Bukaresti Lapok, 1935. február (4. évfolyam, 25-48. szám)

1935-02-01 / 25. szám

f ZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BRASOV. STR­ADA REGELE CAROL 56-58. — FIÓKKIADÓ- BUCURESTI. CALEA MOSILOR 59. — TELEFONSZAM 3/23-86 FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP IV­ . É­V­F­O­L­Y­A­M ELŐFIZETÉSI DIJAK BELFÖLDRE. HAVONKÉNT­­ HÁZ­HOZ KÜLDVE­ 80 LEJ. — MAGYARORSZÁGON NEGYED­ÉVENKÉNT 14 PENGŐ. - EGYES SZÁM ARA 4 LEJ BRASOV, 1935 FEBRUAR 1 PÉNTEK 25. S­Z­Á­M Sem Londonban, sem Párisban nem bíznak az angol-francia megegyezés lehetőségében Laval képviselőházi London, január 31. A londoni sajtót Flandin francia mi­niszterelnök és Latv­al külügyminiszter holnapi látogatása, illetőleg az angol­­francia megegyezés kérdése foglalkoztat­ja. A lapok általában egyetértenek ab­ban, hogy a megegyezésre nem sok a ki­látás. A Times szerint a londoni megbeszélés célja angol szempontból elsősorban az, hogy felélesszék az 1932 december 1l-ilei genfi egyezményt, amely jogegyenlőséget biztosít Németországnak és a többi le­­fegyverzett államnak az általános bizton­sági rendszer keretein belül. A Daily Te­legraph úgy tudja, hogy maguk a fran­ciák sem tartják valószínűnek a formain megegyezést, miután minden bizonnyal ellenjavaslatokkal mennek Londonba. Különben a párisi sajtó sem bízik túl­ságosan a londoni tárgyalások sikerében, minthogy az eredményt elsősorban Né­metország magatartásától teszi függővé " fl válasza a londoni úttal kapcsolatos aggályokra tt fele&sfigf *.. Gyárfás Elemér tegnapi szenátusi be­széde tovább vitte azt a reál­politi­kai programot, amelyet a B. L. karácso­nyi száma indított el. A románság minden kategóriája érzi, hogy a kisebbségi kérdés megérett a ren­dezésre és Jorga sürgető és csodál­kozó fellépése igazolja, hogy megvannak a rendezés feltételei is — nálunk. Realizmus, pozitivizmus, aktivizmus: ezekkel a fogalmi megjelölésekkel feje­zi­ ki a kisebbségi nomenklatúra azt a politikai irányzatot, amely a magyarság komoly sors- és munkavállalásával igyekszik biztosítani boldogulásunkat az állam keretein, de a magunk sorain belü­l is. Nem a fogalmi megjelölésen múlik, hanem a lényegen és a tartalmon, leg­főképpen pedig a természetes evolúció­ban gyökerező politikai akaraton. A kisebbségi sors letelt tizenhat esz­tendeje, jóllehet a vajúdás ezer gátlásá­val és kátyújával, meghozta ezt az evo­lúciót s ami kezdetben csupán a ki­sebbségi teoretikusok elgondolásában je­lentkezett, az ma már mélyen tudatosult s egyre átütőbb erejű­ gyakorlati célki­tűzéssé érett. A magyar kisebbségi lélek józanodási folyamatát sokáig feltartóztathatta a ki­sebbségi hőskor romantikája és sokszo­rosan elrekeszthették a külpolitikai ho­­rológusok misztifikációi, nemkülönben a nemzeti totalitás és­ öncélúság megszál­lottjainak tömegszuggesztiója, de a ro­­manticizmusnak, a misztifikációnak és a tömegáltatásnak törvényszerűen vége szakadt és a józanodás folyamata annál gyorsultabb és sodróbb erővel lendült előre a kisebbségi tájakon. A megpróbáltatott magyar tömegekben ma már olyan erős a vágy és a kívánság egy reálpolitika megfogható eredményei után, hogy ezzel az elementárisan jelent­kező akarattal szemben a negativizmus csökönyös bajvívói is hátrálni kénysze­rülnek s ha nem is őszintén, hanem csu­pán a felületen, de mégis koncessziókat tesznek az alulról feltörő új életigenlőé­nek. Az aktivizmus ma már a kisebbségi magyarság számára­ egyenesen elemi életfunkció kérdése és éppen azért olyan feltartóztathatatlan erő, amelyet, lebír­­ni tovább nem lehet, annyival kevésbé, mert úgy a belső, mint a külpolitika malmai az aktivista koncepció számára őrölnek. Kétségtelen dolog, hogy az aktivista erőcsoportosulás számára a magyar föld­művelő nép jelenti a derékhadat, amely már meg is indult ezen az úton, de az is bizonyos, hogy a kisebbségi magyar tár­sadalom minden rétegének erre az útra kell lépnie, ha m­eg akar maradni s a fejlődés lehetőségét is biztosítani kí­vánja a maga számára. Az aktivizmus­­ ellenzői és gáncsolói számára a legsúlyosabb mementót a ma­gyar értelmiségi proletár jelenti. A mun­ka és az elhelyezkedés reménye nélkül tragikusan lézengő állástalan és kenyör­­telen magyar intelligencia, amely magá­­rahagyatottan, már csakn­em­kodássor­­ban küzd az elemi lét egy-egy kenyérfa­­latjáért s amelynek egyedei sorra ott kopogtatnak kérvényükkel a hivatali ajtókon s a maguk erőtlenségével pró­bálják elérni azt, amihez a magyar hi­vatalos kisebbségi mozgalom nem bizto­sított számukra szervezett segítséget és juss-lehetőségeket. Ez az intellektuális réteg, amely a maga nyomorúságában a legsúlyosabb, eleven vád a negativiz­­mussal szemben, az aktivizmus legkomo­lyabb rohamcsapata. De nem az aktivizmus soraiba tarto­zik-e a magyar kereskedő­ osztály is, a­mely már egészen világosan látja, hogy nem a „nemzeti öncélúság“ fogja a rom­lástól megóvni, hanem egyedül egy olyan átfogó politika, amelyben a magyar ke­reskedő is megtalálja egyenlő jogait és érvényesülését román és német sorstár­saival együtt. A kereskedelem­politika, az adópolitika, meg a vasúti tarifa tö­méntelen kérdését sosem oldhatja meg maga a kisebbségi politika, legkevésbé pedig egy negatív kisebbségi politika, hanem csupán egy olyan politika, amely közös nevezőre hozza a kereskedelem létérdekeit. Nos, és a gyáripar meg a kisipar dol­ga. Hogyan képzelhető el, hogy a ma­gyar ipar boldogulni és fejlődni tudjon e a nacionalizáló plutokráciával szemben hathatós érdekvédelemre találjon a ne­­gativista kisebbségi politika mai jelsza­vaival? Iparunk napról-napra élet-halál­­harcot vív s milyen sanszokkal vívhatja meg ezt a harcot a magyar kisipar, ha nem fog össze a német és román kisipa­rossal, amikor egyedül ez az összefogás segítheti ahhoz, hogy a magyar kisipari műhelyek komoly erősségei legyenek a magyar életnek. És ha végigmegyünk a magyar kisebb­ségi társadalom valamennyi kategóriá­ján, mindenütt hasonló helyzettel talál­juk szemben magunkat. A politikai ak­­tivizmusnak­ parancsoló szükségessége nyilvánvaló, csupán előfeltételei várnak tisztázásra, valamint lélektani és tárgyi biztosítékokra — a túlsó oldalon. Azzal minden nívós és komoly politi­kusnak tisztában kell lennie, hogy a gya­korlati aktivizmus nem következhetik el automatikusan. Ahogyan a kisebbségek számára biztosított jogok és lehetőségek sem léteznek teljes terjedelmükben au­tomatikusan érvénybe, éppen úgy egy józan kisebbségi reálpolitikától sem le­het azt kívánni, hogy automatikusan , az objektív körülményekre való tekintet nélkül hódítsa meg a magyar társadalom minden rétegét. A józan magyar rétegek már megin­dultak ezen az uton, azonban a célba ju­tásnak az a tárgyi, politikai és lélektani előfeltétele, hogy a jeleutig a másik ol­dal is e­lénkbe jöjjön. * Franklin-Bouillon óvja Lávalt attól, hogy engedményeket tegyen a A francia képviselőház tegnap esti ülésén Franklin-Bouillon jobboldali kép­viselő felvilágosítást kért Laval külügy­minisztertől a kormány leszerelési politi­káját illetőleg. Kifejtette azt a vélemé­nyét, hogy Németországot nem lehet engedmé­nyekkel a fegyverkezés korlátozására bírni. Franciaország, szerinte, úgy fog járni a biztonság ügyében, mint annak idején a jóvátételek tekintetében. Ezért nem sza­bad elismerni a németek újrafegyverke­zését. Anglia négyszögesíti a kör, amikor betartandó ígéreteket vár Németország­tól. Franklin-Bouillon ezután bizalmatlan­ságát fejezte ki Hitler békepolitikájának őszintesége iránt s hangoztatta, hogy a francia politikát továbbra is a békeszer­ződések revíziója ellen kell irányítani. Laval a londoni látogatással kapcsola­tos kérdésre válaszolva, a következőket jelentette ki: “ Azért megyünk Londonba, hogy ele­get tegyünk Sir John Simon külügymi­niszter óhajának. Mindenkinek örülnie kell hogy Franciaország és­ Anglia időn­ként összeegyezteti szempontjait az eu­rópai politika fontosabb kérdéseire vo­natkozólag. Emellett mi teljesen átérez­­zük nemzetünk reális szükségleteit és te­rületünk védelmi követeléseit. A békét nem tudjuk elképzelni biztonság nélkül. — Uj légkör van kifejlődőben a népek egymáshoz való közeledésének megkön­­­nyítésére. — folytatta Laval. — A londo­ni megbeszéléseket Anglia és Franciaor­szág egyre szorosabb barátsága fogja át­hatni. Viszont a mi biztonságunk nélkü­lözhetetlen Európa békéjének szempont­jából. Ebből kiindulva, Franciaország támogat minden nemzetközi erőfeszítést a béke megszilárdítása érdekében. A NÉMETEK MÁR HAJLANDÓK TÁRGYALNI A KELETI EGYEZMÉNYRŐL Római diplomáciai körökben nagy ér­deklődéssel figyelték von Hassel kririnált német nagykövetnek az olasz külügymi­nisztériumban tett látogatását. Úgy vélik, hogy von Hassel ez alkalommal közölte a német kormány végleges álláspontját a keleti Locarno és az osztrák függetlenség biztosítása kérdésében. Németország állí­tólag most már csak a keleti egyezmény katonai megállapodás-jellege ellen foglal állást, de a beavatkozást kizáró egyez­mény ellen nem tiltakozik. Kánya magyar megegyezésre invitálja a szomszédos államokat Budapest, január 31. A felsőház külügyi bizottságának teg­napi ülésén Kánya Kálmán külügymi­niszter beszámolót tartott Magyarország külpolitikai helyzetéről és magatartásá­ról. Elsősorban a magyar—jugoszláv vi­szállyal foglalkozva, rámutatott arra, hogy a magyar kormány eleget tett a de­cemberi genfi határozatnak, amivel újból bizonyságát adta békés szándékának. Részünkről nyugodtan kisérjük fi­­lmmel a további fejleményeket, — folytatta a külügyminiszter — s azokhoz szabjuk jövő magatartásunkat. Az olasz—francia megegyezés ügyére térve át, Kánya kijelentette, hogy a ró­mai egyezmény csak az első lépés ama akció útján, amelynek végcélja többek között a középeurópai béke megszerve­zése. — Ha szomszédaink annyi megértést tanúsítanak az eljövendő tárgyalásokon, — folytatta Kánya —, mint azt Laval és Mussolini tette, akkor fennáll a megegye­zés lehetősége. Természetes, hogy az elő­készítő tárgyalások hosszabb időt vesznek igénybe, mert hiszen mindenik félnek meglesznek a maga feltételei, amelyek i'l

Next