Bukaresti Lapok, 1933. augusztus (2. évfolyam, 173-197. szám)

1933-08-02 / 173. szám

Egyes szÜm­ ára 4 fej Magyarországon 20 Hllér II. ÉVFOLYAM BUKAREST, 1933 AUGUSZTUS 2, SZERDA 173 SZÁM SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUCURESTI STRADA SFÂNTA MINA No 9.­­PRIN CALEA CALARASILORI - TELEFONSZÁM NO 337-31 FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP ELŐFIZETÉSI DÍJAK BELFÖLDRE HAVONKÉNT (HÁZ­HOZ KÜLDVE) 80 LEJ. - MAGYARORSZÁGON NEGYED­ÉVENKÉNT 14 PENGŐ. - EGYES SZÁM ARA 4 LEJ. A megkülönböz­tetett simogatás A gondok versenyt rendeznek és azt kívánják, döntsük el, melyik közülük a legnagyobb. Nehéz feladat, mikor számuk olyan nagy, hogy immár az egész élet ma­­­ga is gond A reménység, a bizalom szé­gyenkezve húzódik vissza; aki még bizni mer a holnapi napban, félve szólal meg. A gazdagond kétségtelenül a legna­gyobbak közül való. Tudjuk jól, hiszen mindnyájunk gondja ez. A kormány gaz­davédelmi intézkedéseinek sora, amelyet a konverzióval kezdett meg és most a búza állami felvásárlásával folytat, kormány­zati program.Meg kell állapítanunk, hogy a gond mellett ott áll a kormány gondos­sága is; ott az áldozatkészség, ott a gyen­gének kímélete. Nem akarunk dönteni a gondoknak eb­ben a rettenetes versenyében, amely­re csak a régi filozófus megjegyzése vet né­mi derengést: „salamon miser­is socios ha­­buisse malor­um"; az, hogy körültekintvén e nagy világon, nagy és kis államokból nagy és még nagyobb gondok sötét fel­hőinek gomolygását látjuk. Nem akarunk dönteni, mert a jó orvos dolga, hogy a sokféle betegségtől gyötört szervezetnek megszabja, mi legyen a gyógyulás útja s mi nem vagyunk orvosok, mert mi va­gyunk éppen a részvétet és gyógyulást kérő panaszos szó. De éppen azért, mert ez a­ szerepünk, a többi baj érdekében is fel kell emelnünk szavunkat. Mit ér, ha a kéz bénaságát gyógyítják, de a szív za­varaira nem jut orvosság ? Milyen bizto­san előidézné a beteg a maga halálát, ha abból indultva ki, hogy bajait csak sorjá­ban lehet gyógyítani, egyszerre csak egy­ sérülését árulná el és a­m­íg ezt kezelik, el­véreznek a többiből. Tisztelet, kímélet és megértés minden szenvedésnek, — de az ország iparának és kereskedelmének, szabadfoglalkozású pá­lyán élő polgárainak tökéletesen igaza van, amidőn szót emel az ellen, hogy a gazdagondot úgy kezeljék, mintha ennek az országnak egyáltalában semmi más­­ problémája nem lenne. Igazságtalanság enne az, ha a kormány gyakorlati, gazda­sági és pénzügyi politikájában minden más problémát félretéve, tisztán csak en­nek az egynek a megoldásával foglalkoz­nék A gazdaadósságok mellett, amelyeknek terhe olyan végtelenül nyomasztó, van az országnak közhiteli problémája is és en­nek éppen annyi­­ figyelem jár, mint amannak. Az adós gazda mellett van el nem adósodott gazda is és az adós mellett van hitelező is és a hitelezőket, elsősorban pedig a pénzintézeteket nem szabad úgy kezelni, mint ellenséget, amely egészen önkényesen jár el felgyújtott hatalmas vagyonának gyüm­ölcsöztet­ésében. A pénz­intézeti hitel ugyanannyi kisembernek az érdekét foglalja magában, mint amennyi adósét. A pénzintézeti betevő épsége ugyanolyan érdek, mint az, hogy a pénz­intézeti Adósnak a fizetőereje megmarad­jon s végső fokon a hitelszervezet érdeke egyben gazdaérdek is, — egyformán min­den gazdáé, akár adós az, akár maga is hitelező. A szenvedőnek, ismételjük, részvét jár, sőt több jár, ennél: segítség. De a dema­gógia sem részvétet, sem segítséget nem jelent. Különösen meg kelll fontolni azt, hogy a gazdavédelmi intézkedések éppen azért, mert annyira sematikus jellegűek, a nagyoknak sokkalta nagyobb segítséget jelentenek, mint a kicsinyeknek. Rendben van: a kormány most felvásá­rol 750 millió lej értékben terményt. Jól teszi. Köszönjük és altruista céljait elis­merjük, de ugyanakkor megkérdezzük, mi lesz az iparral és kereskedelemmel. Hol van az a másik 750 millió lej, amellyel ipari közmunkákat finanszíroz ? Anglia és Franciaország Németország ellen demarsra készül A nyugati hatalmak azt követelik, hogy a német birodalom hagyja abba repülőgép-propagandáját Bécs, augusztus 1. A német nemzetiszocialista repülőgépek újabb megjelenése és lázító célzatú röpcédulázása miatt a folytonos izgatá­sok következtében elkeseredett osztrák­­­ormány elhatározta, hogy újra és fokozottabb mértékben kér védelmet az antanttól a német kormány osztrák területen történő túlkapásaival szemben. Eddig még nincs jelentés arról, hogy az osztrák kül­ügyminisztérium a szükséges lépéseket megtette volna a francia és angol kormánynál, a bécsi lapok azonban már­is úgy tudják, hogy Franciaország és Anglia is erélyes hangú demarsra készülnek Berlinben a történtek miatt. A bécsi lapok jelentése szerint a berlini francia és angol nagykövetek talán már holnap megjelennek Hitler külügy­minisztériumában s közlik, hogy amennyiben Németország nem hagy fel Ausztriával szemben tanúsított eddigi viselkedésé­vel s amennyiben ismételten horogkeresztes repülőgépek jelennek meg osztrák terület fölött, vagy pedig megállapíthatóan Németországból küldött nemzetiszocia­ista agitátorok tűnnének fel Ausztriában, úgy a két nyugati nagyhatalom megtalálja a módját annak, hogy megtorlásokkal lépjen fel Németország jelenlegi kormány­a­v­al szemben. Bécsben olyan hírek is vann­nak, hogy Franciaország és Anglia készek lesznek megszakítani a diplomáciai kapcsolatot is Berlinnel, amennyiben a de­­mosnak nem lesz meg a kellő eredménye. Az osztrák lapok híradásait alátámasztja a londoni Times legutóbbi számának vezércikke. A világlap maga is eré­lyes közbelépést sürget, mert Angliának, meg kell mutatnia azt, hogy erélyesen védi az európai békét s amennyiben Hitler nem bírja fékezni undorító kardcsörtetését, úgy az angol diplomáciának minden rendelkezésére álló eszközzel fel kell lépnie Hitler Németországával szemben. _____________________________________ Augusztus negyedikén lejár az ostromállapotról szóló rendelet A Calendarul és a Viitorul szerint a horogkeresztes mozgalmat kormánykörök is támogatják Bramtsch­ a kormány megbízásából Berlinben tárgyal Bukarest, augusztus 1. Vasárnap délelőtt az ókirályságbeli­­ Targovisten gyűlést tartott az óliberális párt. Duca, a pártelnök vázolta a belpo­litikai helyzetet. Beszédének egyetlen lé­nyeges és érdekes mondata: — A nemzeti parasztpárti uralom utolsó perceit éli!... Az ország már várja a li­berálisok uralomra kerülését! Dúcáért tehát erősen reménykednek. A kormány azonban távolról sem aggódik saját helyzete miatt. Legalábbis erre vall az, hogy Tilea alminiszter a Chemarea­­nak, a kormánypárt ifjúsági szervezeté­nek vezető tagjait vasárnap Kolozsvárt ta­nácskozásra hívta össze, felszólítva őket arra, hogy erősítsék meg a párt ifjúsági szerveze­tét, amelyre nagy harc vár. AZ OST­ROMÁT f APÓT dolgában még mindig bizonytalan a­ hely­­zet. Egyes verziók szerint az ostromállapotot nem hosszabbítják Nem lehet csak egy irányban jónak, se­gítőnek és igazságosnak lenni. Az ország 18 millió polgára irányító kezet és cselek­vő akaratot les. Mindannyian várjuk az építő és lendítő programmát. A tisztviselő, a nyugdíjas, az orvos, az ügyvéd, a mun­kanélküli és a most á.etrellendülő fiatalság is várja. Várjuk, mert — nemcsak gazda­gondok vannak Egyébként mindez — akadémikus hoz­zászólás csupán­ A 7500 millió — a gazda­meg, mert ehhez a törvényhozó testüle­tek összehívása lenne szükséges. Ennélfogva az ostromállapot augusztus 4-én végetér. Az ostromállapot idején ke­letkezett pereket azonban — a statáriá­­lis törvénynek megfelelőleg — folytatják és letárgyalják. Más híradás szerint visz­ki miniszter­­tanácsi határozat alapján, királyi dek­rétummal meghosszabbítják az ostrom­állapotot. Ezt az intézkedést, mint alkotmányel­lenest, a Semmitőszéknél meg lehetne tá­madni. A „VÖRÖS NAPRA“ vagyis az augusztus elsejei háborúellenes tüntetőnapra való tekintettel a belügy­minisztériumban hosszas tanácskozások folytak. Elhatározták, hogy országszerte­­ széleskörű intézkedéseket foganatosítanak a röpiratosztogatások megakadályozására és a tüntetések elfojtására. A tanácskozá­sokon egyébként jelentették, hogy kül­­gondok vigasztalója — sincs még meg és talán meg sem lesz. És éppen ezért fáj, hogy a kormányzat még légüres térben, teoretikus elképzelésben sem foglalkozik a várossa­l. Pedig vele is törődhetne — ugyanilyen joggal és alapon. Az ember, ha elesett és kétségbeesett, nagyon hálás, ha alamizsna helyett lega­lább megsimogatják és keservét alig felé­­nyire érzi, ha úgy látja, hogy a segítség talmi ugyan, de legalább egyenlő. nősen Besszarábiában tartóztattak le sok kommunistát, de számos agitátort vettek őrizetbe az ország egyéb részein is. A Calendarul című bukaresti lap, amely a romániai fasiszták orgánuma közli, hogy Tilea alminiszter, Vajda bizalmas embere Eforia-fürdőn meglátogatott egy diáktábort és buzdító szavakat intézett a horogkeresztes diákokhoz, mondván, hogy úgy ő, mint Vajda miniszterelnök egyet­értenek törekvéseikkel. Ugyancsak a Calendarul szerint Vajda titkos megbeszélést tartott a cimkvezé­­rekkel. Ezzel kapcsolatban az­­ óliberális párt hivatalos lapja, a Viitorul, azt írja, hogy Vajda eljárásán nincsen mit csodálkozni, mert a miniszterelnök mindig is támogat­ta a szélsőjobboldali zavargásokat s az er­délyi közigazgatási szervek az ő intéz­kedésére állottak az utóbbi időben a hit­lerista mozgalom segítségére. JUNIAN Aradon előadást tartott az ország gaz­dasági helyzetéről s ismételten az infláció mellett tört lándzsát. BRANDSCH RUDOLF volt államtitkár, akit a kormány a né­met-román gazdasági kapcsolatok mélyí­tésével kapcsolatban külföldre küldött, Berlinbe érkezett, ahol a birodalmi kor­mány megbízottaival hamarosan megkez­di a tárgyalásokat. ’1

Next

/
Thumbnails
Contents