Családi Lapok, 1857. július-december (6. évfolyam, 2-27. szám)

1857-07-09 / 2. szám

CSALÁDI LAPOK Tudományos és szépirodalmi folyóirat. hatodik II. félév. Julius 5-én 1857. 2. szám. Reminiscentiák k­ ii (1 a aran­y k u r á b a 1. — 16 darab aranynyal jutalmazott pályamunka. — (Folytatás.) V. Gyönyörű lépcsők vezettek több he­lyütt a felső részekbe. Ezek közül az, melly a nagy tanács- és étteremhez szolgált, ket­tős (azaz e termekhez alkalmasint két kü­lönböző oldalról vezetett lépcső), egészen, még fala is, márványból való, a falakon sokágu érczgyertyatartók, mennyezetén az ég kék boltozatja és a bolygóknak akkori csillagászati ismeretek szerint szervezett útja vala festve. A lépcsők oldalain pánczélozott hősök, óriási oroszlánok vagy tigrisek fa­lapokon állva vagy ülve a bemenetet őrizni látszanak. Itt a lépcsők vagy kapuk vala­melyikének két oldalán állott Apollo és Diana szobra, mellyekről alább lesz még em­lítés. A hosszú sötétes folyosók egész laby­­rinthia márványoszlopok és szobrokkal in­kább ékesség, mint­ haszon kedvéért vala el­látva. Illyenekkel diszeskedtek a tágas csar­nokok is. A főhelytől, tudnillik a tanácste­remtől balra menve tömérdek lak- és ven­dégszobákhoz, téli és nyáriakhoz érünk. Ez utóbbiak közül némellyeknek szabad kilá­tás végett fala a Duna felé nem volt, vagy legfelsőbb emeletben talán mennyezetük is hiányzott. A teremajtók egész pompával föl­szerelve, mindenütt e föliratot mutatták : „Mathias Corvinus Rex Ungariae.“ De a többi szobák ajtai, a falak, az oszlopok fejei sem voltak ékesség és fölirat nélkül, mint ezt egy megmaradt oszlop, melly a pesti cs. kir. egyetem könyvtárában őriztetik, tanú­sítja s ezen fölirást viseli : „Mathias Prin­­ceps invictus opus hoc ingenuae voluptati condidit generosum.“ A­ szobák falai nagy­becsű fatáblákkal kirakvák, mozaik, basre­­lief, arany és ezüsttel kirakott művek bő­ségben. A kandallók tetején római quadri­­gák, vagy hősök, a mennyezettől függő drága csillárok, hálószobákban az ágyak és karszékek ezüstből készitvek. Más szárny­ban vagy épületben fürdők valának minden

Next