul. Az olasz sajtó rámutat arra, hogy Jugo­szlávia és Csehszlovákia még 1929. december elsején titkos katonai egyezményt kötött, a­melyben e két állam kölcsönösen kijelenti, hogy még abban az esetben is, ha Magyar­­ország egy jövendő konfliktus esetén semle­ges marad, Magyarországot meg kell szálla­­ni, mert Magyarország offenzív készsége nyil­vánvaló. (A szerződés II. fejezetének c. pont­ja.) Ugyancsak a Giornale d'Italia közli an­nak a francia—jugoszláv titkos szerződésnek lényegét, amely 1927. december 14-én kelt és amely meghagyja, hogy megfelelő tartalék csapatokat kreáljanak. Végül — csattanóként — rámutat az olasz sajtó arra is, hogy ugyancsak 1929. decembe­rében elhatározták még a kisantant államok, hogy abban az esetben, ha bármelyiküket Oroszország megtámadná, megszállják Ma­gyarországot, még abban az esetben is, ha Magyarország semlegességi nyilatkozatot tesz Elképzelhető, hogy ezek a leleplezések vé­gig egész Európában nagy konsternációt kel­tettek. Az olasz lapok azért jöttek most ennek a titkos katonai egyezménynek hírével, mert ezzel a leleplezéssel bizonyítani kívánták, hogy a kisantant új szerződésének is támadó éle van. A legnagyobb konsternációt ez a leleplezés természetesen Budapesten keltette, ahol — és általában nemzetközi jogászi körökben is — az a vélemény, hogy a kisantántnak ez a megállapodása a népszövetségi alapokmány tizenhatodik pontjának súlyos megsértését je­lenti. Valamely államnak ahhoz, hogy egy másik állam területét megszállja, csak abban az esetben van joga, ha egy olyan hatalom­mal szemben, amely a Népszövetségnek nem tagja, a Népszövetség összességének konflik­tusa támad. Ezenfelül csak abban az esetben szállhat meg egy állam egy másik államot, hogy ha ennek a megszállásnak jogosságát a Népszövetség elismeri. Diplomáciai körökben megértik ugyan a kisántánt rossz érzéseit, de nem tudják eliss­merni hogy e rossz érzések mellett joga lett volna a kisántántnak ilyen titkos szerződést kötni. A kisántánt — ez a vélemény — attól fél, hogy abban az esetben, ha Oroszország vele, vagy egyik tagállamával szemben kato­nai erővel fellépne, Magyarország még akkor is, ha semlegességét hangoztatja, hátbatámad­­ná, hogy a kisantánt erejét csökkentse és biz­tonságát zavarja. Éppen ezért úgy határozott a kisantánt, hogy egy orosz támadás esetén, nem reszket majd állandóan attól, hogy Ma­gyarország mikor támad, hanem preventív okokból azonnal megszállja. • Az olasz sajtó — ezt a híradást azonban nem szabad minden továbbiak nélkül elfo­gadni — azt állítja, hogy ezeket a részben 1927-ben, részben pedig 1929-ben kötött titkos katonai megállapodásokat a kisantant uj szerződésébe is bevette és ebben az uj form­­­lázásban ez a titkos katonai rendelkezés úgy szólana, hogy orosz támadás esetén Jugosz­lá­­via és Csehország Magyarországot azonnal h­aditerületnek nyilvánítaná, az ország terül­e­­tét megszállanák és azonnal birtokukba ven­nék a postát, a vasutat és rádiót. A budapesti Reggel mai értesülése szerint a Giornale d'Italia leleplező közlései teljes­en hi­telesnek látszanak. Mint fentebb jelentettük, Magyarországon a leleplezések nyomán hihetetlen izgalom tá­madt. A magyar parlamentben keddi­ i, vagy legkésőbben szerdán ebben a kérdésben irt­­terpellálni fognak és az interpellá­lóra azon-

Next

/
Thumbnails
Contents