Československý Sport, leden-březen 1968 (XVI/1-78)

1968-01-02 / No. 1

NOVOROČNÍ PROJEV presidenta Váženi spoluobčané, soudruzi a soudružky, přátelé, obracím se k vám první den nové­ho roku, abych jménem ústřední­ho výboru Komunistické strany Československa, ústředního výboru Národní fronty, Národního shro­máždění, vlády republiky 1 jménem svým vám popřál — dospělým I mládeži — všechno nejlepši, hod­ně zdraví, spokojenosti a úspěchů v životě 1 v práci ať v závodech, v zemědělství, na stavbách, v do­pravě či ve vědě, kultuře, v umění, ve školách, prostě všude. Přeji vám, aby práce vám přinášela radost a byla prospěšná jak vám osobně, va­šim nejbližším, tik celé socialistic­ké společnosti. Současně bych vám dnes rád všem upřímně poděkoval za všechno, co jste v uplynulém roce vykonali pro další rozvoj naší socialistické republiky. A nebylo toho málo, co se nám v uplynulém roce podařilo uskutečnit. Jak sami všichni víte, v minulém roce jsme již začali hospodařit po­dle zásad zdokonalené soustavy plánovitého řízeni národního hos­podářství, byla zvýšena pravomoc a odpovědnost hospodářských orgá­nů, průmyslových, stavebních, do­pravních a jiných podniků a nově jsme také uspořádali organizaci řízení v zemědělství a výrobě po­a travin. To všechno bezesporu má veli­ký význam pro celý příští vývoj naší socialistické republiky. Je to důležité 1 proto, že se tím ještě ví­ce otevře prostor pro iniciativu jak jednotlivců a pracovních kolektivů, tak l řídících orgáuů v národním hospodářství, národních výborů a podobně. Pochopitelně, že nový systém ještě neobsáhl všechny úse­ky, že v plném rozsahu nedospěl až k nejzákladnějším článkům naší výrobní hospodářské základny, na na každé pracoviště. To je úkol, který budeme uskutečňovat letos i v následujících letech. Jsem přesvědčen, že je to začá­tek velkého procesu všestranného rozvoje socialistické společnosti, že naše cesta je správná a že tak má­me dál postupovat. V souvislosti s těmito opatřeními v ekonomice nutně bude docházet k dalšímu rozvoji 1 na ostatních úsecích, v celém společenském systému. Bu­deme plně využívat zkušeností celé naší společnosti, abychom budovali úspěšně se rozvíjející socialistickou společnost. Očekáváme v tomto smě­ru mnoho od vědy, která již toho hodně vykonala, počítáme 1 s plnou účastí těch, kdož se starají o růst vzdělanosti našeho lidu, o vzdělání naší mládeže. To vše samozřejmě souvisí s dal­ším prohlubováním socialistické de­mokracie, jež je přímo životně spja­tá s veškerým děním naši společ­nosti, jejím postupem kupředu, mu­sí být stále více uplatňována v ce­lém životě, v práci lidí, orgánů a organizací. Náš další socialistický rozvoj — a to je třeba si uvědomit — musí probíhat ruku v ruce s celou naší zahraničně politickou koncepcí, je­jímž cílem je dále rozvíjet vzájem­né přátelství, spojenectví a spolu­prácí se Sovětským svazem a dru­s hými socialistickými zeměmi, spolu nimi řešit problémy socialismu, poznávat navzájem své zkušenosti, učit se jeden od druhého a tím při­spívat ke společným úspěchům teo­rie a praxe socialismu, jakožto no­vého, spravedlivého, na vědeckých základech marxismu-lenlnismu za­loženého řádu lidstva. Je samozřejmé, že naše snažení nemůže být odděleno od celosvěto­vého vývoje, ale že musíme umět využívat všeho kladného, všeho po­krokového, k čemu lidstvo dospělo a co vytvořilo — a to 1 toho, co vzniká v zemích kapitalismu. Ne­myslím jen na hospodářství, tech­niku, vědu, ale 1 na pokrokovou kulturu a umění. Na to, co může prrspět socialismu, i co obohacuje náš život 1 práci. V naší zahraničně politické kon­cepcí provádíme politiku mírového soužití, jež je založena na míru a republiky překonáváni nebezpečí války, na přátelství národů, na podpoře vše­ho pokrokového, na úsilí o růst sil socialismu. Politiku mírového soužití ovšem nechápeme tak, že mlčky budeme přihlížet k tomu, co Imperialistické velmocí provádějí proti zájmům lid­ského pokroku, proti malým náro­dům, jak to vidíme například ve Vietnamu. Spojené státy americké tu svými válečnými činy porušují mezinárodní mírové zásady a svoji imperialistickou vůli prosazují vá­lečnou agresí. Mírové soužití si nepředstavuje­me ani tak, že by mohlo dojít ke smíření mezi buržoázni a socialis­tickou ideologií. Proto nadále pove­deme otevřený ideový boj a součas­ně chceme svými výsledky na všech úsecích — od výroby až po vědu, kulturu, umění, uvědomění lidu — dokázat přednosti socialismu. To všechno musíme mít na zřete­li, když uvažujeme o dalších kro­cích, které máme učinit, abychom rozvíjeli naši socialistickou společ­nost, když při využívání dosavad­ních zkušeností hledáme nové ces­ty, jež by vedly k dalšímu hmotné­mu i duchovnímu obohacování naší společnosti. Není a nebude to lehká cesta. Je proto třeba, aby s tímto vědomím se každý člověk podle svých zna­lostí, sil a schopností — ať už pra­cuje v závodě, v zemědělství, úřa­dě, či na vědeckém pracovišti — aktivně podílel svými náměty a ná­vrhy na řešení našich problémů. So­cialismus potřebuje, aby se lidé uvědoměle zamýšleli nad politický­mi, státními, hospodářskými 1 kul­turními záležitostmi, potřebuje, aby se přímo zúčastňovali jejích řeše­ní. Taková iniciativa pomůže Ko­munistické straně Československa v plnění její úlohy vedoucí síly v Národní frontě a ve státě, pomů­že vládě republiky, národním výbo­rům, Slovenské národní radě i Ná­rodnímu shromáždění v plnění je­jich odpovědných úkolů. Vstupujeme do roku 1968, na kte­rý připadají výroč* událostí, které byly významné pro vytvoření naší republiky a pro její socialistické zaměření. V říjnu 1918 po staletích poroby obnovila se samostatnost obou na­šich národů, a to ve společném stá­tě Čechů a Slováků — Českosloven­ské republice. Byl to velký pokrok v našem národním a společenském vývoji, což naše komunistická stra­na vždy vyzdvihovala. Předmnichovská republika však jako republika kapitalistická, v níž vládu měla v rukou fakticky česká velkoburžoazie, nedovedla ani ne­chtěla řešit životní problémy pra­cujícího lidu. Nesplnila ani naděje slovenského národa na skutečnou rovnoprávnost a všestranný rozvoj a nakonec nebyla ani s to zabez­pečit nezávislost země před úto­kem hitlerovského Německa. Byla to jedině Komunistická strana Čes­koslovenska, která ze svých tříd­ních pozic důsledně bojovala za zá­jmy dělnické třídy, pracujících, za národní práva i za nezávislost re­publiky. Stačí připomenout komunis­tický program povznesení sloven­ského národa, postoj komunistů v tragických dnech mnichovského diktátu 1 jejich boj za národní svo­bodu proti fašistickým okupantům. Proto bylo logické, že po osvo­bození naší republiky Sovětskou ar­mádou chtěli dělníci, rolníci, inte­ligence po všech předchozích zku­šenostech, aby opět svobodná re­publika byla republikou sociálně l národnostně spravedlivou, směřu­jící k socialismu. Zde je také dů­vod, proč se lid postavil za politi­ku naší komunistické strany. V této nové republice Komunis­tická strana Československa dělala všechno pro to, aby do důsledků byla zabezpečena politická, ekono­mická i kulturní rovnoprávnost obou národů i pracujících ostatních národností, aby se plně zúčastnili na rozvoji celé republiky. Dnes můžeme říci, že 1 Sloven­sko žije novým životem, jeho lid je rovnoprávný s českým lidem, slo­venský národ se rozvíjí v národním • Dokončení na str. 4 PRESIDENT REPUBLIKY SOUDRUH ANTONÍN NOVOTNÝ PŘI NOVOROČNÍM PROJEVU. HOKEjOVi JUNIOÍÍIGSSR MISTRY EVROPY! Nádherný vstup do nového roku Pa vítězství nad Polskem 14:4 vyhrál tým ČSSR v rozhodují­cím novoročním utkání nad SSSR 4:3 a bez ohledu na výsle­dek posledního utkání se Švédském získal první titul evrop­ského hokejového šampióna O Taktický a vrcholně bojovný výkon celého kolektivu našich mladých hokejistů slavil úspěch proti vynikajícímu soupeři 9 Neutuchající ovace tam­­perského publika nad naším vítězstvím, ale trpké zklamání helsinských diváků, kteří viděli další porážku Finska, tento­krát od Švédska v poměru 2:4 9 Ve středu hrajeme poslední utkání šampionátu se Švédy Původní telefonická zpráva Vítězný postup našich mladých ho­kejistů na I. mistrovství Evropy ju­niorů do 19 let ve Finsku měl být teoreticky zastaven v první den no­vého roku na ledě tamperské Jäähalli. V 16 hod. místního času zde nastou­pila k vzájemnému střetnutí jediná dosud neporažená družstva — ČSSR a SSSR. A nutno přiznat, že se větší vyhlídky přisuzovaly sovětskému tý­mu. Ani ne snad proto, že by v dosa­vadních utkáních šampionátu podáva­ Hokejová liga pokračuje DNES TELEVIZNÍ PREMIÉRA Z GOTTWALDOVA První novoroční televizní přenos z naší nejvyšší hokejové soutěže před­staví dnes od 18 hodin na obrazov­kách vůbec poprvé prostředí gottwal­­dovské haly. Tým TJ Gottwaldov se zde střetne s Teslou Pardubice. Oběma celkům bude chybět po jednom hráči — juniorském reprezentantu. Z Gott­waldova je to Vodák, z Pardubic Mar­tinec. Tesla přijede navíc oslabena o distancovaného Kokše. Zápas řídi Hajný — Marko, Špalek, dosavadní vzájemné výsledky hovoří pro Gottwal­dov: vyhrál doma 4:2 a v Pardubi­cích 5:1. pro Československý sport lo naše družstvo výkon o poznání horší tomu, co předváděli junioři SSSR. Šlo spíše o spojování současné výkonnosti »dospělého« hokeje obou zemí. Nu, v prověrce perspektiv ukázaly nakonec naše hokejové naděje větší technickou vyspělost, navíc však jedi­nečnou morálkou a kolektivním poje­tím hry rozhodující utkání rozhodli pro sebe, byť nejtěsnějším rozdílem. Je to vynikající úspěch, který na pra­hu olympijského roku bude pro náš hokej určitě znamenat nemalé povzbu-Dokončení na str. 8 ■w u r Zacinar olympijský rok Není to ještě tak dávno, co jsme všichni zažívali olympijské hry 1964 a prodělávali spolu s našimi repre­zentanty jejich souboje s nejlepšími sportovci světa. A přece už druhý den píšeme v kalendáři letopočet 1968, rok XIX. olympiády moderního věku a X. zimních olympijských her. me V olympijském roce přirozeně bude­sledovat sportovní dění znovu s daleko větší pozorností než v mezi­­olympijských letech. A protože do za­hájení X. ZOH v Grenoblů chybí už jen 35 dní, přihlašujeme se v prvním čísle nového ročníku se zahájením našeho olympijského seriálu. A protože u nás je hlavním zimním sportem lední hokej, není divu, že zahájení tohoto předolympijského se­riálu připadlo právě tomuto populár­nímu sportovnímu odvětví. Čtěte str. 21 Olympionici na turnaji v Peru Remíza v Limě Mužstvo čs. fotbalových olympioniků remizovalo na mezinárodním turnaji pěti družstev v peruánském hlavním městě Limě s tamním mistrovským cel­kem Universitario de Deportes 1:1 (0:0). Cs. reprezentanti se ujali vede­ní v 60. min. brankou Bartalského. Domácí vyrovnali o pět minut později Alvou. Utkání přihlíželo na Národním stadiónu 25 000 diváků. m mmmmm DNES OSM STRAN: Náš hokej a ZOH str. 2 Co očekávají naši nejlepší od r. 1968? str. 3 Hokejová liga str. 4 Slavia se vrátila str. 5 Kam jde tržba SAZKY? str. a Světový program 1968 str. 7 Odešel Gustav Havel str. a POZDRAVY představitelů SSSR Představitelé SSSR generální ta­jemník ÜV KSSS L. Brežněv, předse­da presidia Nejvyššího sověta SSSR N. Podgornyj a předseda rady mi­nistrů SSSR A. Kosygin zaslali první­mu tajemníkovi ÚV KSČ a presidentu ČSSR A. Novotnému, předsedovi Ná­rodního shromáždění ČSSR B. Lašto­­vičkovi a předsedovi vlády ČSSR J. Lenártovi blahopřejný telegram k Novému roku. Vyjadřují v něm přesvědčení, že v novém roce 1968 se bratrský svazek a přátelství, spojující Sovětský svaz a ČSSR, za­ložený na zásadách proletářského internacionalismu, na společných zájmech i cílech budou i nadále roz­víjet a upevňovat pro blaho národů obou našich zemí v zájmu vítězství světlých ideálů komunismu. w Do­slovné znění telegramu přináší dneš­ní Rudé právo. Na Turné čtyř můstků Po Raškovi — Divila výborně! ho V prvních dvou závodech lyžařské­skokanského německo rakouského turné, v neděli v Oberstdorfu, v pon­dělí v Garmisch-Partenkirchenu, se z favoritů dostal do čela loňský ví­těz turné Nor Wirkola. Z našich v prv­ním závodě znamenitě zabojoval Jiří Raška, který skončil na č*vrtém mís­tě. Druhý den v Ga-Pa po prvním sko­ku byl na druhém místě a byl by si je patrně jistě udržel, avšak při dru­hém dlouhém skoku měl nešťastné za­kolísání při doskoku, dotkl se ze­mě a ztratil množství bodů. Dobře ho zastoupil Divila, který si vybojo­val páté místo. Také sedmé místo Hu­­bače je příjemným překvapením. (Referát z obou závodů na str. 5.) Siovan ve Francii Silvestr a Nový rok byl, pokud jde o naše fotbalisty, velmi chudý. Zatím­co pražská slavia se konečně vrátila domů, bratislavský Slovan hrál dva zápasy ve Francii; pondělní výsledek jsme do uzávěrky nedostali. Slovan—Olymptque Lyon 0:0. Na Sil­vestra před 7000 diváků. Slovan hrál dobrou hru, ale neproměnil ani nej­vyloženější příležitosti. Největší šan­ce měli Moder a Ján čapkovič, po přestávce Cvetler. Domácí hráli rych­lou a dobrou kopanou. Nejlepšími hráči Slovanu byli Vencel, Urban a Popluhár. Sestava Slovanu: Vencel — Urban, Horváth, Popluhár, Zlocha — Tománek, Hrivnák — Cvetler, Móder (Jozef čapkovič), Hrdlička, Ján Čapko­vič. Turňaj šachistů v Hastingsu HORT V ČELE! Čs. šachový velmistr Vlastimil Hort na šachovém turnaji v Hastingsu po­razil v odložené partii 4. kola Ostojí­me (Jug.J; partie (sicilská obrana) trvala 4 a půl hodiny a skončila v 36. tahu. V 5. kole Hort remizoval se Suetinem (SSSR) ve 22 tazích (anglické zahájení) a je v čele tur­­naje; dělí se o 1. místo s Gheorghiem (Rum.) s 3,5 b. Další pořadí: 3—4. Suetin a štejn 3, 5.-6. Ostojič a Hart­­son 2,5, 7.-9. Kaplan, whiteley a Keene 2, 10. Basman 1. V 6. kole hraja^fj#* - • Hort se Štejnem. ■ TITUL JUNIORSKÉHO MISTRA EVROPY v ledním hokeji — to je jistě ten nejkrásnější dárek, jaký mohla naše tělovýchova dostat na prahu olympijského roku 1968. Zásluhu na tom mají naši mladí hokejisté, kteří pokračovali ve svém vítězném postupu i na Nový rok, kdy po­razili v Tampere družstvo SSSR 4:3. Náš snímek je ovšem z jejich utkání proti Finsku, nad nímž zvítězili junioři ČSSR 8:5 a vlastně už tímto výsledkem učinili podstatný krok k celkovému prvenství. S č. 5 Zelenický.

Next