Cutezătorii, 1971 (Anul 5, nr. 1-52)

1971-10-14 / nr. 41

unic in тммШшш OPERAŢIUNEA//О REVISTA SCRISA SI ILUSTRATĂ DE CĂTRE CITITORII El" In dorinţa de a da posibilitate pionierilor şi şcolarilor, prieteni ai revistei, să participe în mai mare mă­sură la elaborarea publicaţiei noastre, fiecare cititor este invitat să trimită la redacţie materiale scrise sau de­senate de el! VĂ PROPUNEM O COMPETIŢIE ÎN URMA CĂREIA NE VOM DA SEAMA Şl MAI BINE CUM DORIŢI SĂ ARATE PE VIITOR REVISTA VOASTRĂ. Ce trebuie să faceţi ? Puteţi participa la această acţiune realizînd voi înşivă materiale pentru una sau mai multe dintre rubricile revistei voastre ! Vă reamintim rubricile: Pag. 1 — Copertă (foto color sau desen color). Pag. 2 — Scrisoarea săptămînii — Actualităţi — Microinterviuri — Pretutindeni trăiesc copii. Pag. 3 — Tribuna cititorului — Rozeta slptămînii — Foto-in­­stantanee şi foto-reportaje. Pag. 4 — Semafor pionieresc in­tenţie ! Este o rubrică dedicotă exclu­siv opiniei voastre despre viaţa deta­şamentului, despre faptele din şcoală, din familie, din societate, care merită lăudate sau criticate. I a aceasta rubrică se primesc: epigrame, foile­toane, schiţe satirice, cronici rimate, caricaturi, instantanee fotografice). Pag. S — Ştafeta Cutezanţei şi Cu­tezătorii printre noi (relatări, por­trete, reportaje despre fapte pionie­­reşti cunoscute de voi, realizări pio­niereşti în activitatea obştească). Pag. 6 — Povestiri şi poezii scrise de voi. Pag. 7 — Club 2000 (ipoteze, păreri, anticipaţii in do meniul ştiinţific, pri­vind viaţa şi mentalitatea oamenilor etc.). Pag. 8-9 — Reportaj de pe me­leagurile patriei (însemnări din ex­cursii sau relatări despre fapte şi oameni din localitatea voastră). — Excursie pe glob (note perso­nale de drum sau articole realizate pe bază de material documentar), Pag. 10 — Aventurile lui Babuşcă şi Scatiul din «Ostrovul lupilor» (un episod imaginat de voi). Pag. 11 — Galeriile de artă «Cu­tezătorii» (desene realizate de voi sau selecţionate de voi dintre desenele colegilor voştri, în care caz trebuie să indicaţi precis numele şi vîrsta autorilor). 12-13 - - Pagina fetelor şi pa­gina băieţilor. Pag. 14 — Sandă desenata. Pag. ÎS — Exerciţii de perspica­citate, umor, cuvinte încrucişa­te precum şi alte jocuri imaginate de voi. Pag. 16 — Afiş cu tema «Cutezăto­rii» — revista voastră. V-aţi în­noit abonamentul ? ATENŢIUNE' Puteţi concura la una sau la mai multe rubrici sau pagini. în cazul folosirii de material documentar, tre­buie să indicaţi sursa respectivă. Manuscrisele, desenele, fotografiile se trimit pe adresa: Revista «CU­TEZĂTORII», Piaţa Scînteii nr. 1, Bucureşti, sectorul 1, pină ia data de 4 noiembrie 1971, lipind pe plic pentru recunoaştere rapidă, TALO­NUL de mai jos. «Cutezătorii»— o revistă scrisă de cutezători! IMPORTANT! Juriul redacţional va selecţiona şi publica cele mai izbutite lucrări tri­mise. Revista scrisă de voi va fi supusă aprecierii tuturor cititorilor. Mate­rialele care vor întruni cele mai multe puncte vor fi premiate. Se vor acorda numeroase şi variate distincţii. Cel mai reuşit material va primi din partea revistei trofeul «Pana de aur» iar autorul va face O FRUMOA­SĂ EXCURSIE-SURPRIZĂ, ofe rită de Biroul de Turism pentru Tineret al C.C. al U.T.C. menim mmm vot poate sfi-şs lege numele de ACEST NUNI AR UNIC ÎN ISTORIA REVISTEI .. I // Ш ,CUTHÄIORII o'svisra SCRISĂ DE \!/ Cu cîtva timp în urmă, mai mulţi pio­nieri am descoperit în pădurea comunei noastre o minunată floare galbenă — ca un papucel de balerină, înconjurat de panglicuţe roşii — aşezată pe un peţiol înalt şi delicat. Era «Papucul doamnei» (Cypripedium calcealus), plantă monument al naturii nemaiîntîl­­nită prin aceste părţi pînă acum. Toţi pionierii au hotărît s-o ocrotească, s-o îngrijească. Tot cercetînd, am mai găsit şi o mică pajişte cu flori albe care ne-au încîntat prin frumuseţea şi parfumul lor. Am aflat de la tovarăşa comandantă că aceste plante se numesc Anemone sil­­vestris. Ele nu sînt monumente ale na­turii, dar mărimea şi frumuseţea lor în­trec exemplarele care se găsesc în Gră­dina botanică din Cluj. De aceea am hotărît să le ferim de distrugeri. Am făcut cunoscută prezenţa acestor plante Grădinii botanice din laşi, am scris şi la revista «Ocrotirea naturii». Vrem ca această zonă să fie pusă sub ocrotirea legii, minunatele flori desco­perite de noi să crească nestingherite. Aurica BĂ LINIŞTEA NU, cl. a V-a, Şcoala generală nr.1 Sendriceni, judeţul Botojani TRIBUNA CITITORULUI «V-aş ruga mult să publicaţi în revistă un reportaj despre oraşul Motru. Este oraşul în care m-am născut şi care a crescut o dată cu mine.» Verginica CIOLACU, Motru «Mă pasionează ştiinţa şi, îndeosebi, astronomia. Aş dori să publicaţi în paginile revistei materiale şi pe aceaslz temă». Ionel DRAFTĂ, Oraşul Gheorghe Gheorghiu-Dej «De ce nu scrieţi mai des foiletoane despre elevii care se comportă urît cu colegii şi cu colegele lor?» Anişoara BOZA, Comănesti, Bacău AM MAI PRIMIT SCRISORI IN­TERESANTE de la: Violeta Panioglu, Constanţa; Cleopatra Lorin(iu, Bistriţa; detaşamentul clasei a lll-a, Liceul liie Pintilie, Cîmpina; detaşamentul clasei a Vlll-a B, Şcoala generală nr. 14, Baia Mare; Ion Petrescu, Timişoara; Liviu Stoica, Orăştie; Florin Ene, Bucureşti; Veronica Mărcu(ă, Bogheşti, judeţul Vrancea.

Next

/
Thumbnails
Contents