Cutezătorii, 1974 (Anul 8, nr. 1-22)

1974-01-03 / nr. 1

CUVÎNTAREA TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU » Dragi prieteni pionieri şi tineri, Dorim să vă mulţumim pentru urarea a­­dresată Comitetului Central, conducerii de stat, pentru urările adresate poporului, de înflorire şi dezvoltare a patriei noastre so­cialiste. Intr-adevăr, încheiem încă un an cu bune rezultate în dezvoltarea economică şi soci­ală a României — un an în care tineretul, copiii au contribuit şi ei la tot ceea ce s-a înfăptuit şi au depus eforturi pentru a în­văţa, pentru a-şi însuşi ştiinţa şi cultura înaintată, pentru a se pregăti să devină demni urmaşi ai părinţilor lor, buni fii ai patriei socialiste, constructori destoinici ai socialismului şi comunismului în România. (Aplauze). Intrăm într-un an în care patria noastră va face noi paşi înainte pe calea dezvoltării multilaterale, ridicîndu-se pe culmi tot mai înalte de progres şi civilizaţie. Fiecare ce­tăţean al României are multe de făcut pen­tru realizarea programului elaborat de partid. Voi, dragi pionieri, dragi tineri, aveţi în faţa voastră un nou an minunat, care vă va oferi multe bucurii. Sper că fiecare dintre voi, muncind şi învăţînd, se va bucura din plin de tot ceea ce se va înfăptui în ţara noastră. Viaţa voastră, a părinţilor voştri, a între­gului popor va deveni mereu mai bună, mai îmbelşugată, imi exprim convingerea că, în şcoli şi facultăţi, în munca de zi cu zi, fie­care pionier, copil, tînăr va face totul pen­tru a-şi însuşi cît mai multe cunoştinţe — aceasta deschizîndu-le căi nebănuite de a participa la viaţa socială, de a se afirma în toate domeniile de activitate. Anul 1974 va fi un an de noi realizări în toate domeniile de activitate, un an de în­florire a patriei, de noi progrese pe calea făuririi societăţii socialiste multilateral dez­voltate, de afirmarea ei pe plan internaţional printr-o politică de pace şi colaborare cu toate naţiunile lumii. Urarea pe care aş dori să v-o adresez de Anul nou, în numele Comitetului Central şi al meu, este de a vă bucura de cele mai mari împliniri în întreaga voastră viaţă. Doresc ca 1974 să fie un an în care tineretul, copiii patriei noastre să aibă o viaţă tot mai îmbelşugată. Doresc ca în 1974 tineretul în­tregii lumi să se bucure de o viaţă mai bună, mai demnă, de o pace trainică. (Aplauze puternice). Să învăţaţi, să învăţaţi şi iar să învăţaţi, să faceţi totul pentru a fi demni urmaşi ai gloriosului nostru partid, ai părinţilor voştri — constructori ai societăţii celei mai înain­tate — pentru ca patria noastră, România, să trăiască veşnic sub soarele strălucitor al socialismului şi comunismului! (Aplauze puternice). Vă urez la mulţi ani, multă fericire, vouă şi părinţilor voştri! Multă sănătate întregu­lui nostru popor! (Aplauze prelungite, urale). ÎN PREAJMA ANULUI NOU, PIONIERI ŞI TINERI, MESAGERII COLINDĂTORILOR DIN BUCUREŞTI, AU VENIT ÎN FAŢA SEDIULUI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI PENTRU A TRANSMITE, DIN ADÎNCUL INIMII, TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU, TOVARĂŞEI ELENA CEAUŞESCU, TOVARĂŞULUI ION GHEORGHE MAURER, CELORLALŢI CONDUCĂTORI DE PARTID ŞI DE STAT, STRĂMOŞEŞTILE URĂRI DE SĂNĂTATE, FERICIRE, ANI MULŢI Şl RODNICI SPRE BINELE TĂRII Şl AL nnr^-^i’.clN2«2l*«Leil.«5«If.SlJiiECU,,09T,NTA H0" F'E*RINŢE PENTRU GRIJA PĂRINTEASCĂ CU CARE PARTI­­DUL COMUNIST ROMĂN, SECRETARUL SĂU GENERAL, LE ÎNCONJOARĂ PREZENTUL Şl VIITORUL. ROPOTE DE APLAUZE. URALE PUTERNICE AU ÎNSOŢIT CUVINTELE TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU ADRESATE TINERILOR COLINDĂTORI

Next