Bukaresti Lapok, 1935. december (4. évfolyam, 276-299. szám)

1935-12-01 / 276. szám

B 1935. december 18.* ISL- l*S·2E2|® BUKAREST t­ szezon legnagyobb sikert aratott hímje: 991» H g Ml € 511 © Ili BERNHARD SHAW darabja után — TEO MAREBEN zenéjével Főszerepben: Jeny Jugo, Gustav Gründgens, Anton­offer ff a Kamarában Goga beleleiBtette a „nacionalista parlamenti csoport megalakulását ” szenátusban D. R. Ioann­sescu olvasta fel a csoport program­nyilatkozatát — Viharos ülése volt a képviselőháznak — Pap Valér igazságügy miniszter készíti el a „hivata­los" sajtótörvény-tervezetet Bukarest, november 39. A képviselőház péntek délutáni ülésén az előző ülés jegyzőkönyvével kapcso­latos néhány felszólalás után, idősb Cn­­ ha bejelentette a keresztény nemzeti párt megalakulását, majd Goga nyilat­kozatot olvasott fel a „nemzeti parla­menti csoport“ megalakulásáról. A­­ nyi­latkozat 6 pontban foglalja össze azokat az elveket, am­elyek érvényesítéséért ez a parlamenti csoport küzd, selsősorban a monarchikus intézmények és az állam nemzeti és keresztény jellegének meg­szilárdításáért és kihangsúlyozásáért, to­vábbá a nemzeti elveknek a hadsereg­ben, az igazságszolgáltatásban, közigaz­gatásban, a közép- és felső állami okta­tásban és az összes állami hivatalokban és vállalatokban való érvényesítéséért Az etnikai arányosság azaz a numerusz valahikusz elvét az ország valamennyi magánvállalatánál is érvényesíteni kell. A román egyházaknak vissza kell adni alkotó és megtisztító képességüket, az­által, hogy a papságot bekapcsolják az államszervezetbe. A trösztök és kartelek megszüntetése. A román munka elsőbbségének tény­leges megvalósítása, megerősítése és elősegítése a kizsákmányoló idegen elemekkel szemben. A békeszerződés megkötése után az or­szágba telepedett idegenek állampolgár­ságának felülvizsgálása és az összes idegen munkások és állító­lagos szakértők eltávolítása, akik ide­gen útlevéllel telepedtek meg az or­szágban. A sajtónak a betolakodott idegenektől való megtisztítása, mert ezek „csak mér­gezik a közszellemet, bomlasztó és ro­­m­ánelllenes értelemben“. A parasztság kulturális, gazdasági és egészségügyi színvonalának emelése, hitelintézetek lé­­tesítése, a parasztság, kisiparosok és kis­kereskedők támogatására, a.?, alkotmány módosítása nemzeti szellemben, a külpo­litikának a fennálló szövetségek szelle­mében való folytatása az ország határai­nak biztosítására, normális kapcsolatok megteremtése valamennyi állammal, de semmiféle kölcsönös támogatási szerző­dés a Szovjetszövetséggel. A csoport hajlandó együttműködni más pártokkal és politikai csoportokkal is, de csak ha a­zok felfogása nem áll el­lentétben ezekkel a feltételekkel. A nyilatkozatot Cuza, Vajda és Goga írták alá. A napirend előtti felszólalások során Misu Slavescu­­ többségi­ bejelenti, hogy Fiatra Neamtban a Rasnoveann ezredes­ről elnevezett utcát Mirtó­ utcára ke­resztelték át. Mirto felszólalása kapcsán Lupescu Ion vajdista képviselő ráront Misu Slaveseura s a háznagyok csak nehezen akadályozzák meg a vereke­dést. Goga ezután kéri a kormányt, hogy hozza a parlament elé az erdélyi gaz­daság­i válság kérdését, mire Pop Valér igazságügyminiszter hangoztatja, hogy a kormány mindent megtett Erdély ér­dekében és erre vonatkozó programját végre is hajtja. Madgearu kéri, hogy a pénzügyminisz­ter is lépjen közbe az erdélyi hitelélet érdekében. Egész idő alatt igen feszült légkör és heves összeszólalkozások­ ural­ták a termet. A napirend során Scisenin (többségi) az Universul főmunkatársa mondta el felirati beszédét, amelyben főleg Bulgá­ria, Magyarország politikájával és a re­vízió kérdésével foglalkozott. Közben Titulescu is megjelent. A­ külügyminisz­tert a kamara lelkesen ünnepelte. A szenátusban Mumuranu szenátor be­jelentette a keresztény nemzeti párt meg­alakulását, majd D. R. Ioanitrescu ugyanazt a nyilatkozatot olvasta föl, a­mit Goga terjesztett elő a kamarában a nacionalista parlamenti csoport megala­kulásáról. Samoila szenátor beszédével ér véget az ülés, aki kéri a kisiparosokra kivetett forgalmi adó eltörlését, tétlenül általános érdeket képvisel. A szövetség kéri a kormányt, — amiként ezt a Sajtószindikátus is megtette, — közölje vele a sajtótörvény tervezeté­nek szövegét, hogy véleményét kifejt­hesse ebben a kérdésben, mely közelről érdekli az írásszabadság problémáját A kormány tagjai pénteken újabb mi­nisztertanácsot tartottak, amelyen a sajtó­törvény kérdésével is foglalkoztak. A minisztertanács megbízta Pap Valér igaz­­ságügyminisztert, hogy az eddigi tanács­­kozások folyamán megállapított elvek szerint sajtótörvény tervezetet készítsen a sajtószervezetek és a lapkiadók véle­ményének meghallgatásával. Magi a Miongtalanság a sajtó­­türnni­ körül A sajtótörvény rendelkezéseit illetőleg­­ még mindig nagy a bizonytalanság politi­­kai és sajtókörökben. Kormánypárti ol­­­­dalon hangoztatják ugyan, hogy az al­kotmány keretében akarják szabályoz­­n­i a sajtó tevékenységét, s mindössze a szélsőséges túlkapások ellen irányulnak a tervbe vett újítások. Ez a magyarázat azonban láthatólag nem elégítheti ki az érdekelt szervezeteket, amelyek azzal ér­velnek, hogy , miért nem hozza a kormány nyilvános­­ságra a tervezetet, h­a az nem a sajtó­­szabadság ellen irányul? Kifogásolják továbbá, hogy a kormány az érdekel­tek megkérdezése nélkül, feltűnő siet­­séggel akarja tető alá hozni a törvényt, s Erre vall annak a négyes bizottságnak a­­ kiküldése is- amelynek tagjai Pap Valér,­­ Inculetz, Sassu és Jamandi miniszterek, s a csütörtöki minisztertanács után azonnal­­ megkezdték tanácskozásaikat.­­ A­ Országos Sajtószövetség pénteken­­ a következő hivatalos közleményt adta ki: „Az Országos Sajtószövetség újból fel­emeli tiltakozó szavát az írásszabadság rendszeres megsértése ellen. Ismételten megállapítja, hogy hallgatólagos ös­­­szeeskü­vés készül e jogok gyakorlása ellen, amiket az alkotmány a leghatá­rozottabban biztosít. A nehezménye­­zett kilengéseknek semmi köze az írás­­szabadságának elvéhez. Ez a szabadság annyira lényegbevágó vívmány és an­­­nyira fontos kelléke egy egészséges köz­életnek, hogy a túlkapásokból származó kellemetlenségek össze sem mérhetők azokkal az előnyökkel, amik e jogok tiszteletben tartása folytán az országra származnak. Ilyen körülmények között az Országos Sajtószövetség úgy találja, hogy elsősorban maguknak az újság­íróknak kell erejüket egye­­teniök, hogy megvédjenek egy olyan javat, a­mely ha elsősorban az övéké is, de föl­ 3. olda SHMügy Jellicoe admirális, aki a világháborúban az angol tengeri haderő főparancsnoka volt, tüdőgyulladásban meghalt. A londoni Westminster templomban ro­n­aloz­ták fel. Se Kondylisz, se Cs­ddhrísz, hanem Aámeneái a kormány éléé nemercisi hajtja Végre Görögországban az általános közbegyesseeí A k­öztársasági ellensé­g vezéreli a szaLaJságjogok­ vissza­­áluilását és uj választásodat követelted György királytől Athén, november 30. A mindössze néhány napja uralkodó II. György királynak sok dolgot ad a közkegye­lem végrehajtása, amellyel helyre akarja állí­tani a belső békét, sőt a köztársaságiakat is meg akarja nyerni az építő munka érdekében. Miután tegnap ismételten tárgyalt Kondylisz tábornokkal, az eddigi kormány elnökével, azt a megoldást választotta, hogy hivatalnok-jelle­­gű átmeneti kormánnyal hajtatja végre általá­nos közkegyelmet nyújtó rendeleteit, mert a Kondylisz-kormány érthetően nem akarta ezek­ért a felelősséget vállalni. A király a hivatal­nok-kormány megalakítására Demercisz­nek, az athéni egyetem büntető-jogtanárának adott megbízást, aki pénteken nagyjából már össze is állította kabinetjét. A Demercisz-kormány teszi közzé a két közkegyelmi rendeletet, ame­lyek egyike — mint ismeretes — még Veniz­e­­losznak és Plasztirasz tábornoknak, a márciusi felkelés irányítóinak is teljes bűnbocsánatot ad s lehetővé teszi, hogy visszatérjenek az ország­ba és újból rendes politikai tevékenységet fejt­hessenek ki. A Demercisz-kormány a közkegyelmi rende­letek közzétételével egyidejűleg új választáso­kat is ír ki és azokat levezeti. A végleges kormány megalakítására csak a választások alapján kerül sor, a királypárti csoportok­ kö­zötti vetélkedés tehát addig függőben marad Érdekes körülmény, hogy a rendőrség betil­totta Kondylisz tábornok híveinek tegnap es­tére összehívott gyűlését, amelyen a tavaszi köztársasági felkelés vezetőinek megkegyelme­­zése ellen akartak tiltakozni. A betiltás indo­kolása az volt, hogy a közkegyelem nem vitat­ható, mert az a királynak kizárólagos joga. A kormányalakítással kapcsolatos tanácsko­zások másik érdekessége, hogy a király az el­lenzék vezéreit, Szofuliszt, a Venizelosz-féle szabadelvű párt vezérét, valamint Kafandariszt és Papana Sztaziut is magához kérette. Egyi­kük sem jelent meg kihallgatáson, hanem le­vélben fejtették ki felfogásukat. Szofulisz­­ szabadelvű pár nevében követelte az általános , korlátlan közkegyelmet, a polgári szabadság­­­ jogok visszaállítását s új­­ parlament választá­­­sát. Ugyanezt követelte a másik két közt­ársa­­­sági politiku­s is. Mihalakopul­osz ellenzéki párt­­­i vezér személyesen ismertette nézeteit a király­­ előtt s szintúgy az általános amnesztiát és a­­ szabadságjogok visszaállitását követelte. REUMÁS BETEGEKNEK NÉLKÜLÖZHETETLEN! A meiMitós balek Házi heieifisc Irta: Dr. Engländer Árpád. Hogyan szabadulhatunk házi kezeléssel reumás betegségektől? Az értékes tartalomjegyzékből: Mi a reu­ma. — Izületi és izomreuma. — Kórokozók — Az izületi reuma. — Mikor kezdjük e gyógyítani a reumát? — Hogyan védekezzünk a reuma ellen? — A reumás bajok házi ke­zelése. — Masszázs. — Borogatások. — Dia­thermia. — Étrendi előírások. — A fejizmot re­umája. — Fürdők. — Helyi melegkeze,t­­sek. — Hexenschuss. — Homokfürdők iszap-kezelés. — Ivókúrák. — Kádfürdők Kénesfürdők. — Köszvény. — Ledörzsölések — Lumbago. — Nyaki izom reumája. — Pries­nitz borogatások. — Sófürdők. — Soványiu kúrák. — Száraz pakolás. — Thermofor — Hőlégkezelések stb stb. Ára csak 72 Lej. Kapható a Brassói Lapot könyvosztályában.

Next