Ceglédi Függetlenség, 1941 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1941-01-05 / 1. szám

MAGYAR ÉLET PÁRTJÁT TÁMOGATÓ POLITIKAI HETILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: FŐSZERKESZTŐ: Előfizetési díj negyedévre 1*20 pengő Cegléd, I. Batthyány-u- 8. SÁRIK GYULA Apróhirdetés 10 szóig 80 fillér Telefon: 5­7. Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos SZERKESZTI: Nyilttér mm, soronként 40 fillér SÁRIK GÉZA LAJOS­ SÁRIK GÉZA LAJOS Kéziratokat, klisséket, matricákt nem adunk vissza. Örök céljaink felé írta: gróf Teleki Pál m. kir. miniszterelnök. Egy esztendő egy lépés a magyar ú­j­ság örök történelmében. Mi, ma­­­gyarok ezeréves útra tekintünk vissza, és most is messzire, előre nézünk,­­ Magyarország azért tudott nagy európai feladatokat megoldani, azért van gazdag, hősi történelme, mert­­ nem esztendőkben, hanem minden-­­­kor évszázadokban gondolkodott. Pil­lanatnyi előnyök, külpolitikai és gaz­dasági konjunktúra után mi sohasem futottunk. Amikor a világháború el­vesztése után körülöttünk új államok alakultak ki, mi akkor is, a szenve­désben, a sötétségben nagy törté­nelmi­­ távlatokat láttunk magunk előtt. Azóta sok minden történt­­ Európában. Azok az államok közü­­l lőttünk, amelyek nem történelmi, ha­­­nem konjunkturális politikai erők eredményeként jöttek létre, egész­ben, vagy részben összeomlottak. Mi meg itt állunk a szélesebb határo­kon belül és most is messzebbre tekintünk, mélyebbre nézünk. Euró­pai felelősségérzettel és mélységes­­ magyar történelmi tudattal össze­gezzük mai feladatainkat és jövő céljainkat. Sokat beszélnek és írnak most »új világ«-ról. Egy ezeréves nemzet szá­mára az új világ csak azt jelentheti, hogy abban a magyar gondolat, a nemzeti érzés, a történelmi értékek fokozottabban érvényesülnek. Ezzel a hittel lehet csak reformmunkát vé­gezni és új világról beszélni. Én már hosszú esztendőkkel ezelőtt ír­tam arról, amiről ma annyit beszél­nek, az új világról s az ahhoz vezető fejlődésről. Azt a vonalat, amelyet Gömbös Gyula ismert fel és köve­tett, én magam is régen látom, régen tudom és követem. Ez az építő jobb­oldali politika útja magyar belpo­litikai vonatkozásban s az egyes nemzetek szellemi, gazdasági és po­litikai együttműködésére épített nem­zeti politika európai vonatkozásban. Az előttünk álló esztendő a ma­gyar jobboldali gondolat gyakorlati keresztülvitelének fokozottabb szol­gálatát fogja jelenteni a nemzeti élet minden területén. A mi jobboldalisá­­gunk alkotóelemei: a szentistváni Magyarország feladatait összefogó nemzeti gondolat, a kenyeret adó krisztusi szellem és mindenek felett az a művelt, magyar szellemiség és emelkedett erkölcsi felfogás, amely­ből annak idején a Széchenyiek, a Kossuthok reformmunkája is megszü­letett. Európa a nemzeti gondolat gazdag kivirágzásának korát éli. Az élő Európa élete azon fordul meg, hogy ezeket a különböző nemzeti törekvé­seket hogyan tudják majd Európa népei a közös európai érdeknek megfelelően összhangba hozni. Mi, magyarok egész történelmünk fo­lyamán példát mutattunk ebben is, mert nemzeti céljaink és eszmé­nyeink feladása nélkül tudtunk nem­csak meghalni, de élni és dolgozni is Európáért. A szentistváni Magyarország, amelynek területén a magyarságon kívül más népek is éltek, mindenkor megtalálta az együttmunkálkodás le­hetőségét mindazokkal, akiket ha­zájába fogadott. A szociális egyensúly megteremté­sénél, a népi feladatok megoldásánál minket nem a politikai divatok, ha­­­nem azok az örökérvényű törvények vezetnek, amelyeket a keresztény­ség állított az ember anyagi és er­kölcsi boldogulásának szolgálatába.­ Európa s ezzel együtt Magyaror­szág új élete is ma még óriási küz­­­­delm­ek és véres harcok között ala­kul. Mi e pillanatban még békében élhetünk s ezt a békét meg is őriz­zük, amíg lehet, de más nemzetek nagy és véres áldozatokkal vágják előttünk az új élet csapását. Csak ilyen hősi harcok és nagy áldozatok árán tudott Európa s a mi nemze­tünk is előrejutni az egészséges fej­lődés útján. Áldozatokat, lemondást és kötelezettséget nekünk is vállalni kell, mind a mi kisebb magyar vilá­gunk felépítéséért, mind pedig a bé­késebb és igazságosabb Európáért. Én bízom ab­ban, hogy a nemzet minden alkotóerejét be tudjuk kap­csolni a belső építőmun­káb­a s a ma­gyarság életérdekeinek megvédésé­be. Ezzel a hittel menjünk megint egy lépéssel a nemzet örök céljai felé. Boldogabb újévet kíván szerkesztőségünk és kiadóhiva­talunk, lapunk minden kedves barát­jának, előfizetőjének, olvasójának és hirdetőjének, azzal a szívbő­l fakadós óhajtással, hogy az új esztendő a megnagyobbodott orszá­got vezesse tovább a felvirágzás útján, hozza el a népek megbékélését, nyissa ki a sokat szenvedett magyarságnak a­­jobb, a szebb jövendő kapuit s en­nek a városnak és környékének is szeretettel, boldog életet, békés fejlő­dést és jó termést hozzon az 1941-es esztendő! 10 FILLÉR Rohamosan fogy Cegléd lakossága Feltűnően kevés a házasságkötések száma A ceglédi anyakönyvi kerület szül­­letési anyakönyvébe bejegyeztetett , az 1940. évben összesen 921 születés,­ 96 több, mint a múlt évben. Hely­ben lakó szülőktől született r. kát.­­ fiú 196, ebből törvénytelen 24, leány 188, ebből törvénytelen 20, vidéken lakó szülőktől született r. kát. fiú 61,­ ebből törvénytelen 3, leány 52, ebből törvénytelen 2. Az összes r. kát. újszülöttek száma 497, törvény­telen 49. Helyben lakó szülőktől szü­letett ref. fiú 130, ebből törvénytelen­­9, leány 139, ebből törvénytelen 4,­ v­idéken lakó szülőktől született ref. fiú 35, ebből törvénytelen 3, leány 1­27, ebből törvénytelen 1. Az összes ref. újszülöttek száma 331, ebből tör­vénytelen 17. Helyben lakó szülőktől született ág. h. ev. fiú 16, ebből tör­vénytelen 1, leány 10, ebből törvény­telen 1, vidéken lakó szülőktől szü­letett ág. h. ev. fiú 7, leány 5. Az összes ág. h. ev. újszülöttek száma 38, törvénytelen 2. Az összes izr. új­szülöttek száma 3. Az összes görög hat. újszülöttek száma 5. Halvaszü­letett 25 fiú és 16 leány, összesen 41. Felsőbb hatósági rendelkezésre anya­­könyveztetett 6. Házasságot kötött 282 pár, 54 ke­vesebb, mint 1939. évben. A halottak száma 672, 89 több, mint az 1939. évben. A felekezeti megoszlás a követ­kező: elhalt helybenlakó r. kát. férfi 179, nő 138, vidéki r. kát. férfi 16, nő 9, összesen 342. Helybenlakó ref. férfi 156, nő 125, vidéki férfi 4, nő 7, összesen 292. Helybenlakó ág. h. ev. férfi 7, nő 8, vidéki férfi 1, nő 1, összesen 17. Izr. férfi 2, nő 8, összesen 10. Különböző felekezethez tartozó férfi 3, nő 2, összesen 5. Holttá nyilv­áníttatott r. kat. férfi 1, ref. férfi 3, ref. nő 1 és a belügymi­niszter által anyakönyveztetett egy haláleset. Ki kell harcolni a Cegléd-Nagy­kőrös- Kecskemét közti motoros vonatokat.­ ­ A múltkoriban hírt adtunk róla,­ hoggy mozgalom indult Cegléd— Nagykőrös—Kecskemét közti motor-­ vonat közlekedés létesítése irányá­­­­ban, ami azonban még mindig az­­ indulás stádiumában van. A mostani v­onatkorlátozás külö­­­­­nösen kidomborította ennek a na­­­­ponta többször közlekedő motorjá­­­­ratnak a hiányát, mert az a hely­zet állt elő, hogy gyermekeink nem­­ tudnak a kecskeméti kereskedelmibe átjárni s autón kell menni a törvény­széki tárgyalásokra s hasonló­kép­pen a Kecskemétre és vissza uta­zásnál, majdnem egész napot el kell tölteni. Ez a vonatkorlátozás remélhetőleg nem sokáig tart, de az eddigi me­netrendben járó vonatok sem elé­gítik ki ezen szoros kapcsolatban levő három város igényeit s mind­ezek folytán kérjük az illetékeseket, hogy a motorvonat akciót vigyék si­kerre. Milyen vonatok közlekednek A szénhiány miatt nagyszámú vo­natkorlátozás lépett életbe. Az ösz­­szes gyorsvonat és gyorsított szen­­mélyvonat megszűnt. A közlekedő vonatok mindenütt megállnak. Ceglédről a következő v­onatok in­dulnak: Ceglédről—Budapestre: 3.00, 3.50, 4.20, 14.59, 18.40. Budapestről—Ceglédre: 7.40, 12.50, 18.30, 20.00, 21.10. Ceglédről—Szolnokra: 5.50, 15.30, 22.14. Szolnok jelöl Ceglédre érkezik: 2.24, 16.07, 18.27. Ceglédről—Szegedre: 0.42, 10.18. Szeged jelöl Ceglédre érkezik: 2.54, 14.37.

Next

/
Thumbnails
Contents