Bukaresti Lapok, 1935. december (4. évfolyam, 276-299. szám)

1935-12-01 / 276. szám

2 olda' Minden kommentár helyett A kolozsvári hitelmentő kongresszuson Olteanu Ilie a „Solidaritatea“’ (az erdé­lyi román bankok szövetsége) főtitkára az erdélyi román bankok múltbeli tevé­kenységének ismertetése során két olyan megállapítást tett, ami tanulsággal szol­gálhat egyfelől szélsőséges nacionalistá­ink, a numeruszok bajnokai, másfelől az erdélyi magyar bankpolitika irányítói felé. Az egyik: Az erdélyi román bankok azért ala­kultak, hogy a román parasztságot ki­szabadítsák a nyomorúság jármából. 1892-ben Erdély területén csupán 28 román pénzintézet működött. Számuk 1902-ben ?5-re emelkedett. 1912-ben már 145 román bank állott a román hi­telélet szolgálatában. A másik: Az erdélyi román bankok működése mindig egyet jelentett a nap érdekei­vel. Elődeink a nemzet szolgálatában állottak. A bank, az egyház és az isko­la egyet jelentett. A resinari bank pél­dául évi jövedelmének 60—70 százalé­kával támogatta a jótékonysági és köz­művelődési intézményeket. 5? pénzinté­zetünk fennállása óta 208 millió 266 ezer 703 lejt fordított nemzeti célokra. Súlyos ítéletet hozott a bíróság a csikcsicsói gyilkosság ügyében Csíkszereda, november 10. Szabó József csikcsicsói legény, akit részeges, korcsmákó legénynek ismertek, 1951 nyarán eltűnt és csak hosszabb idő múlva találták meg holttestét az Oltban, fürdőző gyermekek. A legény gyilkosság áldozata lett. Láncokkal összekötözték , és köveket kötöztek rá, mielőtt az Oitba dobták volna. A csikcsicsói csendőrség letartóztatta Szabó Vencelnét, a legény anyját, Szabó Bénit, a legény bátyját és Kolumbán Antalt, a falu kovácsát, akit a­zzal vádoltak, hogy meggyilkolták Szá­la Józsefet. A tárgyalás során Szabó Béni kijelentette, hogy Kolumbán Antal kovácsműhelyében agyonverte öccsét, Szabó Józsefet, akivel összeszólalkozott Öccse a veszekedés nevében le akarta szúrni, mire ő önvédelemből kal­apác­­­­csal leütötte. A törvényszék Szabó Ven­celnél felbujtás címén tizenötévi fegy­házbüntetéssel, Szabó Bénit szintén ti­zenötévi fegyházbüntetéssel, Kolumbán Antalt pedig bűnpártolás címén 10 évi fegyházzal sújtotta. Mindhárom vádlott fellebbezett. Antonescu főhadnagy — húsz év !! Bukarest, november 30. A katonai Semmitőszék most foglalko­zott Antonescu főhadnagy kémkedési pe­rének fellebbviteli kérelmével. Anto­­nescut, mint ismeretes, 20 évi kényszer­­munkával sújtották. A Semmitőszék a fellebbviteli kérelmet elutasított és az ítélet ilyenformán jogerőre emelkedett. Droguisták, készüljetek a vizsgára! Bukarest, november 30. A Hivatalos Lap november 28-iki szá­k­ra közli az igazságügymiinisztérium 2606/935. számú rendeletét, amellyel a droguisták helyzetét állapítják meg. A rendelet szerint minden év júniusában, március vagy szeptember havában az egészségügyminisztérium droguista vizs­gát tart, amelyre a vizsga kitűzése előtt legalább két nappal kell jelentkezni és amelynek dija 4000 lej. Csak vizsga ré­vén lehet a droguista címet elnyerni. A vizsgára csakis román állampolgárok je­lentkezhetnek, olyanok, akik legalább 4 középiskolát, vagy ennek megfelelő ke­reskedelmi tanfolyamot végeztek. A je­löltnek valamelyik hatóságilag engedé­lyezett drognériában töltött három éves gyakorlattal kell rendelkeznie. Letöltött gyakorlatáról az illető helység egészség­ m. e ügyi bizottsága bizonyítványt szolgáltat ki. A jelöltnek büntetlen előéletűnek kell lennie. A vizsgabizottságnak három tagja lesz, akiket a gyógyszerészeti kamara küld ki­ A vizsga két részből áll: írás­beli és szóbeli vizsgából. A dolgozatokat és feleleteket 1—20-ig terjedő osztályzat­tal minősítik. Az írásbeli vizsga alkal­mából a jelöltnek le kell írnia valame­lyik drognéria berendezését, vegyszerek és orvosszerek összeállítását, azok hamisí­tásának módját és a hamisítás leleplezé­sét. Írásbeli vizsga számára két órát en­gedélyeznek. Minden jelölt három vizsgán jelentkezhetik. Ki háromnál többször bu­kik el vizsgákon, az többé nem jelentkez­­hetik. Értesilés­i .JPORCELANUI* S. A. R. București. Strada Sít. loan Non 17­sz alól megcáfolja az egyes érdekeltek által terjesztett hírt, mely szerint fióküzletet nyit ugyanabban az utcában, más szám alatt utcai bejárattal. A „PORCELÁNUL" S. A. R. a tisztelt vevőközönség tudomására hozza, hogy csak EGYETLEN LERAKATA VAN A STR. SF.IOANNOU 1. SZ. ALATT (UDVARBAN), ahol megmarad azért, hogy költségeit ne növelje és ilymódon to­vábbra is a LEGELŐNYÖSEBB ÁRAKON árusíthasson ÜVEGCIKKFKFT, POR­­CELLÁNOKAT, CSERÉPÁRUT, SPECIÁLIS- ÉS GYÓGYSZERÜVEGEKET, zo­mánc és aluminium edényeket. Jegyezze meg: „PORCEI­ANUL“ S. A. R. Strada SF. IOAN NOU 17. sz. (az udvarban). El­enzék­i véleményeik szerint Csak átmenetileg szilárdult meg a Laval kormány helyzete Szinnte fenn­S íopózik ki az arany Franciaországiból Paris, november 30 Noha nem volt egészen váratlan a La­val kormány által a csütörtök délután összeült képviselőházban szerzett erős bi­zalmi szavazat a közvéleményben megle­hetős meglepetést keltett- Általában úgy vélik, hogy a kormány léte ezzel a legkö­zelebbi hetekre biztosítva van. Az ellenzék vezérei hangoztatják, hogy a kormány sikere kizárólag a közhangu­latnak a válságtól való félelmével ma­gyarázható s ezért nem jelenti a kormány politikájának helyeslését. Az ellenzéki la­pok megállapítják, hogy Laval igen ügyesen használta ki a rend felborulásá­tól tartó közhangulatot. Rámutatnak a sin­ban, hogy a bizalmi szavazat a kor­mány élettartamát legfeljebb csak 14 napra hosszabbította meg s azután a fejlemé­nyek nagy meglepetéseket hozhatnak, ki­váltképpen a fasiszta ligák feloszlatásá­nak kérdésével kapcsolatban. A párisi utcán a szavazás eredményé­nek híre nagy megkönnyebbülést keltett, mert az volt a felfogás, hogy ha a Laval kormány bukása következett volna, ez rögtön maga után vonta volna a jobb- és baloldal nyílt összecsapását. Egyébként a bizalmi szavazás érdekes­ségeként emelik ki, hogy a Uerriot ve­zette radikális párt ez alkalommal nem járt el egységesen, mert bár a parlamenti csoport vezetősége 39 szavazattal 28 elle­nében kimondta a T­aval kormány támo­gatását, a radikális képviselők közül mégis csak mintegy S0 szavazott bizalmat a kormánynak, míg 50 ellene szavazott 20 pedig tartózkodott a szavazásban való részvételtől. Miközben a parlament a kormány ál­tal javasolt és elfogadott napirend szerint a pénzügyi kérdéseket vitatja, a frank aranyfedezete folyton csökken. Ezen a héten újabb másfélmilliárd, pontosan egy milliárd 364 millió frank értékű arany szivárgott ki külföldre , ezzel a frank aranyfedezete elérte eddig mélypontját, a 69 milliárdot, ami több mint 13 milli­­árddal kevesebb az aranyfedezet tavaszi összegénél. Kihirdettek az ittlétet i iciliipiiiüő liiiicrthcss Tong­­­iescu volt szenátusi alelnököt szótöbbséggel felmentették , Bukarest, november 30. Az ilfovi törvényszék pénteken délután fél hat órakor hirdette ki ítéletét a 25 milliós devizapanama bűnperében. A törvényszék Vasilescut 5 évi börtönnel és 10 ezer lej pénzbüntetéssel, Calaiorescu ezredes, volt rendőrkvesztort 2 évi fog­házzal és 10 ezer lej pénzbüntetéssel, N­achtot másfél évi fogházzal és 5 ezer lej pénzbüntetéssel, Linzemayert pedig 6 havi fogházzal és 2000 lej pénzbüntetéssel sújtotta. ... A három első elitéltre vonatkozólag a törvényszék a büntetésbe beszámítot­ta a vizsgálati fogságban töltött időt. Tony Iliescu volt szenátusi alelnököt a törvényszék szótöbbséggel felmentette. Negura tanácsbíró ugyanis különvéleményt jelentett be és Iliescu elitélése mel­lett foglalt állást. A kártérítés kérdésében a törvénysz­ék kötelezte Vasilescut, Calatorescut és Nadhtot, hogy a becsapott belgák képviselőjének, Staerckének 21 millió 600 ezer lejt fizessenek. Costinescu miniszter magának követeli a kereskedők és kisiparosok képesítési törvényének megalkotását A kormány valószínűleg elejti Roman Valér javaslatát Bukarest, november 30. A gyáriparosok szövetségének legutób­bi vezetőségi ülésén nagy megütközéssel tették szóvá, hogy Roman Valér alminisz­­ter által készített ipari s kereskedői szak­törvény a törvényelőkészítő bizottság elé került, anélkül, hogy az UGIR vélemé­nyét kikérték volna, holott a javaslatban igen súlyos rendelkezések vannak, ame­lyek a gyáripart is érintik. Penescu- Kertsch alelnök indítványára az UGIR tiltakozott is emiatt és ennek az eljárás­nak eredménye is lett, mert a népjóléti minisztérium utólag megküldötte a ja­vaslatot a gyáriparosok szövetségének is. Újabban a kereskedelemügyi miniszté­rium is kifogást emelt Roman Valér ja­vaslata ellen, amiért ez nem csupán a kézműiparosok jogi helyzetének a szabá­lyozásával foglalkozik, hanem képesítés­hez akarja kötni a kereskedői, kereske­delmi, elárusítói, kisiparosi és magánal­kalmazotti foglalkozást is, holott erre csak a kereskedelmi és ipari minisztéri­um jogosult­. Costinescu miniszter ki is jelentette két nála tisztelgő kisiparoskül­döttség előtt, amely tiltakozott Roman Valér törvénytervezete ellen, hogy ő nem ért egyet a Roman Valér féle javaslattal és ehelyett majd ő fog egyet készíteni, a­melyet be is terjeszt majd a parlament­ben. Costinescu állásfoglalása és az érde­keltek tiltakozása miatt minden valószí­nűség szerint a kormány vagy elejti Ro­man Valér javaslatát, vagy pedig ketté­választja a benne foglalt anyagot, illetve két külön javaslatot készíttet belőle. Ez utóbbi esetben a szociális vonatkozású részt, vagyis a foglalkozások képesítését és a munkaszabályozás rendelkezéseit a népjóléti minisztérium fogja törvénybe iktatni, míg az iparűzés és kereskedelem szabályozását és ellenőrzését a kereske­delemügyi minisztérium­ I tsösrcibes és Kánya márris visszatért Bécsből Bécs, november 30. Gömbös magyar miniszterelnök pén­teken délelőtt folytatta Schuschnigg kancellárral a két országot érintő kér­désekben az eszmecserét, majd 11 óra­kor megkoszorúzta az Ismeretlen Katona síremlékét. Ezután Miklós szövetségi el­nököt látogatta meg Gömbös, akinek tiszteletére 2 órakor Starhemberg her­ceg helyettes kancellár díszebédet adott a­z Imperial-szállóban. A délelőtt folya­mán Kánya külügyminiszter is megbe­­szélést folytatott az osztrák államférfi­akkal. Gömbös és Kánya kíséretükkel dél­után fél 4 órakor az Árpád-villám­vonat­tal vissza is utaztak Budapestre. — NAGY IMRE REPREZENTATÍV KI­ÁLLÍTÁSA BRASSÓBAN. Vasárnap délelőtt 11 órakor nyílik meg a Redoute tárlat­­ter­mében Nagy Imrének, a kitűnő székely fes­tőművésznek immár nyolcadik brassói kép­­kiállitása. Most van tíz éve, hogy ez a sa­játosan erdélyi festőművész először mutatta be Brassó művészet iránt érdeklődő közön­ségének egyéni eredetiségű, különleges le­vegőjű alkotásait s így ennek a tárlatnak jubiláris jellege is van. Ezt az alkalmat Nagy Imre arra használja fel, hogy a kiál­lítás anyagában viszatekintést nyújtson mű­vészete fejlődésére, ami­­ kétségtelenül sok érdekes összehasonlításra és megfigyelésre ad lehetőséget. Hisszük, hogy­­ Nagy Imre « reprezentatív kiállítása iránt a kiváló mű­vész munkáját megillető élénk érdeklődést fogja tanúsítani a város egész társadalma, már csak azért is, mert a kiállítás igazi művészeti élményt ígér. { B 1935. december 1 Korszerű fgasitóikért Táplálkozás • Útbaigazításokkal és konyhareceptekkel. Vese, gyomor, stb betegek diétás ellátá­sára. — Étrendi tanácsokkal, 303 recepttel és 94 összeállított menüvel. I Irta: Dr. Rusznyák István, budapesti szanatóriumi vezetőorvos.­­ Arms 95 lej, postán, utánvéttel 115 t% 4

Next