Családi Lapok, 1852. július-december (1. évfolyam, 1-12. szám)

1852-07-15 / 1. szám

CSALÁDI LAPOK. TUDOMÁNYOS ÉS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRAT. ELSŐ ÉVFOLYAM. II. Félév. Jul. 15. 1852. 1. Szám. AZ UR ÉS SZOLGA KÖZTI VISZONY A KERESZTÉNY TÁRSADALOMBAN­ A szkandináviai Edda regéli, miként kezdetben két ellenséges elem álla egymással szemközt, tudnillik éjszakán feküdt a köd-, sötétség-, a hideg-, a merev jégnek, délszakon pedig a világosságnak, melegség- és éltető tűznek or­szága. De a világosság országából szikrák röppenvén át egykor az éj tartomá­nyába , az ott halomra gyűlt jeget fölolvaszták , s a fölfakadó és a világ víz­tartójába összegyűlt cseppekből támadt a mostani világ minden alakjai­ s or­szágaival. Ezen rege, melly lényegében igazságokat foglal magában az első teremtésre nézve, úgy látszik képe a második teremtésnek is, a világ — keresz­ténység általi — újjászületésének. A régi, Istentől elpártolt világ négy évezred lefolyása alatt valósággal és országává jön, mert elvesztette az igazságot; a köd tartományává, m­ellyben a legfőbb kérdéseket illetőleg csupán emberi vé­lemények ma föl-, és nem sokára letűntek; a hideg és jég földévé, mert a sze­retettől, az éltető malaszttól megfosztva lévén, a bűn tengerében mereven dermedt. E setét éj tartomány ellenében a világalkotó az életnek egy uj tárházát alapitá a folytonosan élő Krisztusban, a kath. anyaszentegyházban. Ez igazán vi­lágosság, éltető meleg, megemésztő s világositó tűz tartománya! Tanai pedig, mellyeket apostoli buzgalmu férfiak koronkint hintegettek a népek közt, amaz CSALÁDI LAPOK !

Next