Németh József (szerk.): Magyarország földbirtokosai (1893, Budapest)

Az összes 100 holdnál többet biró magyar birtokosok névsora, a tulajdonukban levő földterületek mivelési ágak szerinti feltüntetésével. Néhai iglói és mai Dr. Szontágh Albert kir. tanácsos, a f­öldmivelési minisztérium birtokstatisztikai osztálya vezetőjének előmunkálatai alapján, sajtó alá rendezte és kiadta bellusi Baross Károly az országos magyar gazdasági egyesület titkára.­­A­z egyes vármegyék gazdasági leírását szerkesztette dr. Németh József magyar kir. földmivelési miniszteri fogalmazó. Ara, kötve 1(4 frt, fűzve 15 frt. Budapest, 1893. Hungária könyvnyomda nyomása, váczi-körut 34.

Next