Magyarország földbirtokosai és bérlői, 1899-1900 (1899, Budapest)

Előszó

A h Jelen munka kiadása alkalmával azon czél lebegett szemeink előtt, hogy a t. ez. üzletvilágnak egy oly segédeszközt adjunk kezébe, melynek használata idő- és költségkíméléssel járjon. Míg ugyanis a legtöbb hasonló régebbi mű­ben az egyes földbirtokok tulajdonosainak lakhelye mindig ott van feltüntetve, a­hol a birtok van — ami számtalan esetben nem felel meg a valóságnak, — a jelen munkában a bérbeadott területeken nem a birtokos, hanem a bérlő nevét szerepeltetjük. Ez által elejét akarjuk venni az üzletvilág által ama nagyon is észlelt kellemetlenségnek, hogy a szétküldött köriratok egész halmaza, mint kézbesithetlen érkezik vissza, ha a birtok saját keze­lésben van. Czimtárunkban mindama földbirtokosok és bérlők nevei, lakhelye és az utolsó posta ki van tüntetve, a­kiknek birtoka vagy bérlete a 100 holdat meghaladja. Mint­hogy minden egyes czim mellett a birtok vagy bérlet területe katasztrális holdakban felsorolva van, ezen körülmény a legjobb útbaigazítás, arra nézve, hogy melyik czimre minő áru, termék, vagy gyártmány ajánltassék. Azoknak a birtokosoknak neveit, akik egy és ugyanazon vármegyében egyszersmind bérlők is, csupán a birtokosok között tüntetjük ki és a birtok területet kerekszámokra (5—10) egészítettük ki, a­mely módosítások tekintettel a jelen munka tisztán czimtári jellegére a czélnak tökéletesen megfelelnek. Mint forrásműveket ezen czimtár összeállításánál a m. kir. közp. statisztikai hivatal által kiadott mezőgazdasági statisztika czimű művet és Magyarország helység­­névtárát továbbá Baross „Magyarország földbirtokosaiét; az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1898-ik évi évkönyvét, az 1896—97. évre kiadott gazdasági czimtárunkat és amaz adatokat használtuk fel, melyeket gazdaközönségünk szétküldött kérdőívein­ken rendelkezésünkre bocsájtott. Egészen tökéleteset ezen a téren nyújtani nem is lehet­séges, mert hiszen a birtok- és bérleti viszonyok folytonosan változnak, de igyekeztünk feladatunknak lehetőleg megfelelni az által is, hogy a tudomásunkra jutott újabb válto­zásokat még a munka nyomása alkalmával is pótoltuk.­ ­ A kiadó vállalat: CLOGOWSKI A­­TSA • Budapest, Ernék-tér 16.

Next