Bukaresti Lapok, 1935. szeptember (4. évfolyam, 199-224. szám)

1935-09-01 / 199. szám

fr i t g* f[5 ifajm rjl Egyes szám­ára ^ fej IV. E­V­FO­L­Y­A­M BRASOV, 1935 SZEPTEMBER 1 VASARNAP 199 S 7­A­M SZERKESZTŐLEG ÉS KIADÓHIVATAL; BRASOV, STRADA REGELE CAROL 56-58. - FIÓKKIADÓ; BUCU­RESTI CALEA MOSILOR 59. - TELE­FONSZ­AM 3/23-86 FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP ELŐFIZETÉSI DIJAK BILPOLORc dA/ÓNKÉNt HA? HOZKULDVE) 80 LEJ. — MAGYARORSZÁGON NEGYED­ÉVENKÉNT 14 PENGŐ - EGYES SZÁM A­RA 4 LEJ Astrid királynő holtteste Brüsszelbe érkezett... ■ u 2 ‘íj. I Mba. III. Lipót király, akin erőt vett a teljes idegösszeroppanás, megtiltotta, h­ogy a Vier­­waldstätti tóból kiemelt gépkocsit lefényképezzék . Most már kétséget kizáróan meg lehet állapítani, hogy miképpen történt a borzalmas szerencsétlenség — A belga királyi házban — rövid időn belül — ez a negyedik halálos szerencsétlenség Brüsszel, augusztus 31-A belga királyi pár autószerencsétlen­ségéről érkező újabb részletek tisztázzák a baleset okát. kiderült, hogy a király autóját tisztes távolból egy másik gépko­csi követte, amelyben egy svájci rendőr­tiszt ült. Ez a rendőrtiszt elmesélte, hogy tisztán látta, amint Astrid királynő térké­pén mutatott valamit az autót vezető ki­rálynak,­ aki áthajolt a kormánykeréken és közelről nézte azt a pontot, amelyet felesége neki mutatott. Ekkor történt a szerencsétlenség. Az autó megingott, és könyedén érintette az utat szegélyező korlátfalat. Ebebn a pil­lanatban a király elvesztette a kocsi fe­letti biztonságát. III. Lipót még egyszer megkísérelte, hogy a gépet egyenesbe hozza, de ez nem sikerült és a katasztrófa pillanatok alatt bekövetkezett. Az ut mellett ugyanis egy lejtős domb­oldal volt, amelyen szerteszéjjel, mintegy tíz fa állott. A lejtőn lerohant a gép és nekiü­tődöt az egyik fának. Az ütés ereje kidobta a királynőt a kocsiból, aki egy másik fának esett, mégpedig oly szeren­csétlenül, hogy koponyaalapi törést szen­vedett. A királynő kirepülése utá­n az autó még tovább csúszott a lejtős után. A ki­rály ekkor ki akart ugrani a kocsiból, de beleakadt a felhágóba és ahelyett, hogy simán földet ért volna, kizuhant. Mihelyt a király földet ért, felugrott s abba az irányba szaladt, ahol felesége a kocsiból kiesett. A gép természetesen a tóparton tovább zuhant lefelé, míg el nem érte a Vier­­waldstadti tavat, amelybe beleesett. A tó­ban a soffőr nagy nehezen kinyitotta a kocsi ajtaját, kimászott és úszva a part felé igyekezett. Ez sem volt könyü mű­velet, mert — amint most kiderül — esés közben a soffőrnek eltörött a térdkalácsa, és törött térddel kellett neki a tópartig vergődnie. Mire a soffőr odaért, ahol Astrid ki­rálynő a kocsiból kiesett, a királynő már nem élt. A soffőr elmondja, hogy a ki­rálynő férje karjaiban halt meg. Eszmél a többség is! írta: Kacsó Sándor Lapunk belsejében egy ismertető, vagy inkább beszámoló cikket talál az olvasó arról a mozgalomról, amely a harci kész­séget jelző „Népfront“ nevet találta jó­nak politikai célja megjelöléséül, belső tartalmát tekintve pedig az emberi sza­badságjogok védelméért feszül szembe azzal a fasiszta áramlattal, amely a poli­tikai emberiességet és a társadal­mi emberséget legalább két évszá­­zaddal veti vissza a termesztés és szük­ségszerű fejlődés útjának jelenlegi állo­máshelyéről. Nagy, messzehangzó és jó - hangzó román nevek jelentkeznek ennek a mozgalomnak a kovászaiként s az eddi­­­gi megnyilatkozások mind arra utalnak, hogy a meginduló és általunk is nagyon­­nagyon szükségesnek ítélt harcból részt kínálnak nekünk, a kisebbségeknek is. Részt kínálnak abból a védekező harcból, amelynek üdvös eredményei: a nehezen megszerzett emberi szabadságjogoknak megmentése, megtartása, megszilárdítá­sa és kiterjesztése, a kisebbségek javára ma már nem erkölcsi vagyontöbbletet je­lent, hanem magát az életlehetőséget. Még világosabb megfogalmazással: azzal­­ az áramlattal szemben, amely a szélsősége­sen jobboldali román politikai fronton aggasztóan duzzad a kormányhatalom fe­lé s amely a jelenlegi kormányzati tevé­kenykedésben is egyre veszedelmesebben érvényesül a kisebbségek rovására, való­ban alig van más védekezési lehetőség, mint a romániai demokratikus erőkhöz való hangos fellebbezés, segélykiáltás. A romániai kisebbségi magyar sajtó részéről nem egyeszer történt meg ez máris. Nem egyszer panaszoltuk fel kese­rűen, hogy nem látjuk a román közvéle­ményben azokat az erős és tiszta egyéni­ségeket, s nem halljuk azokat az erős és tiszta hangokat, amelyek annak idején a magyar közvéleményben igenis jelent­keztek az akkori román kisebbség védel­mére. A demokratikus erők összehozására és közös arcvonalba való állítására is fel­támadt bennünk a vágy nem egyszer. Nem tagadhatjuk meg tehát magunkat és meggyőződésünket most, amikor — úgy látszik — segély­kiáltozásunk nem hang­zik el visszhangtalanul a kisebbségi tö­meg hegyoldalán, s nem tudjuk, nem is akarjuk eltitkolni örömteli­­ lelki megrez­­dülésünket arra a hírre, hogy végre je­lentkezni kezdettek a többségi népből azok a tiszta és haladó gondolkozású emberek, akiknek a hiányát eddig felpa­naszoltuk. Mindaz, amit ezek az emberek mondanak, szükségszerűen és érthetően visszazengenek bennünk. Hinni és re­mélni akarjuk, hogy ez az együttzengés nemcsak eszmeileg értékes nekik, hanem értékesíteni is tudják célkitűzéseik meg­valósítása érdekében. Tudjuk, hogy egy harci készséggel ala­kult mozgalom felé nagyon óvatosaknak látszó mondatok ezek. A kezdeményezést azonban, amely ezeket a mondatokat most már kötelességszerűen kiváltotta belőlünk, nagy horderejűnek látjuk és ítéljük. Talán történelmi jelentőségű lesz. Ilyen felelősségteljes pillanatokban az óvatosság, bölcseség, s nem félő vissza­húzódás. Mi akár egyedeinkben, akár tö­megeinken keresztül, csak mint kisebbsé­giek jelentkezhetünk bármilyen politikai célkitűzésű román mozgalom felé. Kisebb­ségi helyezetben pedig kötelesség és lel­kiismeret kérdése az óvatos meggondolás. Ez a mozgalom is, mint minden más tár­sadalmi erőket mozgató és alakító moz­galom, ebben az országban csak akkor válhatnk azzá, amit céloz, ha a román tö­megekben érik ki tökéletesen. A mi együttérzésünk — sajnos — nem jelent még együttműködést is, helyeseb­ben: nem hasznosítható politikai erőté­­nyezőként. A gyakorlatban mindig döntő , suliival érvényesülnek az adottságok. A rendőrtiszt egyébként a környéken titokban tartotta, hogy kik voltak a gép­kocsi utasai, s még a küsnachti községi elöljáróság tagjainak sem mondották meg, hogy ki az a hölgy, aki a katasztró­fánál életét vesztette. Miután a helyszínen megjelent rendőri közegek a szerencsétlenség színhelyét le­zárták és kordonnal vették körül, hogy a megtörtént hivatalos jellegű vizsgálatig az autó nyomait az érdeklődők lépései be ne taposhassák, megindult a halotti me­net. Gépkocsira emelték a királynő holt­testét és beszállították Luzernbe, ahol a Eash­ Horn villában ravatalozták fel. A király egész délután egy percre sem van, hogy teljesen átértve a mozgalom belső politikai, sőt világpolitikai mellék­­zöngéit is, a magunk jól felfogott érdeké­ben belsőleg, magunk között és önma­gunkban felkészüljünk a becsületes test­véri s emberi hasonulására annak az állan­dó, mindig való hangoztatásával, hogy csak az emberi jogok legteljesebb és leg­becsületesebb érvényesítése teremthet eb­ben az országban olyan államéletet, mely­ben mi, kisebbségiek, jól érezzük magun­kat s az ország szerves részeivé válhatunk A mi feladatunk az, hogy érvelési lehető­séget nyújtsunk ott, ahol a mozgalomnak erre szüksége van s ahol az ilyen érv po­litikai tényező. Mert igaz, elképzelhető volna az is, hogy a kisebbségi magyarság minden politikai erejével és tömegével ehez a mozgalomhoz kösse le magát s vele arassa le a maga diadalát is, vagy vele távozott el a ravatal mellől. Van Seeland belga miniszterelnök megérkezéséig a ra­vatal mellett térdelt a ki­rály s időnként sirógörcsöket kapott. Később is a ravatalhoz nem engedtek be senki mást, mint a repülőgépen meg­­érkezett miniszterelnököt, a király titká­rát és Belgium berni követét. A király állapota a tegnap délután még aggasztó volt. Előbb arra gondoltak, hogy belső vérzése van, de az orvosi vizsgá­lat megállapította, hogy lényegtelen karcolá­sokon kívül nincs semmi komolyabb baja Mindössze — érthetően — lelkileg om­lott össze, amit egyrészt az ijedtség, más­részt a lelki fájdalom okozott, bukjon. Elképzelhető ez, de ki vállalhat­ná a felelősséget közülünk ezért a min­dent egy kártyáb­a való feltevésért? S váj­jon, hasznos volna-e ez az elkeseredett harci kiállás magának a mozgalomnak, amelynek taktikailag kivédhetetlen mel­­lékizt adna a mi kisebbségi hangoskodá­­sunk? Hisszük, hogy eljön az az idő, amikor a társadalmi együttérzés az ország belső, politikai életben is erőtényező lehet. Re­ményt nyújt erre nekünk éppen az a harc, amely most a Népfront kialakulás­­ával indulni készül az egyre szétterpesz­* kedőbb hazai fasizmus ellen s amelyet " m­" meleg rokonszenvvel s társadalmi együtt­érzéssel figyelhetünk, mert a haladásért, az emberi jogok védelméért, tehát ér­tünk is történik s győzelme a miénk iftt lesz, mert az egész emberiségé lesz. j Leigazoltat­ják a gépkocsit és a királyt A szerencsétlenség lefolyása tehát — mint a fentiekből látható — most már egészen világos. Az egyetlen zavaros pont még az, amely elmeséli, hogy mi­képpen igazoltatták le a svájci hatóságok a gépkocsit és a királyt. E jelentés sze­rint ugyanis még egy rendőrtiszt szere­pelt a szerencsétlenségnél, aki néhány perccel a katasztrófa megtörténte után a helyszínére érkezett. Arról, hogy vélet­lenül került-e oda ez a rendőrtiszt, avagy az országúton áthaladó autók jelentése alapján ment oda, nincsenek adataink- Ez a rendőrtiszt mindenekelőtt arra volt ki­váncsi, hogy kié a kocsi és ki volt az autó vezetője. A rendőrtiszt a királyt az országút melletti mezőn találta meg. A király fel és alá járkált, egészen bódult és zavart volt és az ijedtségtől és megrázkódtatás­tól jóformán beszélni sem tudott. Mikor a rendőrtiszt, akit Roggnak hívtak, a ki­rály személyi adatai irán­t érdeklődött, III. Lipót azt válaszolta, hogy útlevele benn van a gépkocsi táskájában. A rendőrtiszt átkutatta a gépkocsit!?) amelyben mindössze egy tagsági igazol­ványt talált. Az igazolványt a Schweize­rischer Alpenklub „Pilátus“ osztálya állí­totta ki, De Rhys gróf névre szólott. A rendőrtiszt ekkor telefonon kérdést inté­ Ezek az­ adottságok, kisebbségi létünk adottságai, a jelen pillanatban mindkét oldalon annyit engedélyeznek csak, hogy a mozgalomnak megadjuk a kisebb­ségi társadalom rokonszenvét, együttérzé­sét, sőt együttzengését. Ezt letagadni, vagy elhallgatni botorság volna, s nem volna ízléses sem, hiszen mi kívántuk, mi óhajtottuk. Politikai erőtényezőként kí­nálni azonban ezt az érzést nagyképűség volna. És nem is fogadhatják politikai erőtényezőként a mozgalom megindítói sem, mert a román tömegekben — most még legalább — nem rokonszenvet, ha­nem talán — ellenszenvet aratnának vele. A meghirdetett gondolat diadalmas fel­szárnyalását a román tömegeken keresz­tül kell lehetővé tenni és biztosítani. Ez nem a mi feladatunk, mert nincsenek er­re lehetőségeink. Lehetőségünk csak arra tett a klubhoz és megkérdezte, hogy való­ban a klub adta-e ki ezt az igazolványt és további felvilágosítást kért atekintet­­ben, hogy voltaképpen ki is ez a gróf. Az Alpenklub rémülten közölte a rendőr­tiszttel, hogy a tagsági igazolvány álnév­re szól és hogy annak birtokosa III. Lipót király és felesége, Astrid királynő. Ebben a jelentésben az az érthetetlen, hogy miképpen találhatta meg a rendőr­tiszt a király iratait olyan könnyen , mikor azok a gépkocsiban voltak, amely akkor már a Vierwaldstatti tóban úszott, H­a pedig a kisérő autóban voltak az ira­tok, amelyben egy svájci rendőrtiszt, uta­zott, akkor miért kellett ennek a Rogg nevű rendőrtisztnek az Alpenklubba te­lefonálni, hiszen kollegája az utas szemé­­lyét illetőleg pontos információt adha­tott. Megindul a halotti menet

Next

/
Thumbnails
Contents