Bukaresti Lapok, 1935. június (4. évfolyam, 123-146. szám)

1935-06-01 / 123. szám

4 . . Egyes szám­ára lej Magyarországon 20 Kifér ZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BRASOV, STRAAD REGELE CAROL 56-58. — FIÓKKIADÓ: BUCUREST CALEA MOSILOR 59. - TELE­FONSZ­ÁM 3/23-86 FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP ELŐFIZETÉSI DIJAK BELFÖLDRE. HAVONKENT HAZ­HOZ KULDVE­ 80 LEJ. — MAGYARORSZÁGON NEGYED­ÉVENKÉNT 14 PENGŐ. - EGYES SZÁM 4RA 4 LEJ IV. ÉVFOLYAM ÖRASOV, 1935 JUNIUS 1 SZOMBAT 123. S ? A M Könyvet kér a faluM ZoriSfe Sravianu­ Dina feloszlatta a párti keretein belü­l működő csoportokat Dragomirescu egyetemi tanár kilépett Bratianu György pártjából — Hogyan „érvel“ Várd­i Sándor külföldön és hogyan uszít idehaza — Nincs ellentét Maniu és Mihalache között — Goga lapja a székely autonómiáról Bukarest, május 31 Az izgalomhullám­, amit Mihalache ki­rályi kihallgatása keltett, még mindig nem ült el teljesen, noha ma már határo­zottan lehet állítani, hogy az audienciá­nak nem lesznek olyan természetű politi­kai következményei, amilyenről az utóbbi napokban ellenzéki, de kormánykörökben is igen sok szó esett. Mihalache ugyan nem nyilatkozott, bennfentes helyen en­nek dacára tudni vélik, hogy a kihallga­tást a nemzeti parasztpárt elnöke kérte s csupán véletlen volt, hogy a marsalli hi­vatal értesítése akkor érkezett el Mihala­­chéhoz, amikor a pártelnök Kisenevben tartózkodott. A jobboldali sajtó a körül­ményekből kiindulva természetesen igyek­szik a k kihallgatás jelentőségét csökken­teni, a nemzeti parasztpártiak viszont ha­tározott derűlátással várják a további eseményeket, hangoztatva, hogy bár egy­előre ugyan nincs szó a kormány ávozásá­­ról, minden jel arra mutat, hogy a kor­m­­ányutódlás tekintetében a meglepetések ki vannak zárva s a liberálisok után csak olyan párt jöhet hatalomra, amely a pót­­választások eredményeit tekintve, mint az ellenzék legkomolyabb erőtényezője áll szemben a kormánnyal. Az Adeverul szerint nyert ügyként le­het elkönyvelni azt a tényt, hogy a libe­rálisok távozása esettén csak olyan kor­mányutódlásról lehet szó, mely minden kalandos megoldást kizárva, az alkotmá­nyos követelményekhez fog igazodni. Má­­sodsorban: ma már az sem kétséges, hogy az alkotmány módosítását pártközi egyes­­ségnek kell megelőznie. Harmadszor, ami a politikai helyzetet illeti, bizonyos, hogy Tatarescu kormányát egyelőre nem fe­nyegeti semmi veszély. Nem kell túlérzékeny lelkűnek és alacsony könnyküszöbűnek lenni ahhoz, hogy az ember méltán meghatódjék, ellágyuljon azon az egy­szerű levélkén, azokon a keresetlenül közvet­len, szarkalábos sorokon, amelyeket ma kéz­­besített szerkesztőségünkbe a posta s amelyek látszólagos jelentéktelenségük ellenére is ide, vezetőhelyre kívánkoznak. Íme a levélke a ma­ga teljes hamisithatatlanságában: Lisznya pataki köz­müvelődésü egylet Három­szék megye No 16 1935 Május 19 Igazgató ur! A közművelődési egylet meg­­kezdődöt nálunk az ifjúságnak. Az egyesü­let kéri szépen a szerkesztőséget, hogy va­lami olvasmányos könyveket és újságot küldeni a részükből Ha szerkesztőség meg­teszi a sziveséget az egyesületet. Az egyletünk nagyon szegény nem bírja megfizetni a rendelést Előre is köszönetéi vagyunk Elnök Bagoly István Jegyző (Olvashatatlan aláírás) A negyed­ik kérvénypapiros alján más, már ,,uri“, intellektuel-irás: Adresa Societatea Culturalá Lisnáu-Vale, Jud. Treiscaune.“ A felületes falujárók általában úgy szokták megfesteni mostanában a magyar falut, mint amelyet fásult közönybe, lemondásos, álomsze­rű szellemi és lelki tespedésbe süllyesztett a fojtogató nyomor, az őstermelő munka meddő­sége, a gazdasági feltápászkodás reménytelen­sége. És ha csak arra gondolunk, hogy a ne­hézségek milyen tömkelege zúdult a szeren­csétlen falura, milyen sűrű kátyú és mennyi ólomsúlyú gúzs köti le mozgását, mennyi min­denféle kétségbeejtő eredménytelenség sor­vasztja életkedvét," szinte kezdjük is hinni, hogy az erdélyi magyar falvaknak még a kö­zeljövője fölött is kong már a lélekharang. Az olyan életmegnyilvánulások azonban, mint ez a kezdetleges fogalmazású levélke, rá­cáfolnak azokra, akik a falu forráshoz hason­lító hallgatagságát összetévesztik a haladás erőtlenségével. Nem, a falu népe él, sőt minél inkább sző­kébbé válik az élettere, életlehetősége, annál erősebb, ösztönösebb és elevenebb az életaka­rata. A napról-napra szaporodó mindenfajta megpróbáltatás és akadály, amely súlyosbítja, életélhetési terét, kétségtelenül izmosítja lelki életerejét. Gazdasági züllésének fokozódása, gazdasági érvényesülésének folytonos szűkülé­se hatványozottan növeli művelődési vágyát, tudásszomját, amelyet a többnyire idegen nyel­vűvé vált iskola, különösen ezekben a gyötrel­­mes átmeneti időkben, nem tud kielégíteni. Íme, úgy buzog a tudásvágya, hogy szinte koldulásra vetemedik a városhoz, a sajtóhoz egy kis „részkéért, a maradékért, a morzsák­ért amelyek a városi műveltség asztaláról le­­hullanak, a város szellemi­­ táplálékának hulla­dékáért. ’Mert a „közművelődési egylet“, ame­lyet nyilván saját kezdeményezésből, spontán szükségletérzetből hozott létre, szegény, nem bírja a rendelést, nincs anyagi ereje a szellemi igények fedezésére. Kell-e beszédesebb bizonyítéka e közvetlen hangú levélkénél a falu heves életkedvének, egyben azonban nagy-nagy magárahagyatottsá­­gának is? Románia kisebbségi magyarságának hivatalos szervezetei, intézményei már jó év­tizede programjukba vették a falusi népnevelé­si munkát, mennyi szóáradat özönlött erről nagygyűléseken s különösen választások során, de hogy a gyakorlatban mire vezettek ezek a szép határozatok, azt mutatja a lisznyópataki közművelődési egylet segélykérő, „reszlik“-ért könyörgő episztolája. Úgyszólván kőhan­tásnyi­­ra esik ez a falucska nem is egy várostól, mű­veit magyarságú gócoktól, de senki sem gon­dolt eddig arra, vájjon hozzájuthatnak-e a lisz­­nyei magyarok ahhoz a szellemi táplálékhoz, amelyre ma éppolyan szükségük van, mint a betevő falat kenyérre, mert kegyetlen életküz­­delmüket manapság már csak a gyakorlati tu­­dás és ismeretek fegyverei tehetik sikeressé. A kisebbségi magyar közművelődési munka eddigi módszerei, amint látjuk, nem váltak be, tehetetleneknek bizonyultak. Hiszen a lisznyó­pataki közművelődési egylet aligha áll egye­dül magárautaltságában. A régi, merev, bürok­ratikus forma­ csődöt mondott a mai helyzet­ben, amely eleven gyakorlatot, közvetlen kap­csolatot követel. Amíg a népnevelési progra­mok olyan általános, elvont jellegűek, mint az eddigiek, nem lehet komolyan beszélni a falu szellemi támogatásáról. Most már gyakorlatilag kell megfogni a dolgot, úgy, hogy a lisznyó­­patakihoz hasonló közművelődési egyleteknek legyen gazdájuk, ne kelljen naivan egy laphoz fordulniok valamilyen olvasmányos könyvek­ért és újságmakulatúráért. Csak az lesz a gyakorlati népnevelési, igazi közművelődési munka, ha minden egyes öntudatos városi ma­gyar, vagy testület a hóna alá nyúl egy-egy ilyen önképzésre vágyó falusi közművelődési egyletnek, közvetlenül gondjába veszi és el­látja mindazzal az „olvasmányos könyv“-vel, a­mire a minden tekintetben annyira szorongatott magyar falunak életbevágó szüksége van. Ne nehézkes, hivatalos nagyképet viselő, úgyneve­zett kultúrintézmények, szakosztályok és ala­pok próbálják most már kezükbe venni a falu szellemi védelmét, hanem egyenesen, minden agyonközpontosított adminisztráció nélkül ma­guk azok az egyedek és élő testületek, ame­lyeknek szívén fekszik a falu, saját ősi falujuk szellemi előhaladása. Havi néhány lejjel cso­dát lehetne így művelni, bőven ellátva a falusi közművelődési egyleteket valóban szükséges, gyakorlati ismereteket nyújtó sajtótermékek­kel. Amint a rendkívül jellegzet«s lisznyópataki levélke mutatja, itt a cselekvés tizenkettedik órája. A magyar falu rémítően elszegényedett, nincs pénze olvasnivalóra, de könyörög a szel­lemi táplálékért, a tudásért mert ösztönösen érzi, hogy csak műveltségének sürgős gyara­pítása mentheti ki a hinárból. Ha valaha, úgy ma minőségi termelésre van szükség a mező­gazdaságban is, ezt pedig az annyi oldalról visszanyomott, állandóan gáncsolt erdélyi ma­gyar falu csak okosan, észszerűen megváloga­tott ismeretterjesztő könyvecskékből, önműve­léssel tanulhatja meg. A kisebbségi magyar sorsnak most abban a szakában vagyunk, amikor a műveltség döntő szerepet kapott. A gazdasági érvényesülésnek és így egy egész nép életerejének is ez a leg­fontosabb életereje. Nincsenek ellentétek Maniu és Mihalache között A Tara Noastra és a Frontul Romanesc kizártnak tartják azt az esetlegességet, hogy a nemzeti parasztpárt lépjen a li­berális párt hatalmi örökségébe. Rámu­tatnak arra, hogy az utóbbi időben ismét kiéleződtek az ellentétek Mihalache és Maniu között. A volt pártelnök emiatt nem is vett részt a párt kisenevi nagy­gyűlésén- Ugyancsak Maniu magatartá­sának tulajdonítható az is, hogy a párt elnöksége lefújta a bukaresti és a kolozs­vári népgyűléseket. A ellentétek okát, az említett lapok szerint, Maniu ismert taktikai elképzelésében kell keresni, a­mihez Mihalache semmi áron sem akar hozzájárulni. A nemzeti parasztpárt illetékes kö­reiben a leghatározottabban cáfolják ezeket az egy idő óta rendszeresen lan­­szí­rozott híreket. A párt hivatalos lapja szerint szó sincs arról, hogy a nemzeti­­ parasztpárt külső, vagy betső okok miatt emondana az előre bejelentett népgy­űlé­sek megtartásáról. Arra, hogy a két ve­zető politikus között nincsenek a párt ellenzéki hadmozdulatait befolyásoló el­lentétek, a legjobb cáfolatot maga Ma­niu adta, aki elhalasztotta útját, amikor arról értesült, hogy Mihalache kihallga­tásra megy az uralkodóhoz. A Lupta szerint a nemzeti parasztpárt állandó bizottsága a jövő hét végén ül össze, hogy letárgyalja a kormánybukta­tó kampánnyal felmerült kérdéseket. AZ INDREPTAREA KÜLÖN­VÉLEMÉNYE Az Indreptarea, a néppárt hivatalos lapja az előállott helyzet megítélésében különvéleményt jelentett be* — Bizonyos — írja —, hogy a kabinet helyzete súlyosabb, mint valaha. Ha máskor ugyanis Titulescunak sikerült megmentenie a kormányt, ez alkalommal éppen a külügyminiszter részéről fenye­geti veszély Tatarescut. A miniszterel­nök egyébként tudja ezt s ezért kért a kormány gazdasági bizottságától felha­talmazást arra, hogy dűlőre vigye a kül­kereskedelem régóta vajúdó problémá­ját. — Komoly események előtt állunk te­hát, amelyek igazolni fogják az alkot­mányvédő front magatartását. Az általá­nos politikai helyzet tisztázása már so­ká nem késhetik. Egyes lapjelentések szerint több nép­párti és if­júliberális politikus a napok­ban közölte az illetékes párttényezők­­kel, hogy nem ért egyet azzal a politi­kával, amibe az alkotmányos front kez­dett. Dragomirescu Petre egyetemi ta­nár ma bejelentette Bratianu György­­nek, hogy kilép az if­jú liberális pártból Dragom­­irescut erre a lépésre állítólag Bratianunak az alkotmányvédő front díszvacsoráján elmondott beszéde kész­tette. A visszavonuló politikus példáját hírek szerint, más­ok is fogják követni. BRATIANU DINU DÖNTŐ LÉ­PÉSRE KÉSZÜL A Zoriile Bratianu Dinu tájékozódó tárgyalásaival foglalkozva, azt írja hogy a liberális párt elnöke döntő lé­pésre készül. Nevezetesen: fel akarja oszlatni mindazokat a párt keretein be­lül alakult szervezeteket, amelyeknek működése, szerinte, a belső fegyelem meggyengüléséhez vezetett. Más verziók­­ szerint a pártelnök köz­

Next