Bukaresti Lapok, 1934. január (3. évfolyam, 1-23. szám)

1934-01-01 / 1. szám

[n Egyes szám ára 4 fej Magyarországon 20 fillér SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUCURESTI. STR­ADA SFANTA­M 1­N­A NO 9. (PRIN CALEA CALARA LILORI - TELEFONSZÁM ■ NO. 3/23-86 FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP III. ÉVFOLYAM BUKAREST, 1934 JANUÁR 1. HÉTFŐ ELŐFIZETÉSI DÍJAK BELFÖLDRE HAVONKÉNT­I HÁZ­HOZ KÜLDVE) 80 LEJ.­­ MAGYARORSZÁGON NEGYED­ÉVENKÉNT 14 PENGŐ.­­ EGYES SZÁM ARA 4 LEJ. 1. S­Z­A­M­ MA: LÁSSUK KOLOZSVÁRT! Politikai Ultizik véres ujjlenyomatai Románia ujesztendejének arculatán A Vasgárda terroristái a szinaiai vasútállomáson meggyilkolták Duca miniszterelnököt A politikai gaztett az egész országban egységes részvétet és meg­döbbenést váltott ki € 53 osti om #ll«sp © É ® i .......­■ [UNK] [UNK] ■ [UNK] [UNK] —pH———— — —" Egyelőre Anghelescu vette át Daca örökét !»r«»lfil3BBBa4&ció «az ország méipié Baez Bukarest, december 31 Igaza, keserűen igaza lett a valenii tu­dósnak, Jorga professzornak és volt miniszterelnöknek: Romániában el­uralkodott a revolver politikája, ame­lyet pedig eddigi modern államélete folyamán balkáni helyzete ellenére sem ismert az ország. Annyira el­uralkodott, hogy­ az első kísérlet, __ a­mellyel most az új liberális kormány igyekezett elfojtani, már elkésettnek bizonyult, s a kormány feje, Duca mi­niszterelnök, életével lakott ezért a késedelemért, a veszély felismeréséért és leküzdési szándékáért. Egy vasgárdista diák pénteken este a szinajai pályaudvaron négy revol­vergolyóval és ráadásul egy kézigrá­náttal meggyilkolta Duca miniszterel­nököt. Még két társa segédkezett neki. A gyűlölködésnek az a mozgalma tehát, amelynek egy rendőrfőnök, a jasi rendőrprefektus lelövése volt az első fegyverténye s amely ebből a megtorlatlanul maradt, sőt feldicsői­­tett merényletből nőtte ki magát, el­jutott a kormányfő cinikus, hidegvér­rel való lepuffantásáig. Olyan vakme­rővé vált, hogy már ettől sem riadt vissza. Úgy fejére nőtt a kormányzat­nak, hogy Jasitól —­ inte — eljutott Szinajáig, mintegy jelképezni akarván azt, hogy állam lett az államban s hogy nem hajlandó magát megrendszabá­­lyoztatni, az államélet törvényeinek alávetni. Ellenkezőleg: jogosultnak érzi magát felülbírálni és­­ megtorol­ni a kormányzati ténykedéseket, sőt azok indító okait is, ha azok nem szol­gálnak előnyére, nem ismerik el be­képzelt prepotenciáját, mindenhatósá­gát. Saját, külön államfelfogása lett, saját, külön politikája, amely maka­csul szembehelyezkedett a hivatalos politikával s nyíltan revolvert szeg­lett neki, amikor az beteltnek találta a poharat, elértnek a türelem határát s elhatározta a leszámolást. Zelea- Codreanu Cornél, a „kapitány“, nyom­ható a jelenlegi kormány ura­lomra jutásakor, amikor felvető­dött a Vasgárda feloszlatásának a gondolata, nyíltan kijelentette, hogy amennyiben tényleg sor kerül szerve­zete betiltására, tízezernyi kár nem lesz gyenge ahhoz, hogy revolvert rántson... Nyíltan megfenyegette a kormányt, bejelentette a terrort. S a­mint látjuk, a vasgárdista fenyegetés valóra vált, az anarchia újból felütöt­te fejét s kioltotta a miniszterelnök életét. Beigazolódott ezzel a megdöbbentő szinajai merénylettel, hogy a Vasgár­da valóban veszély, sokkal nagyobb veszély, mint aminőnek látta és beál­lította, amikor rászánta magát betiltá­sára, megsemmisítésére. Az a goethei gonosz szellem, amelyet — miután felidézték és melengették — nem le­het egykönnyen visszaszorítani, elhes­segetni. A román kormányzat a bű­vészinas sorsára jutott, s ezt szim­­b­o­izálja most Duca miniszterelnök tragikus végzete. Az ő személyében bosszulta meg magát megrázó módon az a mesterkedés, amelyet az előző kormányok, a román kormányzat a közelmúltban a szélsőjobboldali szer­vezetek s köztük a Vasgárda becéz­getésével űzött. Nehéz pontosan megállapítani, hol, mivel kezdődött. Egyik főállomása azonban Nagyvárad volt ennek a bal­végzetű politikának és taktikázásnak. Felkarolták, buzdították, a túlzó haza­fiasság mákonyával fanatizált jobb­szélső elemeket, köztük a diákság jó részét jó eszközt láttak benne a balol­dal s különösen a felekezeti és nemze­ti kisebbségek ellen. Aszerint, amint le kellett vezetni bizonyos felgyülem­lett keserűségeket, elégedetlenségeket, munkába állították s mindenképen gyámolították ezeket az anarchikus szervezeteket. Mintegy a cárizmus ré­gen levitézlett módszerei szerint. Aztán amikor ez a sötét szellem tú­lontúl felszabadultnak kezdett mutat­kozni, próbálták — akár a goethei bű­vészinas — féken tartani, kordába szedni. Tessék-lássék be-beti­ltották már kétszer is, de mihelyt szükséges­nek látták, Tisza szabadon engedték. Mi több, a Vajda-kormány fokozott párt­fogásába vette, felhizlalta, vasúti sza­badjeggyel és passzpartuval, meg bu­sás szubvenciókkal látta el. Ugyan­úgy ,mint a cárizmus a „fekete száza­kat“. A eurizmussal és a Vasgárdával ada­goltalak szánalmas és fatális politikai elgondolásaik és meglátásaik szerint az antiszemitizmust a kisebbségelle­­nességet, ezekkel akarták sakkban tar­­tani a baloldalt, a kommunizmus ál­landóan falra festett, de valójában fik­tív veszélyét. Ez a játék azonban újabban már nem ment. A felidézett és nagyra nevelt jobboldali s lénye­gükben anarchikus erők legszámotte­vőbb része, a Vasgárda, nem akart töb­bé pórázon járni. Eltépte azt s vadul a saját, m­­ég zavarosabb feje után­ akart indulni. Ezúttal komolyabban kellett neki­látni a megfékezésének, megszelidíté­­sének. Jött a liberális kormány s egy­részt programja, másrészt vállalt kö­telezettsége értelmében most már har­madszor, betiltotta ezt a veszedelmes­sé túlságosan önállóvá, önfejűvé és terrorisztikussá vált mozgalmat. Erő­sebb kézzel fogtak a dologhoz, de a régi megfékezési módszer ezúttal már hatástalannak bizonyult. S az történt, hogy azon a napon, tegnap, amikor az utolsó vasgárdistát is kiengedték Ji­­laváról, este 9 órakor Szinajában el­dördültek a halálos lövések — válasz­képen. Addig melengették, addig kényez­tették az előző kormányok, amíg a Vasgárda most politikai eszközből po­litikai tényezővé lett. A jobboldali ter­ror élcsapatává, amely nem akar urat ismerni maga fölött, amely hatalmi tu­datának részegültségében magát tar­totta az igazi államérdekek és nem­zeti célkitűzések hordozójának, meg­személyesítőjének. Az ifjúság szédil­­getéséből a belföldi kezelési módszerek és a külföldi hatások folytán nagy ál­lami és társadalmi veszély lett, komoly veszedelme nemcsak annak az átkos taktikázásnak, amely azzá nevelte, hanem az egész parlamentáris kor­mányzati rendszernek. Duca miniszterelnök szörnyű halála azt a tragédiát jelképezi, amelyet a fe­lelőtlen elemekkel való könnyelmű mesterkedés és kárhozatos játék indí­­tott Románia alkotmányos, parlamen­táris, demokratikus életére. A nagy képzettségű, kiváló államférfi szemé­lyében a feleszmélés, a demokraták védelmében való elszánt sikraszarras ügye kapott halálos csapást, de meg nem halt. A felvilágosodottságáért, puritán szerénységéért és valóban sza­badelvű világnézetéért méltán általá­nosan nagyrabecsült politikus ravata­la, memento, kiáltó figyelmeztetés mindazoknak, akiknek kezeibe az ál­lam kormányzása adatott, hogy a de­mokráciával és az alkotmányossággal összeférhetetlen módszerekkel való örödögi játék rendszerének egyszer­­s mindenkorra el kell tűnnie, ha ez az ország nem akar a sötét erők prédájá­vá válni. A liberális párt elnöke életével ál­dozott a demokrácia ellenségeivel fo­lyó sorsdöntő harc világfrontján­, J DUCA J II

Next