Československý Sport, červenec-září 1968 (XVI/154-231)

1968-07-01 / No. 154

SPORTKA: 26,47,27,3,44,33, dodatkový sport 15. • LAZKA: 2, X, I PRAHA • PONDĚLÍ 1. 7. 1968 • ROC. XVI • 40 HAL. • 154 Atletická neděle ve znamení rekordů dorostu Alexovo vitězslvf ve Varšavě Poslední červnová neděle byla zce* la ve znamení lehkých atletů, byla vyhražena mistrovským soutěžím mlá­deže, přeborům dorostu a juniorů. Velká většina dospělých závodníků odpočívala, kromě těch, kteří star­tovali ve Varšavě na Kusocinského memoriálu nebo jinde v zahraničí. Blíží se totiž termín Rosického me­moriálu, a tak každý den klidu k řádné přípravě před rozhodujícím závodem přijde vhod. Mladí atleti se opravdu činili. Pře­konali celkem 12 dorosteneckých re­kordů, šesti dalším zabránil jen sil­ný vítr, který vál při sprintech zá­vodníkům do zad. Nejlepší výkony dorostenecké kategorie mají špičko­vou evropskou úroveň. V závodech juniorů jsme postrádali řadu našich nejlepších. Výsledky přebornických soutěží najdete na str. 6. V zahraničí na sebe soustředila po­zornost kvalifikace amerických atle­tů. I když tentokráte světové rekor­dy nepadaly, měly soutěže opět vy­sokou úroveň, a přinesly i řadu pře­kvapení. Původní zpravodajství čtěte na str. 3. V Evropě byl největší zá­jem soustředěn do Varšavy na Kuso­cinského memoriál, kde naši repre­zentanti zásluhou Alexy získali jedno vítězství — ve skoku vysokém. Valen­tová byla ve stejné disciplíně druhá, třetí skončil Baudis také ve výšce a Vindra v disku. Na závodech bylo dosaženo mnoha vynikajících výsled­ků, i když zde sehrál svou roli sil­ný vítr (100 m Kirszensteinové za 11,0), takže některé výkony nemají naději být zapsány do celoročních tabulek. Zpravodajství z memoriálu si přečtěte na str. 8. Výborné výkony - nové rekordy Ano, nové rekordy, ale ani jeden československý. Ostatní plavci využi* vají posledních příležitostí před uzavřením olympijské nominace, u na­šich jsou výkony dobré úrovně, ale pro olympiádu je třeba ukázat víc. Innsbruck, dějiště mezinárodních pla­veckých závodů Turnaje národů, se stal domovem poměrně početné sku­piny našich plavců. Kromě reprezen­tantů pod vedením trenéra Perka se zúčastňují i plavci Slavie UK Brati­slava. O vzrušení ještě před závody nebyla nouze. Největší vzrušení bylo ještě na našem území. Pražskému Vlad­kovi Očenáškovi nebylo dovoleno opus­tit republiku, protože měl již prošlou výjezdní doložku . . . Naše výprava, přestože byla takto zmenšena, zaznamenala pěkné úspě­chy. Kočendová zvítězila na 100 m volný způsob a na 400 m kraul po velkém boji obsadila 2. místo. VÝSLEDKY — 1. den: ŽENY 100 m kraul: Kočendová 1:03,6; Slačevová (Bul.) 1:04,5; Salztová 1:04,5; 200 m znak: Andreiová (Rum.) 2:33,4 — re­kord; Hafnerová (Rak.) 2:34,0; Krau­sová (NSR) 2:39,0; 100 m prsa: Harrir sová (Brit.) 1:17,3 — rekord; Filippo­­vitsová (Rak.) 1:18,6; 400 m kraul: Ni­­kolovová (Bul.) 5:02,6; Kočendová 5:03,7; Tobišová (Izrael J 5:09,6; Muži 100 m prsa: Costa (Rum.) 1:09,3; Johnsson (Švéd.) 1:09,9 — rekord; Gillard (Švýc.) 1:11,3; 200 m znak: Pedersen (Dán.) 2:19,1 — rekord; Evard (Švýc.) 2:20,4; Müller (NDR) 2:20,6; — 5. Steiner 2:24,5; 400 m kraul: Ericsson (Švéd.) 4:22,2; Wojtakajtis (Pol.) 4:24,6; Jarvis (Brit.) 4:25,2; 100 m motýlek: Caperonis (Švýc.) 59,4 — rekord; Freitag (NSR) 1:00,1; 400 m pol.: Mock (NSR) 5:05,5; Gröfling (Švýc.) 5:11,8 — rekord; — Hlaváč 5:21,9. • Dokončení na str. 8 Předseda ústřední sekce kopané Jiří Müller nám na nedělním ple­nárním zasedání sekce v Domě spo­jů a dopravy na Vinohradech ne­vědomky nahrál větou »dnešní za­sedání je výsledkem naší práce__« Měli jsme v poslední době (a včas) proti práci ústřední sekce před ce­lostátní konferencí i po ní celou řadu výhrad a upozorňovali jsme na řadu nedostatků v práci tohoto orgánu. Přesto si nyní myslíme, že celkové výsledky práce ústřední sekce nejsou přece jen tak žalost­né, jak žalostný byl průběh neděl­ního zasedání ověnčeného už zmí­něným citátem. Pokud však byla tato slova míněna konečně jako sebekritika — pak ji samozřejmě přijímáme__ Plenární zasedání se mělo zabý­vat celou řadou závažných otázek: návrhem organizační struktury fot­balových řídících orgánů, přestup­ním řádem, organizační přípravou soutěží a s tím související otázkou rozšíření ligy, problémem amatéris­mu a profesionalismu, startem na­šich fotbalistů na OH v Mexiku apod. Celé jednáni a diskuse se však prakticky nakonec zúžily na jedinou otázku — rozšíření ligy! Slovenské proměny Opět jsme se přesvědčili, jak vy­sokým tempem jde u nás 1 v ko­pané kupředu vývoj. Minulé pon­dělí jsme seděli v Bratislavě na schůzce zástupců všech 14 ligových oddílů, na níž všichni účastníci jed­notlivě za svůj oddíl potvrdili, že jsou pro rozšíření ligy na 16 oddílů a pro okamžité řešení otázek ko­lem vojenských týmů a hostování vojáků v mateřských oddílech. Po necelém týdnu Jsme se většinou z úst stejných lidí (dr. Kropáč, ing. Smandra, pplk. Tvarožkaj v diskusí dozvěděli, že jsou proti rozšíření nejvyšší soutěže — většinou z etic­kých důvodů. Jako by se otočili na obrtlíku. Situace došla tak daleko, že předseda slovenské fotbalové sekce M. Michalik doporučil, aby se tato otázka na plenárním zase­dání vůbec neprojednávala. Důvěra veškerá žádná V bouřlivé diskusi pak šlo vše jako na drátku. Slovensky hovořící • Dokončení na str. 4 Po fotbalovém skandálu na Vinohradech rozhodlo plénum sekce V lize kopané 16 oddílů! Fotbaloví diplomaté ze Slovenska opustili předčasně zasedání • Zástupci sloven­ských ligových oddílů se otočili na obrtlíku • Předseda sekce J. Müller: »Dnešní zasedání je výsledkem naší práce...« • V tajném hlasování dostala rozšířená liga 29 hlasů • Profesionalismus odložen • Nejvíce otazníků nad vojáky a Duklami • Naši fotbalisté přece jen na OH do Mexika pp^l/flC! flVFIIQIŕF nFRRY kouzelná slova pro kaidého turfmana. V neděli v Chuchli za ideál­utwlvUtfLiU t Clwftu utnul n'lfl0 slunečného počasí na trati 2400 m dlouhé zvítězil Sebestyén s jezdcem Pintérem v sedle. Foto: JOSEF PILMANN V TYRŠOVĚ DOME v Praze předvedli vyspělí dorostenci a dorosten­ky shromážděným odborníkům svou skladbu pro IV. celostátní spar­takiádu. Náročná skladba /e dílem prof. Ladislava Serbuse a odbor­né asistentky Zdeňky Pohnertové. Foto: JOSEF PILMANN SKOLILA VKŔEJAA CVIÍ EM 1968 Pohybové Manifestacm Dunaje Družba Bratislavy s Prahou, Brnem a Rijekou • Slovenští autoři přihlíželi svým úspěšným dílům • Dobrá pohoda v příjemném pro­středí cyklistického stadiónu • Vystoupilo 2324 cvičenců před třemi tisíci diváky • Setkání s Márií Kučinskou na Děvíně Tady v Bratislavě spatřilo právě před 18 měsíci světlo světa všech osm pohybových skladeb pro letošní veřejná cvičení. A v hlav­ním městě Slovenska v neděli 30. června 1968 za_ krásného slunného odpoledne měly také své vyvrcholení. Přestože sýčkové pro­rokovali, že mládež po skončení školního roku nepřijde, nastoupilo ukázněně a dobro­volně k závěrečné slavnosti 2324 cvlěenců. Z toho 186 z Prahy, 321 z Brna a 34 z Ju­goslávie. Družba spontánní, srdečná a lidská. M álem jsem veřejné cvi­čení zmeškal. Propadl jsem v sobotu večer kouzlu ta­nečního a pěveckého sboru Verjovka z Ukrajiny a jel za nimi znovu v neděli před polednem do kouzelného prostředí Děvína. A tam jsem se potkal s Marií Ku­činskou. Ne se soupeřkou Věry Čáslavské, ale s její sestrou, uměleckou gym­nastkou, která v děvínském programu vystupovala s ob- I ručí. Vyměnili jsme si jen pár útržkových vět a nesta­čil jsem se ani zeptat, jak se Nataša chys­tá na souboj s Věrou v Mexiku. Mária za poledního vedra cvičila, já uháněl zpátky do Bratislavy. ÚSPĚŠNÍ SLOVENŠTÍ AUTOŘI. V maleb­ném prostředí bratislavského cyklistického stadiónu, kde se veřejné cvičení konalo před třemi tisíci diváky (byl mezi nimi i místo­předseda ÜV ČSTV ing. f. Chvalný), právě vítali autory skladeb. Poprvé v historii hro­madných vystoupení veškerou tvůrčí činnost — pohyb, hudbu i texty — s úspěchem za­stali Slováci. Nebudu popisovat celou tu slavnostní po­hodu, která se vytváří při všech zdařilých veřejných cvičeních. Chtěl bych se soustře­dit na tři skutečnosti, které mě nejvíce za­ujaly. 1. MUŽI: Především cvičení mužů. Nastou­pilo 108 cvičenců a jejich skladba je skuteč­ně pohledná a působivá. Díval- jsem se vy­trvale na šestou trojici, kde cvičil 81letý zed­nický mistr z Brna Bohumír Leviček. Ze zkoušek měl sluncem spálená ramena, ale náročnou skladbu cvičil s ohněm. Nerad bych vyvolal představu, že to bylo vystoupení kmetů. V sousední trojici například vynikal souměrnou postavou sedmnáctiletý student Josef Kojzar ze Sn Černá Pole. Ovládal pů­vodně dorosteneckou skladbu, ale protože do Bratislavy jeli jen muži, uprosil náčelní­ka, naučil se během sedmi týdnů jejich cvi­čení — a jel. 2. DOROSTENKY: Nejkrdsnější vystoupení — obsahem (autorka E. Fialová), hudbou jE. Keszöczej i provedením. Přes 50 doros­tenek vyjelo v pátek v pět hodin z Prahy a po úmorné jízdě autobusem dorazily po po­ledni do Bratislavy. Padl na ně los pkamžité zkoušky. Dostaly deset minut na odnesení kufrů na ubytovnu a na osvěžení. Už za sedm minut byly hotové a za největšího vedra s neuvěřitelnou dychtivostí a zájmem nastoupily ke zkoušce. Ptal jsem se osmnác­tiletých cviěenek Hany Zenáhlíkové z Dáb­­lic a Aleny Boháčkové z TI Zižka Praha, co je poutí k tomuto druhu cvičení. Odpověděly jako každý fanda: »/e to náš koníček, ně­komu se líbí fotbal, nám cvičeni.« 3. JUGOSLÁVCI: fako třetí pozoruhodnost označují vynikající kvalitu vystoupení fugo­­slávců. Ve skladbě mužů cvičily dvě jugosláv­ské devítky, ve skladbě žen dvě osmičky. Byli to muži a ženy z jadranského přístav­ního města —1 Rijeky. Pravda je, že jím v ná­cviku pomohli bratislavští cvičitelé ing. M. Motlík a E. Motlíková. Pochopili dokonale smysl a duch vystoupení a cvičili tak přesně a odušeoněle, že bylo požitkem je sledovat. VÍTĚZSTVÍ PŘÁTELSKÝCH VZTAHŮ. Skon­čila jedna z etap, k níž se soustřeďovala pozornost odborů. Skončila lépe, než se v rozjitřených poměrech uplynulého roku předpokládalo: vítězstvím přátelských vzta­hů a prověrkou zájmu o hromadná cvičení, vyznívající optimisticky k zahájení příprav na IV. CS 1970, na zcela dobrovolném zá­kladě. M. FIŠER rA\\\\\\\\\\\V\V\\V\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\W^^^ Jungwirth porazil Tiimmlera Atleti pražské Dukly startovali v so­botu a v neděli v západním Berlíně, kde se střetli s místním SCC. Z naše­ho hlediska nejhodnotnějšího výkonu sobotního poradu dosáhl 211etý diskař Vítek: zlepšil si osobní rekord téměř o dva metry na 55,61 m. Z dalších so­botních výsledků: 100 m: Hirscht (B) 10.5, Utékal 10,6. 400 m: Rahn (B) 48,1, Horák 49,0, Mandlík 49,8. 1500 m: Odlo­žil 3:50,1, Jungwirth 3:53,0, Vinklárek 3:53,8. 110 m př.: čečman 14,3, Kotík 14.5, Rosa 14,8. Tyč: Sojka 460. Dálka: Nemšovský 738. Koule: Skobla 17,61. Disk: Vítek 55,61. 800 ni: Jungwirth 1:48,1, Tümmler 1:48,6. Výška: Burda 208. Celkově vy­hrála Dukla 88,5:49,5. SOVĚTSKÝ TENISTA ALEX METREVELl se postaral o jed­no z největších překvapení le­tošního Wimbledonu: vyřadil nasazeného hráče č. 6, profe­sionála Pancho Gonzáleze ve třech setecht Telefoto CTK

Next