Cutezătorii, 1971 (Anul 5, nr. 1-52)

1971-10-14 / nr. 41

1 2. 3 1 — «PEISAJ DIN VULTUREŞTI», Duţulescu Lucica, 8 ani ,Vulturesti-Argeş* 2 — «CONSTRUIM BLOCURI NOI», Păcurarii Viorica,— 13 ani »Vultureşti-Argeţ. 3 _ «PRIETENELE MELE MARY Şl DORINA», Ivaşcu Paraschiva,Vultureşti-Argeş. De cîţiva ani de zile, «micii vrăjitori ai culorilor» din Vul­tureşti ne aduc, săptămînă de săptămînă, noutăţi dintre cele mai pasionante. Desenele lor, marcate de neostoita sete de exprimare vizuală a unei fan­tezii bogate, impetuoase, ne sosesc la redacţie în canti­tăţi şi la dimensiuni pe care revista abia pridideşte să le înfăţişeze din cînd în cînd. Zeci de expoziţii, sute de articole sau reproduceri, ima­ginile de televiziune sau de film documentar au făcut deja ca «năzdrăvăniile» copiilor­­pictori din acest pitoresc sat­­argeşean să fie cunoscute şi recunoscute ca un tezaur de sensibilitate, prospeţime şi fru­mos al acestor meleaguri. Datorită sprijinului din par­tea Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor şi a altor factori, inclusiv a re­vistei de faţă, cei mai buni desenatori au fost răsplătiţi prin numeroase premii, dis­tincţii. iar lucrările lor au fost trimise la expoziţii sau con­cursuri internaţionale (de pil­dă, concursul «Meridianele prieteniei— UNICEF 1970». care le-a adus micilor pictori binemeritate premii). în continuarea unui aseme­nea strălucit palmares, prie­tenii noştri din Vultureşti şi inimosul lor îndrumător n-au întîrziat să ne ofere, de curind, o nouă surpriză. De la Vultureşti la Tokio, avionul străbate aproape zece mii de kilometri. O distanţă care însă, pentru micii vultu­­reşteni, pasionaţi de desen, nu contează. Stăpînind lim­bajul sincer, tulburător al cu­lorilor, atît ei cît şi prietenii lor japonezi nu au mai avut nevoie de tălmaci ca să sc înţeleagă. Şi-au trimis unii altora desene şi s-a născut astfel o strînsă colegialitate artistică. Oferind paginile sale pen­tru oglindirea acestui tineresc «dialog plastic», urăm atît prietenilor noştri din Vultu­reşti cît şi colegilor lor din ţ Hassamunisi noi succese la > învăţătură şi în viaţă. Şi de­sene tot mai frumoase, inspi­rate din visurile lor cuteză­­» toare, din idealurile păcii şi prieteniei. M. NEGULESCU / ___ü 1 — TARA INSECTELOR»,Miho Hiradate, 7 ani« Hassamuni»i-Japonia. 7 HIKING», Jabehito Nomura, 8 ani« Massahiko-Japonia > 3 «BASE-BALL» Masahi ko-Sato, 8 ani, Hassamumsi-Japonia. 4 — «MAMA»« Yumiko Eto / anjA Has tamu - nisi-Japoma . /

Next

/
Thumbnails
Contents